Hoppa till huvudinnehåll

KF i korthet 21 september 2017

Den främsta frågan för kommunfullmäktiges ledamöter vid torsdagens sammanträde var att besluta om den strategiska planen 2018-2021 med budget 2018.

Val av ledamot och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen tillika oppositionsråd var en punkt på dagordningen. Ärendet återremitterades till kommunfullmäktiges valberedning efter att KF valt att ogiltigförklara valet, med anledning av att Thomas Norander (M) inte entledigats som ledamot i kommunstyrelsen.

Främsta frågan: Strategisk plan och budget

Dagens möte ägnades till stor del till beslut om strategisk plan 2018-2021 och budget för 2018. När en strategisk plan med budget tas upp på kommunfullmäktige får varje parti gå upp och göra ett inledningsanförande på 5 minuter där de beskriver hur de vill att kommunen ska arbeta långsiktigt strategiskt.

Därefter gick kommunfullmäktige igenom kommunstyrelsens förslag – område för område i kapitelordning. Som vanligt vid genomgång av kommunens strategiska plan och budget framförde oppositionen sina egna yrkanden till det liggande förslaget som sedan hela kommunfullmäktige tog ställning till.

Här följer några av dessa förslag som kommunfullmäktige beslutade att bifalla:

  • Vänsterpartiets förslag att uppdra till socialnämnden att i samarbete med barn-, utbildnings- och kulturnämnden utforma arbetssätt och genomföra stöd och utbildning till vårdnadshavare.
  • Vänsterpartiets förslag att uppdra till kommunstyrelsen att samordna en kampanj mot nedskräpning i Flens kommun.
  • Vänsterpartiets förslag att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att verkställa att fler lekmiljöer med mera skapas i samverkan med barn-, utbildnings- och kulturnämnden, Flens Bostads AB och Flens kommunfastigheter AB.
  • Vänsterpartiets förslag att uppdra till barn-, utbildnings- och kulturnämnden att utreda hur det nationella målet om simkunnighet ska nås.
  • Moderaternas förslag att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram kostnadsförslag och tidplan för en GC-väg med alternativa sträckningar mellan Flen-Mellösa.
  • Moderaternas förslag att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att undersöka möjligheten att samarbeta med andra kommuner inom Miljöbalkens område.
  • Moderaternas förslag att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att utreda lämpliga platser och de ekonomiska förutsättningarna för att skapa nya stora lekplatser i Flen där tillgänglighetsaspekter har beaktats.
  • Moderaternas förslag att uppdra till socialnämnden att prioritera arbetet med att färdigställa utredningen kring införandet av LOV i Flens kommun och återrapportera senast tredje kvartalet 2018.
  • Sverigedemokraternas förslag att uppdra till barn-, utbildnings- och kulturnämnden att utreda möjligheten att Flens kommun öka andelen närproducerat livsmedel för skola och omsorg genom samarbete med lokala livsmedelsproducenter.

 

Arkiv