Hoppa till huvudinnehåll

Kommunfullmäktige i korthet

Här följer ett kort sammandag av kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj 2018.

Mötet inledes med att Barn-, utbildnings- och kulturnämndens ordförande Roger Tiefensee (C) redovisade nämndplan och måluppfyllelse.

Därefter vidtog ärendefrågorna där en punkt var diskussionen kring Skönsmomodellen.

Kort bakgrund: Skönsmomodellen är en modell som Sundsvalls hemtjänst använt för att hitta nya arbetssätt som utgår från vad som är viktigast för brukaren. I Sundsvall har modellen lett till bättre arbetsmiljö för medarbetarna, högre kundnöjdhet och positiva effekter på ekonomin. Enligt beslut i socialnämnden ska den på sikt användas i samtliga verksamheter i socialtjänsten i Sundsvall.

Men efter en utredning, som uppdrogs i  Strategisk plan 2017-2020, föreslog Flens kommuns socialnämnd att inte förorda att modellen beprövas även här. Även kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avstår från att införa Skönsmomodellen i Flens kommun, men att man ska ge Socialnämnden i uppdrag att i det pågående utvecklingsarbetet inom hemtjänsten ändå beakta inslag i Skönsmomodellen som är möjliga att införa utifrån Flens kommuns förutsättningar.

Vänsterpartiets Kaj Johansson begärde ordet.

– Det finns så många positiva erfarenheter att dra från Skönsmomodellen men som vi inte fått ta del av riktigt, det var därför jag efterlyste en förstudie som gjordes under hösten. Nu har vi fått en sammanfattning men inte själva studien. Men även i sammanfattningen kan man läsa att modellen bidragit till fler nöjda och trygga kunder, särskilt med den högre personalkontinuiteten. Motivationen och arbetsglädjen hos personalen har ökat och sjukskrivningarna har minskat, sa han och underströk vikten av att man får ta del av hela förstudien innan man går till beslut. Han undrade även varför förstudien inte kommit fullmäktige tillhanda och begärde återremiss av ärendet.

Liberalerna yrkade bifall på återremissen.

Kommunstyrelsens ordförande Anders Berglöv (S) nämnde att man bör notera tillägget att man ska beakta inslag som kan vara aktuella för Flens kommun. Och att man inte ska lägga mer arbete på Socialnämnden med tanke på det arbete som redan pågar, inte för att modellen inte har fördelar utan för takten som socialtjänst och hemtjänst har idag.

Beslut: Efter ajournering och votering beslutade Kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.

 

En annan fråga som behandlades var den om ett förslag till handlingsplan mot våld i nära relation.

Kort bakgrund: Flens kommuns handlingsplan mot våld i nära relation antogs av kommunfullmäktige i januari 2016. Den riktar sig mot socialnämnden med syftet att konkretisera det dagliga arbetet med våld i nära relation. Socialnämnden har haft uppdraget att omarbeta författningen utifrån den genomlysning av författningssamlingen som pågått. Socialnämnden föreslår att den nuvarande handlingsplanen skrotas och att kommunen istället använder Socialstyrelsens handbok och kompletterar den med egna rutiner. Enligt Socialnämnden är den mer djupgående och omfattande än Flens nuvarande handlingsplan.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över kommunens övergripande författningar för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och återkomma med en plan för framtida arbete.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

 

Oppositionsrådet Emma Dahlin (M) lämnade tidigare i år in en interpellation med frågeställningarna varför Flens kommun saknar en ANDT-plan och hur majoriteten istället sköter det förebyggande arbetet. ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Interpellationen besvarades av Cecilia Friis (MP) som bland annat konstaterade att avsaknaden är en brist men att det finns en äldre ANDT-plan, som håller på att uppdateras, antagen av BUK-nämnden som man jobbar efter.

Hon berättade också att Flens kommun under förra året varit med i Länsstyrelsens workshops i framtagande av en regional ANDT-strategi. Strategin kommer för påseende till kommunen och Friis hoppas att Flens kommun ställer sig bakom den regionala ANDT-strategin och att man därefter också kan ta fram en kommunal version.

 

Protokollet går att läsa i sin helhet via den här länken efter att det justerats den 11 juni.

Arkiv