Hoppa till huvudinnehåll

Kommunfullmäktiges sammanträde 14 juni 2018 i korthet

Här kan du läsa ett sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni. På agendan till dagens sammanträde fanns bland annat:

Svar på medborgarförslag om kundvärdar och kollektivtrafikinformatörer

Förslagställaren har i sitt medborgarförslag belyst, utifrån egen erfarenhet, de problem som nyanlända kan uppleva i kontakt med olika samhällsfunktioner. Förslagsställaren skriver bland annat om svårigheterna i kontakt med sjukhus eller vid kollektivtrafikresor. Det föreslås att flerspråkiga kundvärdar/bussvärdar ska utbildas som kan ge information kring resor, byten, tidtabeller, biljetter etcetera.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att föra frågan vidare till kollektivtrafikmyndigheten kring samverkan av informationsinsatser för olika målgrupper, samt att medborgarförslaget därmed anses besvarat.

Gemensam överförmyndarnämnd- och förvaltning för Flen, Gnesta och Vingåkers kommun  

Flens, Gnesta och Vingåkers kommuner har låtit ta fram ett beslutsunderlag för samverkan kring överförmyndarverksamheten. Syftet är främst att bibehålla eller öka kvaliteten i verksamheten samt minska sårbarheten. I beslutsunderlaget förordas att en gemensam överförmyndarnämnd bildas för mandatperioden 2019-2022. Nämnden föreslås bestå av en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive kommun. Förslaget innebär också att arbetet med att bilda ett gemensamt kontor inleds under 2018. Den gemensamma nämnden och kontorets verksamhet, uppgifter och bemanning med mera regleras via ett reglemente och ett avtal mellan de tre samverkande kommunerna.

Kommunfullmäktige beslutar

att från och med 2019-01-01 för mandatperioden 2019 – 2022 och tills vidare bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner, att den gemensamma nämnden benämns ”Överförmyndarnämnden för Flens, Gnesta och Vingåkers kommuner”,

att respektive kommunfullmäktige väljer en ordinarie ledamot och en ersättare i den gemensamma nämnden. Att Flens kommun blir värdkommun och väljer ordförande i den gemensamma nämnden,

att Flens kommun väljer två vice ordföranden, en från varje kommun, bland de valda ledamöterna från Gnesta och Vingåkers kommuner,

att arvoden till ledamöterna i den gemensamma nämnden regleras i respektive kommuns arvodesreglemente och utbetalas av respektive kommun,

att Flens kommun får i uppdrag att i samverkan med Gnesta och Vingåkers kommuner ta fram förslag till reglemente för den gemensamma nämnden och avtal för samverkan,

att arbetet med att samlokalisera och bilda ett gemensamt kontor för handläggning av kommunernas ärenden påbörjas efter detta beslut antagits i respektive kommuns fullmäktige,

att en verksamhetsledare rekryteras för att bygga upp, leda, styra och utveckla kontoret och att en budget för verksamheten upprättas årligen av värdkommunen och samverkas med övriga kommuner, samt

att kostnaderna för den gemensamma nämnden och kontoret fördelas utifrån antal ställföreträdarskap 31/12 året före verksamhetsåret.

Utredning avseende produktionskök för tillagning av den ”värdefulla måltiden”

I Flens kommun tillagar måltidsservice måltider till förskolor, grundskolor, gymnasium och särskilda boenden. Måltidsverksamheten bedrivs i fyra olika typer av kök; produktionskök, tillagningskök, mottagningskök och serveringskök. I måltidsservice finns det från och med sommaren 2018 tre produktionskök, fyra tillagningskök, åtta mottagningskök och två serveringskök. Den största tillagningen sker vid de tre produktionsköken i Flen, Malmköping och Hälleforsnäs. Nuvarande produktionskök i Flen är i stort behov av större underhållsåtgärder och till viss del utbyggnad. Vid renovering av befintliga kök krävs fullvärdiga ersättningslokaler. I samband med att det görs stora förändringar i produktionsköken finns det möjlighet att även se över vilken produktionsteknik som ska bedrivas i Måltidsservice kök.

Kommunfullmäktige beslutar

att inriktningen är att kommunens måltidsservice övergår från tre produktionskök till ett produktionskök, till en investeringskostnad på cirka 30 000 000 kronor förutsatt att inga andra alternativ finns, att barn- utbildnings- och kulturnämnden senast i december 2018 återkommer till kommunfullmäktige med utredning avseende lokalisering av ett produktionskök innehållande samtliga kostnader. Utredningen ska innehålla jämförelse mellan olika alternativ där även miljöaspekter beaktas. Utredningen ska ske i samråd med kommunstyrelsen avseende koncernperspektiv samt med socialnämnden för att belysa effekter på dess verksamheter gällande måltidsförsörjning, att investerings-, driftskostnader och samtliga tillkommande kostnader tas med i planeringsförutsättningarna för 2019-2022, samt att uppdra till barn-, utbildning- och kulturnämnden att i samråd med kommunstyrelsen i den fortsatta utredning om produktionskök innefatta möjligheterna att ta emot lokalt producerade råvaror i anslutning till produktionsköket.

Om du vill läsa mer om vad som hände under kommunfullmäktiges sammanträde så justeras protokollet den 25 juni 2018 och publiceras under kallelser och protokoll.

Arkiv