Hoppa till huvudinnehåll

Förskolan sätter matematiken i fokus

I Flens kommunala förskolor läggs grunden för det livslånga lärandet och matematik är ett av flera viktiga ämnen.

I Flens kommunala förskolor är matematik ett av fokusområdena i år och i förskolans läroplan, Lpfö18, står det att “Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem”.

Materialet som används är en Flensmodell med inspiration ur MIO (matematikenindividen-omgivningen, ett norskt kartläggningsmaterial). En del förskolor har valt att genomföra ett kunskapsområde i taget med ett nuläge av barnens kunskaper. Sedan planeras, beroende på var kunskapsnivån ligger, aktiviteter som främjar just det området och arbetas intensivt och medvetet med under en period.

Barnen har efter aktiviteterna uttryckt att det varit roligt och har tillsammans med personalen pratat om vad de lärt sig, då det är viktigt att barnet “får syn på” sitt eget lärande och därmed ökar den egna förståelsen för vad matematik kan vara.

Förskolorna använder sig av vardagliga situationer för att synliggöra matematiken och för att väcka barnens intresse på ett lustfyllt sätt gäller det att pedagogerna tar på sig sina ”matematikglasögon” och strävar efter att försöka se matematiken och dess användning i alla vardagliga situationer tillsammans med barnen.

Det kan vara i skogen där barnen räknar ben på spindlar som de upptäckt. Kojbygget ger kunskaper om lätta, tunga, långa och korta pinnar. Barnen använder kroppen och pedagogerna benämner, när de klättrar under/över olika saker i skogen. Eller vid sjön där barnen mätt vattendjup och upptäckt att de kan jämföra med längden på sig själva.

Förskolorna arbetar även med matematiken inomhus. Med hjälp av tekniken används robotar och läsplattor för att lära ut både matematik och geometriska former. Sagor ses som ett tillfälle för barnen att lära sig ännu mer om räkning, räkneord och tal. Därtill genomförs det bland annat olika experiment och roliga mattelekar.

Genom att alla pedagoger skriver lärloggar så blir både barn, vårdnadshavare och pedagoger mer involverade i hur förskolan arbetar med matematik och varför. Det ger en möjlighet för alla att reflektera tillsammans kring barnens lärande.

 

Texten är en sammanfattning.

Hela artikeln finns att läsa i Glimten på sidan 6-7.

Arkiv