Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden återremitterar beslutsförslag för vidare utredning

Här hittar du mer information samt frågor och svar kopplat till de föreslagna beslut som finns på förändringar inom barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen.

Det här vet vi just nu

Den 25 januari 2024 hölls ett nämndsammanträde med barn-, utbildnings- och kulturnämnden. Där presenterades en rad förslag på åtgärder för att få en budget i balans inom skola, förskola, kultur och fritid. Nämnden har nu beslutat att återremittera ärendet, enligt en gemensam återremiss i samverkan mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna.

Nämnden anser att förvaltningens underlag har varit välgrundade, men att kompletterande faktaunderlag ur fler perspektiv krävs. Återremitteringen gäller samtliga ärenden, med undantag för tre specifika delar:

  • förändring av tilläggsbelopp
  • fritidsgårdar vid skolor
  • allmän förskola.

Vad händer nu?

Återremissen innebär att förvaltningen skall ta fram en budget utan förslag på nedläggning av förskolan i Mellösa och Bettna skola. Inte heller kommer det att införas någon avgift för Kulturskolan i väntan på regeringens förslag på fritidskort. Det är viktigt att notera att det utöver detta ännu inte går att säga något mer om vilka beslut som slutgiltigt kommer att fattas. Förvaltningen samverkar med politiken och arbetar nu med frågan som högsta prioritet för att leverera de nödvändiga handlingarna och utredningarna till nämndens sammanträde den 14 mars.

  • Justering och publicering av protokollet från nämndens sammanträde den 25 januari kommer att ske den 31 januari

  • Handlingar och kallelse till nämndens sammanträde den 14 mars publiceras den 7 mars

Du hittar mer information och frågor och svar på sidan:

Sidan uppdaterad: 2024-02-06

Hittade du rätt information?