Hoppa till huvudinnehåll

Foto: Sörmland Vatten

Projektet Landsvägsgatan i Malmköping avbryts

Flens kommun, Sörmland vatten och avfall AB och Triab har kommit överens om att avbryta projektet Landsvägsgatan i Malmköping.

Arbetet i projektet kommer att stoppas när:

  1. Etapp 1 och 2 (från Järnvägsgatan till Källgatan) är helt klara, med undantag för asfaltering av Garvaregränd.
  2. VA-ledningarna samt vägens grundläggning i etapp 3 (från Källgatan till Värdshuset) är helt klar.
  3. Vägen på etapp 3 är återställd till körbart skick.

Eftersom vintern är i antågande kommer beläggningsarbetet på etapp 3 samt på Garvaregränd att behöva invänta våren.

– Det finns flera anledningar till att vi gemensamt har valt att fatta detta beslut. Den viktigaste anledningen är att de ansvariga på samhällsbyggnadsförvaltningen i Flen inte är nöjda med att projektet har försenats och att det har blivit mycket dyrare än beräknat på de genomförda etapperna. Vi måste ta ett omtag för att försöka hålla tidplanerna i resten av arbetet och säkerställa att den kvarstående byggnationen kan genomföras inom beslutad budget. Den genomförda projekteringen, gjord av annan part, har inte tagit hänsyn till omgivningens förutsättningar på ett tillfredsställande sätt, vilket vi för en dialog med projektören om just nu, säger Björn Rabenius, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

– I flertalet av våra projekt där vi byter ut gamla VA-ledningar överraskas vi av ledningar som inte finns dokumenterade och kräver ytterligare utredning. Projektet med Landsvägsgatan är inget undantag. Projektet har utöver detta drabbats av en hel del annat oförutsett som har lett till förseningar och fördyringar.

Några av dessa oförutsedda händelser är:

  • Förekomst av sten kolstjära i befintlig asfaltsbeläggning, vilket kräver medverkan av miljökontoret och extra försiktighet vid hanteringen.
  • Markförhållanden som var andra än vad som var bedömt utifrån den geotekniska undersökningen orsakade en långsammare framdrift.
  • En dieselförorening upptäcktes i marken som krävde en omfattande sanering.
  • En gammal gårdsbrunn hittades, som krävde en kulturmiljöutredning från Länsstyrelsen.

På grund av att projektet har blivit mycket mer komplext har ändringar i arbetet dragit ut på tiden och extra ledningsresurser satts in, vilket gjort det omöjligt för entreprenören att slutföra projektet inom given budget och tidplan.

Trots dessa omständigheter är etapp 1 till 3 utförda till full belåtenhet.

Omprojektering

Det som sker nu är att samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att projektera om de kommande etapperna på ett sådant sätt att projektet löper mindre risk att drabbas av ytterligare förskjutna tidplaner från det att bygget kommer igång igen. Resten av gatan ska också få en utformning som ansluter väl till de tidigare etapperna och den kulturhistoriska miljön, och som inte riskerar äventyra ekonomin. Det handlar bland annat om att göra förändringar i höjdsättning och att se till att anslutningarna mellan vägen och sidoområdena studeras mer noggrant än tidigare, säger Björn Rabenius.

Vi tackar ortsbor för överseende och förståelse för denna utdragna ombyggnation.

Flens kommun hoppas på fortsatt förtroende på resterande etapper.

För frågor och kontakt:

Björn Rabenius, Samhällsbyggnadschef, Flens kommun, 0157- 43 02 60

Per lvarsson, Affärsområdeschef VA, Sörmland Vatten och Avfall AB, 0150–800 107

Lars Classon, Triab AB

 

Arkiv