Hoppa till huvudinnehåll
KF 27 mars 2018, i talarstolen Anders Berglöv, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunfullmäktige i korthet

Här följer ett kort sammandrag av Kommunfullmäktiges sammanträde 27 mars 2018.

Mötet i Skjortans sal stora Manschetten inleddes med att Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tage Persson (C) redovisade nämndens plan och måluppfyllelse för 2017.

Ett exempel var att antalet besökare till Simhallen i Flen ökade med åtta procent jämfört med 2016 och många av de nytillkomna är tillika medlemmar på gymmet som ligger i Simhallen.

– Det är en jättefin hälsofaktor och ett stort plus, sa Persson som också bland annat pratade om arbetet med säkrare skolvägar, integrationen och förutsättningar för nya bostäder.

Här är en del av dagens ärendelista och de beslut som fattades:

 

Svar på medborgarförslag angående kommunägda fastigheter

Medborgarförslaget handlade om att Lötenskolan skulle kunna säljas till Flens Kristna skola när den kommunala skolans verksamhet läggs ner i samband med att den nya F-6 skolan tas i bruk.

Lötenskolan ägs och förvaltas av Flens kommunfastigheter AB (FKAB) och Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till FKAB för beaktande.

 

Byggnation av sporthall vid Stenhammarskolan – förändrade förutsättningar

Kommunfullmäktige beslutade att ge FKAB i uppdrag att upprätta en större sporthall intill den nya F-6 skolan än den tidigare beslutade om, till följd av förändrade förutsättningar.

Den nya sporthallen kommer att bli större på grund av att elevunderlaget för det ursprungliga beslutet från 29 oktober 2015 har förändrats.

Sporthallen ska ersätta den tidigare gymnastikhallen samt Lötenskolans och Söderskolans gymnastikhallar och även täcka högstadiets behov. Totalt rör det sig om 700 elever, elevunderlagssiffran vid tiden för beslutet 2015 var 525, därav de förändrade förutsättningarna.

 

Svar på motion angående förändringar i Flens kommuns skolskjutsreglemente från Berit Hyllbrant (L)

Motionären yrkade bland annat på att i de fall skolskjuts till friskola inte blir väsentligt dyrare än till anvisad kommunal skola ska skolskjuts godkännas.

Kommunfullmäktige avslog motionen med hänvisning till likställdhetsprincipen och rättssäkerhet i myndighetsbeslut.

Barn- utbildnings- och kulturnämndens ordförande Roger Tiefensee ifrågasatte hur man definierar vad som är väsentligt dyrare. Enligt honom hade det blivit en bedömning från fall till fall och kunnat leda till ett rättsosäkert förfarande.

 

Svar på medborgarförslag, kompletterande busshållplats längs väg 221

I förslaget anges trafiksäkerhet och trafikbelastning som skäl till att föreslå kompletterande åtgärder i form av en busshållsplats vid infarten Höglid.

Kommunfullmäktige beslutade att medborgarförslaget skickas vidare som en synpunkt till Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

 

Svar på motion från Per Grönlund (-) om att kommunfullmäktiges sammanträden ska förläggas till dagtid

På kommunfullmäktiges sammanträde i november förra året delades en enkät ut till ledamöterna med frågan om vilken tid det skulle vara önskvärt att kommunfullmäktige skulle börja, och det visade sig att det råder delade meningar bland ledamöterna.

35 procent svarade alternativet klockan 10.00, 22 procent ville ha klockan 13.00 och 40 procent föredrog nuvarande tid 18.00.

Kommunfullmäktige beslutade att frågan beaktas i kommunfullmäktiges presidiums arbete om ny politisk organisation.

 

Om du vill läsa mer om vad som hände under sammanträdet publiceras protokollet under kallelser och protokoll efter att det justerats den 5 april.

Nästa kommunfullmäktigesammanträde hålls den 26 april.

Arkiv