Hoppa till huvudinnehåll

Kvalitetsmätningar

För att vara säkra på att tillhandahålla den service som både invånare och företagare efterfrågar arbetar kommunen med både undersökningar och kvalitetsfrågor. Arbetet ska syfta till utveckling och kvalitetsförbättring av verksamheterna. Spännvidden i ansatser är stora och varierar från stora komplexa kvalitetssystem till mer enkla verktyg och former. I Flens kommun pågår arbete med kvalitetsfrågor såväl centralt som ute i de olika verksamheterna.

Medborgarundersökning

Flens kommun har deltar i SCBs medborgarundersökning varje år.

Kommunens kvalitet i korthet

Sedan 2010 deltar Flens kommun i Sveriges Kommuners och Landstings (SKL:s) projekt Kommunens kvalitet i korthet. Målet är att använda måtten som en del i vår styrning och verksamhetsutveckling, att öka kvalitetsmätningar samt att ge en bild av kommunens verksamheter utifrån ett medborgarperspektiv.

Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och landsting gör öppna jämförelser inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, grundskola, gymnasieskola, trygghet och säkerhet, företagsklimat samt folkhälsa. I dessa undersökningar kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.

Kommun- och landstingsdatabasen

Här kan Du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 2000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser.

Näringsliv

Näringslivskontoret samarbetar med Stockholm Business Alliance som genomför serviceundersökningar kring företagares uppfattning om Flens kommuns service.

Näringslivets Ekonomifakta AB ägs av Svenskt Näringsliv och visar statistik. Här finner du bland annat siffror på arbetslöshet, sjukfrånvaro och koldioxidutsläpp. Du kan även ladda hem diagram och sifferunderlag.

Skola

Barn- och utbildningförvaltningen genomför varje år uppföljningar och kvalitetsredovisningar i verksamheterna

Utbildningsinfo.se
Skolverkets webbplats med kvalitetsredovisningar och inspektionsrapporter

Välja skola
Skolverkets jämförelsetjänst med grundskolor och gymnasieskolor

Äldrevård

Äldreguiden
Socialstyrelsens webbplats för jämförelse av äldreboenden, korttidsboenden, hemtjänst och dagverksamhet.

Synpunktshantering

Här publicerar vi en sammanställd rapportering av inkomna synpunkter per år. Vill du själv skicka in en synpunkt kan du göra det via Synpunkter.

 

 

Mer information

Statistiska centralbyrån erbjuder många olika typer av statistik på sin webbplats.
SCB

Kommun- och landstingsdatabasen
Kolada

Sidansvarig: Sara Molander
Senast uppdaterad: 2020-01-21 09:47:16