Hoppa till huvudinnehåll

Sammandrag från Kommunfullmäktige 30 augusti

Det sista sammanträdet före valet ägde rum på Skjortan i Flen, här är några av kvällens agendapunkter och beslut.

Mötet inledes med att Sörmland Vatten informerade om projektet Flens framtida vattenförsörjning.

Av den 18 kilometer långa ledningssträckan är det mesta klart, ledningsarbete i Skallberget och provkörning av pumpstationer pågår just nu. Dessutom väntar spolning i befintligt ledningsnätet och motionering av ventiler samtidigt som man uppgraderar vattenverket och vattenskyddsområdet i Katrineholm. Det nya dricksvattnet är beräknat att kunna kopplas på innan 2018 är till ända.

 

Ärende: KS/2017:196. Svar på motion om att återskapa slåtterängar från Inger Andersson (V)

Bakgrund: Motionen är ställd med ambitionen att återskapa slåtterängar i kommunen. Inger Andersson skriver att endast en bråkdel av de slåtterängar som fanns vid sekelskiftet 1900 finns kvar idag. Detta har fått till följd att bin och fjärilar inte kunnat få tillgång till nektar och pollen och antalet har minskat kraftigt. Detta har i sin tur medfört sämre skördar av exempelvis raps, frukt och bär.

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att motionen stödjer mål 4 i den strategiska planen ”Vi värnar om vår miljö och utvecklar vårt kulturlandskap och våra orter med omtanke och med sikte på framtiden”.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda vilken kommunal mark som föreslås bli slåtteräng och till vilken årlig kostnad den kan vårdas. Nämnden ska också undersöka möjligheten till skötselbidrag från Länsstyrelsen. Nämndens resultat ska redovisas till kommunfullmäktige senast i mars 2019.

 

Ärende: KS/2017:197. Svar på motion om belysning vid busshållplatser från Jonathan Bejefalk (L)

Bakgrund: Motionen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med Trafikverket tillgodose att korrekt belysning finns på kommunens alla busshållplatser. Trafikverkets skrift ”Belysning där det behövs – belysning längs statlig väg” sammanfattar de kriterier som krävs för att belysning skall vara motiverat. Jonathan Bejefalk fick under sammanträdet stöd av bland andra Emma Dahlin (M), Per Grönlund (–) och Inger Andersson (V) som samtliga yrkade bifall till motionen.

Men enligt samhällsbyggnadsnämnden är det endast ett mycket litet antal busshållplatser utanför tätorterna som uppfyller kriterierna, något som nämndens ordförande Tage Persson (C) kommenterade. Kommunledningsförvaltningen delar den uppfattningen.

Ärendet ledde till en hel del diskussioner och ajournering innan man, efter votering, kom fram till ett beslut.

Beslut: Kommunstyrelsen hade föreslagit kommunfullmäktige besluta att motionen skulle avslås då flera busshållsplatser inte är lämpliga att förse med belysning utifrån Sveriges Kommuner och Landstings och Trafikverkets rekommendationer. Men beslutet blev återremiss till samhällsbyggnadsnämnden för att ta fram ett kostnadsförslag, detta eftersom en tredjedel av de närvarande ledamöterna voterade för det.

 

Ärende: KS/2017:218. Energi- och klimatplan för Flens kommun 2019-2023

Bakgrund: I den strategiska planen för 2016-2019 fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en energi- och klimatplan. Arbetet har delats upp i två dokument, ett huvuddokument med fem energi- och klimatstrategier för år 2018-2022 i Flen och handlingsplaner för de fem områdena. Det andra dokumentet inkluderar bland annat bakgrund, utvärdering av förra energiplanen, nuläget i Flen, trender och mål samt kartläggning av klimatpåverkande verksamheter. Dokumenten uppfyller kraven enligt lag (1977:439) om kommunal energiplanering.

I slutet av 2017 rekommenderade kommunstyrelsens arbetsutskott samhällsbyggnadsnämnden att överlämna det utkast som fanns och remissvaren till kommunstyrelsen för vidare bearbetning. I arbetet med ett nytt program för hållbar utveckling har energi- och klimatplanen prioriterats, därför läggs nu den planen fram för ett separat beslut. Det bearbetade utkastet föreslås gälla för perioden 2019-2023.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att anta förslaget till energi- och klimatplan för Flens kommun 2019-2023.

 

Ärende: KS/2018:49. Inriktningsbeslut för nya boenden inom funktionsnedsättningsområdet

Bakgrund: Socialnämnden ser behov av ytterligare 14 lägenheter för att kunna möta kraven på bostad för personer inom socialpsykiatrin, personer med behov av gruppbostad samt för att tillgodose behovet av korttidsplatser inom funktionsnedsättningsområdet. Flera möjligheter till att få bostad inom kommunen istället för att placeras externt förväntas ge positiva effekter för individen och även en dämpad kostnadsutveckling för kommunen.

Beslut: Det fortsatta arbetet inriktas mot att 14 nya lägenheter skapas för att möta behov av bostäder för personer inom socialpsykiatrin och personer med behov av gruppbostad och korttidsplatser. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i lokalförsörjningsprocessen utreda boendet vad avser främst finansiering, hyreskostnadskonsekvenser och lämplig lokalisering utifrån erforderliga myndighetsbeslut.

 

Ny politisk organisation

Det togs även beslut om den politiska organisationen för mandatperioden 2019-2022. Blanda annat kommer antalet ledamöter i kommunstyrelsen utökas från dagens 11 ledamöter och 11 ersättare, till 13 ledamöter och 13 ersättare. Även antalet ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott utökas från dagens tre ledamöter och tre ersättare, till fem ledamöter och fem ersättare. Vidare övertar kommunstyrelsen ansvaret för mark- och exploateringsfrågor från samhällsbyggnadsnämnden och beslutar om fastighetsförsäljning och upplåtelser av principiell betydelse samt den kommunala planprocessen.

Ansvaret för det strategiska integrationsarbetet flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen. Antalet ledamöter i barn, utbildnings – och kulturnämnden (BUK) utökas från dagens 9 ledamöter och 9 ersättare, till 11 ledamöter och 11 ersättare. BUK får ett kultur- och föreningsutskott, bestående av fem ledamöter och fem ersättare, som fördjupar dialogen med kultur- och föreningslivet och ansvarar för att besluta om kommunens samtliga föreningsbidrag till kultur, idrotts- och andra samhällsnyttiga föreningar.

 

Vill du djupdyka? – hela protokollet finns att läsa under kallelser och protokoll efter att det justerats den 12 september.

Nästa sammanträde i kommunfullmäktige hålls den 27 september.

Arkiv