Hoppa till huvudinnehåll

Vi kallar till samråd, gör din röst hörd!

Flens kommun har tagit fram ett förslag på ny detaljplan för ett område på och omkring Ängstuberget i östra Malmköping betecknad ”Detaljplan för del av Malma 1:10 med flera (Ängstuberget)”.

Karta över Ängstubergets placering i Malmköping

Planområdets ungefärliga läge i Malmköping.

Om detaljplanen:

Planens syfte är att skapa ett bostadsområde med villor, radhus och mindre flerbostadshus vid Ängstuberget i östra Malmköping. Planen bedöms ge ett tillskott på ca 75 lägenheter/hushåll. Även en tomt för en framtida förskola har införts i planen. Samtidigt föreslås en ny anslutning, i stället för bro norr om campingen, till Malmakvarnsområdet (område med gällande detaljplan från 2011), via Skjutbanevägens förlängning.

Kommunen tillgängliggör nu planförslaget för samråd. Under samrådstiden är det möjligt att lämna synpunkter på planförslaget. Samrådstiden är torsdag den 26 januari till fredag den 24 februari 2023. Planhandlingarna finns tillgängliga på Flen kommuns hemsida, Malmköpings bibliotek, samt Flens bibliotek.

Synpunkter ska vara skriftliga och inlämnade senast den 24 februari 2023 via e-post till samhallsbyggnad@flen.se eller via post till Flens kommun, 642 81 Flen. Märk yttrandet ”Samrådsyttrande för detaljplan för del av Malma 1:10 med flera (Ängstuberget)”. Ange planens diarienummer (PLEX/2022:90), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn.

Ansvarig planarkitekt Johannes Nilsson, telefon: 0157-430305, e-post: johannes.nilsson@flen.se

Ni kan läsa mer om detaljplanen och hitta samrådshandlingar på flen.se: https://flen.se/bygga-bo-miljo/samhallsplanering/pagaende-planarbeten/

Plats & tid:

Allmänt samrådsmöte planeras att hållas på Hotel Malmköping onsdag den 15 februari 2023 kl. 17.30-19.00.

Arkiv