Hoppa till huvudinnehåll

Kvalitetsmätningar

För att vara säkra på att tillhandahålla den service som både invånare och företagare efterfrågar arbetar kommunen med både undersökningar och kvalitetsfrågor.

Arbetet ska syfta till utveckling och kvalitetsförbättring av verksamheterna. Spännvidden i ansatser är stora och varierar från stora komplexa kvalitetssystem till mer enkla verktyg och former. I Flens kommun pågår arbete med kvalitetsfrågor såväl centralt som ute i de olika verksamheterna.

Medborgarundersökning

Flens kommun deltar i SCBs medborgarundersökning. Nedan kan du hitta rapporter och rapportbilagor.

Kommunens kvalitet i korthet

Flens kommun deltar sedan 2010 i mätningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Antal deltagande kommuner ökar konstant, SKR uppskattar att cirka 260 av 290 kommuner är med i KKiK.

Syftet med KKiK är att ge en övergripande bild av samhället och kvaliteten på den service kommunen levererar. Man kan också jämföra kommunens resultat mot olika referenser, t ex genomsnitt för riket. 2019 omfattade KKiK 42 mätetal, varav ett par omfattar mer än en delmätning.

KKiK ger inte svaret på allt, men det ger en bra lägesbild av kommunen som, inte minst för ledande förtroendevalda, kan utgöra grund för den egna styrningen av kommunen, och i dialog med medborgarna samt för utveckling.

Besök sajten Kolada för jämförelse.

Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och regioner gör öppna jämförelser inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, grundskola, gymnasieskola, trygghet och säkerhet, företagsklimat samt folkhälsa. I dessa undersökningar kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.

Öppna jämförelser

Kommun- och regiondatabasen

Här kan du följa kommunernas och regioners verksamheter från år till år. Med över 2000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser.

www.kolada.se

Näringsliv

Näringslivskontoret samarbetar med Stockholm Business Alliance som genomför serviceundersökningar kring företagares uppfattning om Flens kommuns service.

Stockholm Alliance och serviceundersökningar

Näringslivets Ekonomifakta AB ägs av Svenskt Näringsliv och visar statistik. Här finner du bland annat siffror på arbetslöshet, sjukfrånvaro och koldioxidutsläpp. Du kan även ladda hem diagram och sifferunderlag.

Ekonomifakta

Skola

Barn- och utbildningförvaltningen genomför varje år uppföljningar och kvalitetsredovisningar i verksamheterna

Kvalitetsuppföljning i förskola, grundskola och gymnasium

Välja skola
Skolverkets jämförelsetjänst med grundskolor och gymnasieskolor

www.valjaskola.se

Äldrevård

Äldreguiden
Socialstyrelsens webbplats för jämförelse av äldreboenden, korttidsboenden, hemtjänst och dagverksamhet.

www.socialstyrelsen.se/aldreguiden

Sidansvarig: Sara Molander
Senast uppdaterad: 2023-01-27 15:55:00

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jeanette Lijesnic

Ekonomichef

0157-43 01 20