Hoppa till huvudinnehåll
Flygbild över området Degeln

Exploateringsområdet i kvarteret Degeln är markerad med röd ring.

Vill du bygga i centrala Flen?

Markanvisning för ny bostadsbebyggelse  i centrala Flen. Nu kan du som är intresserad av att bygga i centrala Flen lämna in anbud.

Flens kommun har förvärvat ett markområde på drygt 5000 kvadratmeter i centrala Flen. Området är beläget mellan Södra Kungsgatan och Kungsbrogatan och omfattar fastigheterna Degeln 2, 3, 4 och 5. Flens buss- och tågstation ligger endast 300 meter från området och det centrala läget innebär även närhet till service som butiker, skola, bibliotek och vårdcentral. I närområdet finns dessutom ett större parkområde.

Detaljplanen för området anger bostäder i flera våningar. För området utmed Södra Kungsgatan finns möjlighet att inreda handel i bottenvåningen. Området ligger i en sydvästsluttning och bebyggelsen skall anpassas till terrängen och bebyggelsen intill.

Omfattning av markanvisningen
Det finns möjlighet att lämna anbud både på hela området och på delar av det. Kommunen är öppen för olika förslag. Kommunen ställer inga särskilda krav utöver vad detaljplanen tillåter. Parkering sker på tomtmark och antalet parkeringsplatser ska vara 1,0/lgh. Det är av stor vikt att den nya bebyggelsen utformas på ett sätt som stärker stadskärnan och bidrar till en attraktiv stadsbild.

Detaljplan
Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut. Kommunen har inte för avsikt att upprätta ny detaljplan och bebyggelsen måste därför följa detaljplanen. Det är inte ett krav men en fördel om våningshöjden i bottenplanet mot Södra Kungsgatan är anpassad till handel, eftersom det ger större flexibilitet.

Upplåtelseform och lägenhetsstorlek
I Flen finns behov av lägenheter både med hyresrätt och med bostadsrätt. Kommunen ser gärna att en större andel av lägenheterna upplåts med hyresrätt. Kommunen bedömer att området ska kunna  inrymma 50 – 70 lägenheter beroende på utformning och lägenhetsstorlek. Det är en fördel med en blandning av större och mindre lägenheter.

Areal:
Degeln 2: 1540 m2  (+ 113 m2)                      Degeln 3: 1258 m2

Degeln 4: 1440 m2  (+ 182 m2)                      Degeln 5: 1094 m2
Fastigheterna Degeln 2 och 4 avses att utökas vid Kungsbrogatan i enlighet med detaljplanen.

Intresseanmälan

Intresseanmälan ska innehålla:

  • vilka fastigheter som anbudet avser
  • pris
  • förslag i form av skisser samt beskrivning av idéerna
  • tidplan för genomförande av byggnationen

Senast 15 september 2017 vill vi ha fått in ert anbud på markanvisningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer inkomna förslag utifrån pris, kvalitet, utformning  m m utan inbördes ordning samt föreslår byggherre. Ambitionen är att beslut om markanvisningen sedan fattas i samhällsbyggnadsnämnden senast december 2017.

Anbudet ska märkas med “Anbud- Markanvisning för Degeln” och skickas med e-post till samhallsbyggnad@flen.se

Bilagor

Gällande detaljplan (plankarta, planbeskrivning och genomförandebeskrivning) samt karta över området:

 

Arkiv

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Britt-Marie Andersson

Mark- och exploateringsansvarig

0157-43 03 00

Karin Tibbelin

Plan- och exploateringschef

0157 - 43 02 99

Björn Rabenius

Chef samhällsbyggnadsförvaltningen

0157 - 43 02 60