Hoppa till huvudinnehåll
Bild på två individer i ett Pridetåg

Pride — för alla människors lika värde

Här kan du läsa mer om vanliga begrepp inom HBTQI-rörelsen och historien bakom Pride. Vi tar även upp varför kampen är så viktig än idag.

Sommaren är här och därmed även Pridefestivaler runt om i Sverige. Denna vecka firas Stockholm Pride, Nordens största Pridefestival. Sedan 1998 arbetar de med syftet att synliggöra hbtq-frågor och för att stötta homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queerpersoners och intersexpersoners liv.

Varför frågan är så viktig att uppmärksamma

Forskning visar att unga hbtqi-personer riskerar att utsättas för kränkningar, trakasserier, diskriminering och våld som en följd av hetero-/cisnormer i samhället och negativa attityder mot hbtqi-personer. Som en konsekvens av utsattheten har unga hbtqi-personer en betydligt sämre hälsa än den övriga befolkningen.

Transpersoner utsätts enligt forskning generellt för fler hatbrott än andra inom hbtq-gruppen. Många berättar om stor utsatthet för hot och våld, under lång tid, i olika sammanhang och av olika personer med en normalisering av erfarenheter av våld som vanlig följd. Erfarenheter av att bli missförstådd och utsatt av okända människor men också av närstående eller bekanta är vanliga.Att en person utsätts för hatbrott kan handla om att den har ett utseende eller ett könsuttryck som andra reagerar på eller finner provocerande. Normer och förväntningar ser olika ut utifrån kön och väcker olika reaktioner kopplat till maskulinitet och femininitet. Statistiskt sett är män oftare måltavla för våld i det offentliga.

54 år sedan startskottet för den moderna Priderörelsen

Kvällen den 28 juni 1969 gjorde polisen i New York en razzia mot den queera baren The Stonewall Inn. Det var ingen unik händelse då poliser hade för vana att trakassera hbtq-personer på gatan och göra räder mot queera mötesplatser. Men just den här kvällen kom att bli historisk.

När hbtq-personer samlades på sina mötesplatser 1969 i New York var det alltid med risk att utsättas för en polisrazzia på sitt stamställe. En razzia innebar att lamporna tändes, musiken stängdes av och alla besökarna radades upp och fick visa id-kort. Enligt regler med stöd i morallagstiftning i delstaten New York var du tvungen att bära minst tre klädesplagg som matchade ditt juridiska kön, annars kunde du bli arresterad. Därför drabbade dessa tillslag särskilt transpersoner och andra som bröt mot könsnormer.

Den 28 juni 1969 på The Stonewall Inn fick besökarna nog av polisens trakasserier och reagerade våldsamt mot polisens behandling. Händelsen utvecklades till att andra hbtq-personer, traktens hemlösa och boende i kvarteret samlades utanför och tillsammans började skrika Gay Power! Stenar kastades mot polisen, glas krossades och bråte sattes i brand. Stonewallupproret var ett faktum. När röken lagt sig nästa morgon kunde folk som passerade The Stonewall Inn läsa slagord som ”Drag Power”, “Support Gay Power” och “Legalize Gay Bars”.

Två personer som var tongivande under upploppen och kom att få en betydande roll för hbtq-rörelsen var transaktivisterna och sexarbetarna Sylvia Rivera och Marsha P. Johnson. De var vänner sedan innan, hade lärt känna varandra på gatan och hade inspirerats av 1960-talets politiska motståndsrörelser.

Året efter arrangerade den bisexuella aktivisten Brenda Howard en marsch för att högtidlighålla minnet från upproret, en tradition som fortsatte. De blev till demonstrationer för hbtq-personers rättigheter som senare kom att mynna ut i de Prideparader vi årligen ser bli fler och fler världen över. I Sverige arrangeras numera ett 80-tal pridefestivaler varje år.

Berättelsen om Stonewallupproret och Pride är inte bara en berättelse om demonstrationer och mötesplatser. Det är också en berättelse om de konflikter och maktstrukturer som funnits och fortfarande finns inom hbtq-communityt.
[Texten är hämtad från RFSL:s hemsida]

Viktiga begrepp att ha koll på för ett mer inkluderande samhälle

Hbtqi är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner. Myrvete Bajrami, social hållbarhetsstrateg på Flens kommun, reder ut de olika begreppen.

Viktiga begrepp

HBTQI
Ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner. H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man blir kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Queer kan röra sexuell läggning, könsidentitet, relationer och/eller sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer. I:et handlar om att kroppen bryter mot normer kring kön.

Bisexuell
En person som blir kär i och/eller attraherad av människor oavsett kön, eller av fler än ett kön

Cisperson och Cisnormativitet
En person som identifierar sig med könet man tilldelades vid födseln. Cispersonsbegreppet kom till för att beskriva normen. Ordet “cis” är latin och betyder ungefär “på denna sida om”. Cis har ingenting med sexualitet att göra. Cisnormativitet är den norm som förutsätter att alla är cispersoner, föreställningen om att det bara finns två kön och en förväntan på att män ska ha ett visst könsuttryck, kvinnor ett annat. Normen ger cispersoner privilegier eller fördelar som transpersoner kan sakna

Hen eller den
Är könsneutrala pronomen som används om personer som till exempel är genderqueer eller ickebinära. Hen och den kan också användas i situationer då en persons könstillhörighet är okänd

Ickebinär
En person vars könsidentitet inte är kvinna eller man. Ickebinär betyder inte samma sak för alla som definierar sig som det: en del känner sig som både tjej och kille, andra att man befinner sig mellan de två kategorierna. Många ickebinära är inget kön. En del ickebinära har könsdysfori och behov att ändra kroppen med hormoner och/eller kirurgi. Ibland används ickebinär som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen

Intersektionalitet
Intersektionalitet förklarar hur olika normer och maktordningar hänger samman, påverkar och förstärker varandra. Samt hur människors möjligheter och handlingsutrymme påverkas beroende av flera olika delar av ens identitet, till exempel hudfärg, sexualitet, kön, religion, funktionsförmåga och ålder

Intersex
Är då ens medfödda kropp bryter mot normer kring kön. Ett antal olika tillstånd och diagnoser samlas under detta begrepp. Intersexvariationer är ett medfött tillstånd i vilket könskromosomerna, könskörtlarna (testiklar eller äggstockar) eller könsorganens utveckling inte följer det förväntade. Någon som har en intersexvariation kan kalla sig för intersexperson. Du som har en intersexvariation kan t.ex. vara man, kvinna eller ickebinär. Intersex säger inte någonting om en persons sexuella läggning

Juridiskt kön
Det kön som står registrerat i folkbokföringen, i pass eller legitimation

Könsidentitet och könsuttryck 
En persons självupplevda kön, det vill säga det kön man känner sig som och vet att man är (exempelvis kvinna, man, genderqueer eller ickebinär).
Med könsuttryck menas hur en person uttrycker kön genom till exempel kläder, kroppsspråk, frisyr, röst med mera

Pansexuell
En person som blir kär i och/eller attraherad av människor av alla kön, eller som blir kär i och/eller attraherad av människor oavsett kön

Pronomen
Till exempel hon, han, hen eller den. Hen och den används ibland också i situationer då en persons könstillhörighet är okänd. Det går inte att se på en person vilket pronomen den har. Rätt pronomen är ett sätt att bekräfta en persons kön/könsidentitet

Queer
Queer kan innebära olika saker. I förkortningen “hbtqi” brukar queer stå för queer som identitet, att vara queer. Det innebär att på något sätt bryta mot normer kring kön, sexualitet och/eller relationer, exempelvis genom att vara transperson, ha en icke-monogam relation eller att skaffa barn med en vän istället för en kärlekspartner. Det kan även innebära att inte vilja eller kunna definiera sitt kön eller sin sexuella läggning. Begreppet queer kan även syfta på queerteori eller queeraktivism, vilka båda grundar sig i idéer om ifrågasätta normer kring kön och sexualitet och granska hur det hänger samman med makt och inflytande.

Regnbågsfamilj

I hbtqi-världen betyder familjen mycket mer än den familj man växt upp med eller lever i. Regnbågsfamilj är en familj där en eller flera av personerna är hbtqi-personer. Begreppet inkluderar bland annat barnfamiljer, bonusfamiljer och valda familjer. Alla hbtqi-personer med barn använder inte detta begrepp om den egna familjen, men begreppet förekommer allt oftare i olika sammanhang, och används av RFSL som ett samlingsnamn.

Transperson
Att bryta mot normer kring könsidentitet/könsuttryck och samtidigt identifiera sig med begreppet trans. Gemensamt för transpersoner är att ens könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön man blev tilldelad när man föddes. Ordet trans kommer från latin och betyder ungefär “på andra sidan av”, “bortom” eller “gå över/överskrida”. Trans har ingenting med ens sexualitet att göra.
Du kan hitta mer information på  RFSL:s hemsida: hbtqi-fakta och tips

Normarbete är ingen quick-fix, men det är bara tillsammans som vi kan uppmärksamma och utmana normer som exkluderar människor!

 

Vill du diskutera något kring HBTQI-frågor och rättigheter, är du välkommen att kontakta Myrvete Bajrami på Flens kommun. Hon har e-postadress: myrvete.bajrami@flen.se

Arkiv