Hoppa till huvudinnehåll
Nya Landsvägsgatan Malmköping

Landsvägsgatan i Malmköping

Arbetet med att rusta upp VA-nätet och förbättra utformningen av Landsvägsgatan har kantats av många överraskningar och utmaningar. Med anledning av det har arbetet dragit ut på tiden och tidplanen förändrats.

Den nya tidplanen visar en färdigställandetid för projektet sensommaren 2019.

Några utmaningar i projektet

Delar av Landsvägsgatan innehåller asfalten stenkolstjära. Stenkolstjära innehåller en rad ämnen som är hälso- eller miljöfarliga. Användningen av stenkolstjära upphörde helt 1973. Gamla lager av stenkolstjära måste hanteras enligt föreskrivna restriktioner som tar längre tid än planerat eftersom den inte kan schaktas undan på samma sätt som den övriga asfalten. För att avgöra om det är stenkolstjära eller inte så har det tagits prover längs med den berörda sträckan av Landsvägsgatan.

Under projektet upptäcktes att uppbyggnaden av gatan delvis var felaktigt projekterad. Det saknades information i ritningarna om vissa ledningar och delar av gatans uppbyggnad var felaktigt beskrivna. För att gatan ska kunna byggas om rätt krävs en ytterligare sänkning av Landsvägsgatan. Sänkningen beräknas försena projektet cirka 4 månader. Även anpassningen mot anslutande fastigheter måste utföras på annat sätt än tidigare plan eftersom fastigheterna påverkas mer när man måste gräva djupare.

Under schaktarbeten i Landsvägsgatan hittades en gammal träbrunn från 1700-talet. Brunnen grävdes fram och dokumenterades av Länsstyrelsen innan den schaktades bort. På grund av den djupa tjälen i vintras försenades arbetet en månad.

Vad händer nu?

Med början under vecka 27 kommer asfalten att läggas på Malmagatan, Källgatan, Brunnsgatan och på Landsvägsgatan, sträckan mellan Järnvägsgatan och Brunnsgatan. Under förutsättning att arbetet går som planerat och beläggningen blir godkänd vid besiktning är förhoppningen att Landsvägsgatan mellan Järnvägsgatan och Brunnsgatan kan öppnas från vecka 30. Detta gäller även för Brunnsgatan och Malmagatan samt Källgatan upp till Landsvägsgatan. Källgatan kommer inte att vara öppen för genomfart till Landsvägsgatan, endast tillgänglig för boende och besökare till fastigheter längs sträckan. Förhoppningen är att korsningen Källgatan/Landsvägsgatan skall kunna hållas öppen för gående med undantag för kortare tider.

Parkeringsförbud

På Badhusgatan, sträckan mellan Kungsgatan och Landsvägsgatan införs parkeringsförbud på båda sidor för att undvika problem med till och frånfart till fastigheter under ombyggnationen.

Tillfällig privat parkering

Längs Hemgårdens fasad mot Badhusgatan kommer en tillfällig parkeringsplats att anläggas. Denna parkering är privat och avsedd för fastigheten Krukmakaren 5 samt de hyresgäster i Krukmakaren 8 som i dagsläget förhyr parkering av Flens bostad.

För mer information kontakta samhallsbyggnad@flen.se och/eller sormlandvatten.se

Arkiv