Hoppa till huvudinnehåll
Naturstenar vid Malmahed

Förklaring till stenar runt Malma hed

De senaste årens användande av Malma hed har resulterat i skador på platsen samt de värden som synliggör platsens historia. Utifrån har kommunen efter samråd med Länsstyrelsen (som är tillsynsmyndighet när det gäller fornlämningar och kulturmiljöer) placerat ut stenar utmed Förrådsgatan och Eberhardsväg för att skydda fornlämningarna och naturen från ytterligare skador.

De senaste årens användande av Malma hed har resulterat i skador på platsen samt de värden som synliggör platsens historia. Utifrån detta hade kommunen och Länsstyrelsen (som är tillsynsmyndighet när det gäller fornlämningar och kulturmiljöer) ett möte under våren för att tillsammans komma med lösningar på hur värdena skulle kunna bevaras samtidigt som Malma hed fortsätter att nyttjas till stora evenemang.

Ytorna runt Malma hed utmed Förrådsgatan och Eberhardsväg är inom tätorten men utgör naturmark. Användningen av området är inte reglerat utifrån plan- och bygglagen (ingen  detaljplan finns över platsen) vilket gör att ytorna runt Malma hed ska betraktas som terräng och faller då under terrängkörningslagen. Terrängskyddslagen är till för att skydda naturen mot skador och minimera störning på djur och friluftsliv. Enligt denna lagstiftnings första paragraf är det förbjudet att framföra fordon för annat ändamål än för jord- eller skogsbruk. Kommunen har inte möjlighet att göra avsteg från denna lagstiftning då kommunen juridiskt inte äger befogenhet över frågan. Terrängkörningsförbudet gäller alla, såväl markägare som allmänhet, oavsett om det finns förbudsskyltar eller inte. En markägare har alltså inte alltid rätt att köra på sin egen mark, utan endast om detta sker i samband med jord- eller skogsbruk eller annat undantag.

Kommunen har därför i samråd med Länsstyrelsen placerat ut stenar utmed Förrådsgatan och Eberhardsväg för att skydda fornlämningarna och naturen från ytterligare skador. Valet att använda natursten gjorde kommunen utifrån platsens förutsättningar, närheten till Plevnahöjden var avgörande. Då mycket av värdet finns i marken under Malma hed var det inte aktuellt att gräva för att gjuta några fundament.

Arkiv