Hoppa till huvudinnehåll

Vad händer med Malmaskolan 4-6 och varför?

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden har beslutat att föreslå till kommunfullmäktige att lägga ned verksamheten vid Malmaskolan 4-6.

Alla elever i Flens kommun ska ha tillgång till en likvärdig skola och undervisning och skolan i  Flens kommun ska kunna ta och utföra sitt kompensatoriska uppdrag. Det viktigaste för kommunen är att vi kan garantera våra elever plats i en skola som har möjlighet att ge dem en likvärdig undervisning och förutsättningar att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar.

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden föreslår därför till kommunfullmäktige att avveckla skolverksamheten på Malmaskolans mellanstadium eftersom den inte anses ha möjlighet att genomföra dessa uppdrag och att garantera elever plats i annan skolverksamhet som har förutsättningar att genomföra uppdragen.

Beslutet innebär att:

  • Malmaskolans mellanstadium avvecklas inför läsår 20/21.
  • Elever på nuvarande Malmaskolans mellanstadium garanteras plats på Stenhammars mellanstadium från start av läsår 20/21.

Riktade insatser gav inte förväntat resultat

2019 genomfördes en utredning om Malmaskolan 4-6 utifrån att Barn-, utbildnings- och kulturnämnden befarade att skolan inte skulle klara av sitt uppdrag. Då organisationen på Malmaskolan 4-6 var ny och utvecklandet av synligt lärande och annat kvalitetsarbete inte kommit igång ville kommunen ge den nya organisationen en chans att etablera det arbetet.

Under 2020 pågår en ny uppföljande utredning om Malmaskolan 4-6 som kommit fram till att trots att Malmaskolan genomför riktade insatser för att öka kvaliteten på mellanstadiet, så väljer fler av Malmaskolans elever varje år att gå över till Europaskolan i årskurs 4.

Malmaskolan behåller främst elever som har ett annat modersmål än svenska. Malmaskolan kan inte konkurrera med kvalitet, utan vårdnadshavares åsikter kring elevernas sociala gemenskap blir mer betydelsefullt. Trenden med minskat elevantal ger sämre ekonomiska förutsättningar att bedriva en likvärdig utbildning.

Förslaget behandlas av kommunfullmäktige i juni

Förslaget från Barn-, utbildnings och kulturnämnden ska behandlas och tas beslut om av kommunfullmäktige i juni 2020.

Arkiv