Hoppa till huvudinnehåll

Aktuellt

2020-06-15

Förändrade telefontider;

Från och med 1 september:

Måndag, onsdag och torsdag kl 9:30-11:30
Tisdagar kl 13-15

2020-05-22 – Webbutbildning

Vi har idag skickat ut böcker med tillhörande webbutbildning till er som var anmälda till grundutbildningen.

Tack för ert tålamod, nu är kunskap på väg hem till er!

2020-04-24 – e-Wärna

Det är nu möjligt att skicka in redovisningshandlingar via e-Wärna igen. Tidigare rapporterade fel ska vara fixat.

2020-04-07 – Inställd grundutbildning

Grundkursen, 15 och 20 april, är inställd och ni som har anmält er kommer, inom kort, att erbjudas en webbutbildning i stället.

Kanske är just du intresserad av uppdrag som god man eller förvaltare. Hör av dig till oss så berättar vi mer! Mejla oss! E-post

e-Wärna – 2020-04-01

Det är för närvarande inte möjligt att skicka in redovisningar genom e-Wärna. Kassaboken fungerar att föra som vanligt. Driftstörningen omfattar alltså enbart möjligheten att skicka in redovisningen.

Felet är anmält och vi hoppas att felet snart är avhjälpt.

Information om coronaviruset covid-19

Information om Covid-19 på flera språk

Överförmyndarnämnden och överförmyndarkontoret följer Flen kommuns rekommendationer som baseras på den senaste informationen från Folkhälsomyndigheten (FoHM) och Region Sörmland gällande Coronaviruset covid-19.

Det har i flera kommuner uppställts förbud mot att besöka boenden. Detta ska naturligtvis respekteras även av ställföreträdare. Följ de olika kommunernas rekommendationer och information på följande länkar.

Nämnden ber er se till att era huvudmän har tillräckligt med pengar på sina transaktionskonton utifall vår handläggning, avseende uttagstillstånd, försenas.

FlenFlen – Info om Coronavirus

GnestaGnesta – Info om Coronavirus

Vingåker: Vingåker – Info om Coronavirus

 

E-lönebesked & anmälan om konto för utbetalning av arvode

(avser ärenden där kommunen står för arvodeskostnaden)

Från och med 1 januari betalas arvoden som beslutats av Flen, Gnesta och Vingåkers gemensamma överförmyndarnämnd ut av Flens kommun. För att säkerställa att ditt arvode betalas till ”rätt” konto kan du behöva anmäla ditt konto enligt nedan. Flens kommun lämnar lönebesked elektroniskt, e-lönebesked.

Första gången måste du dock ansluta dig till den tjänsten.

Det gör du via en länk på din internetbank (hör med din bank!) eller via www.swedbank.se/edokument för dig som inte har tillgång till internetbank. Om du har frågor om e-lönebeskedet kontaktar du i första hand banken.

Anmälan konto för utbetalning av arvode:

Om du inte har möjlighet att anmäla konto som ovan kontaktar du överförmyndarkontoret så får du en blankett att fylla i och lämna in på banken

e-Wärna

Ny version av e-Wärna medför en ny handbok för ställföreträdare

.

e-Wärna

2020-01-21 e-Wärnas inloggning fungerar igen.

Svårigheter för ställföreträdare

Överförmyndarkontoret har fått information från flera ställföreträdare och från andra överförmyndarförvaltningar över landet att Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket har ändrat sina rutiner. Detta innebär att ställföreträdare både har svårt att utföra sina uppdrag och har stora svårigheter att få ut information som överförmyndarnämnden begär in av redovisningspliktiga ställföreträdare. Bland de underlag som ställföreträdare ska lämna in med sin årsredovisning ingår årsbesked från dessa myndigheter och information om inbetald skatt och arbetsgivaravgifter. Kontrolluppgifter/årsbesked skickas inte längre ut per automatik utan måste begäras ut av ställföreträdare.

Överförmyndarnämnden rekommenderar att ställföreträdare begär ut informationen skriftligt till myndigheten. Bifoga alltid en kopia av ert registerutdrag för att styrka er behörighet.

Meddela gärna överförmyndarkontoret hur det går. Vi följer utvecklingen och har begärt ut information från dessa myndigheter om detta.

e-Wärna

2020-01-18-2020-01-19 kommer uppdatering att ske av systemet som därför inte kommer att fungera optimal under perioden. Vi rekommenderar därför att ni inte använder e-Wärna under helgen.

GOD FORTSÄTTNING OCH GOTT NYTT ÅR!

År 2019 är till ända, vårt första år med gemensam nämnd och handläggarkontor förlagt i Flen. Vi vill framföra vårt tack till er ställföreträdare som genom flexibilitet och samarbetsvilja möjliggjort att vi lägger ett fantastiskt år bakom oss. Vi ser fram emot 2020 och hoppas på fortsatt god kommunikation och många härliga träffar i samtliga kommuner.

__________________________________________________________________________

Överförmyndarnämndens lägesbild

Överförmyndarnämnden presenterade sin lägesbild för kommunfullmäktige i Flen kommun den 12 december, vilket uppmärksammades i e-kuriren den 14 december. Nämnden tydliggör hur viktiga engagerade ställföreträdare är för att tillse att kommunernas mest utsatta medborgare inte drabbas av rättsförluster. För att läsa artikeln i e-kuriren, följ denna länk

En rättelse; överförmyndarkontoret har förvisso fem tjänstemän anställda, dock är två av dem jurister. Övriga handläggare besitter andra kompletterande, viktiga kunskaper/erfarenheter inom bland annat ekonomi och nämndadministration.

Nya blanketter

Överförmyndarnämnden har publicerat nya ifyllnadsbara redovisningsblanketter, se under flik ”redovisningshandlingar” när du har följt denna länk; Blanketter och dokument

Var vänlig och notera att de inte fungerar/räknar ned korrekt i webbläsaren Chrome.

Nationella riktlinjer för överförmyndare

Länsstyrelsen har publicerat vägledande riktlinjer vars syfte är att uppnå en mer enhetlig tillämpning av överförmyndarens verksamhet.

Förordnade ställföreträdares redovisning

Legala förmyndares redovisning

Kontroll av ställföreträdares lämplighet

En förbättrad samordning av tillsynen och tillsynsvägledningen inom överförmyndarområdet

Statskontoret har utvärderat hur Länsstyrelsens tillsyn av överförmyndarverksamheterna fungerar ute i landet och släppt sin rapport med rekommendationer.

Rapport från Statskontoret

Debattartikel från SKL, Sveriges kommuner och landsting, om överförmyndarverksamhet och behovet av en översyn.

Behovet av en översyn av reglerna för gode män och förvaltare har påtalats under flera år – inte bara av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – utan även av föreningen Sveriges överförmyndare (FSÖ), brukarorganisationer, länsstyrelser, riksrevisionen och Civilutskottet.

Debattartikel från Dagens Samhälle

Riktlinje för arvodering

Ställföreträdare har rätt till ett skäligt arvode. Vad som är ett skäligt arvode bestäms av överförmyndarnämnden. Nämnden fattade den 6 februari beslut om en ny riktlinje för arvodering av ställföreträdare. Riktlinjen finns tillgänglig för dig som vill läsa mer om hur överförmyndarnämnden fattar beslut om ditt arvode.

Riktlinje för arvodering av ställföreträdare

Gemensamt verksamhetsstöd

från och med den 23 januari har överförmyndarkontoret ett gemensamt verksamhetssystem för samtliga kommuner. Gnesta och Vingåkers ärenden har fått nya aktnummer och vi kommer fortlöpande att förändra utseendet på kommunernas brev, blanketter och informationsmaterial.

Om ni har några synpunkter, tips och/eller idéer. Tveka inte, utan hör av er till överförmyndarkontoret.

Vi tackar för ert tålamod och ämnar inom kort skicka ut information till samtliga ställföreträdare och huvudmän.

Flen visar att det är möjligt!

Flen kommuns överförmyndarförvaltning och deras gode män, förvaltare och förmyndare har uppmärksammats i media. Överförmyndarkontoret hänvisar till engagerade och kunniga ställföreträdare som med mod, kunskap och omtanke tar sig an sina uppdrag som god man, förvaltare och förmyndare. Att handläggare finns tillgängliga för att ge råd och vägledning är ett vinnande koncept. Tack vare fantastiska kollegor i stadshusets reception och växel kan vi bibehålla vår tillgänglighet och kvalitet gentemot kommunens medborgare.

Ny ersättning

Från den 1 maj 2018 finns en ny lag om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd enligt lag. Läs mer om detta på Kammarkollegiets hemsida genom att klicka här.

Ny informationsmaterial från Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)

RFS har precis släppt nya informationsmaterial om god man och rollfördelningen kring ensamkommande barn.

RFS driver projektet Min rätt – Din roll med finansiering av arvsfonden. De har utifrån Rollkoll arbetat vidare med godmansuppdraget och nu finns två helt nya skrifter om rollfördelningen mellan god man och andra aktörer kring ensamkommande barn.

Din roll – En skrift om rollfördelningen mellan god man och andra aktörer kring ensamkommande barn.

Skriften förklarar uppdraget som god man till ensamkommande barn och beskriver rollfördelningen mellan god man, socialsekreterare, offentligt biträde, boendepersonal, familjehem, skolpersonal och kontaktperson enligt SoL.

Min rätt – Vad ska en god man hjälpa mig med?

Skriften riktar sig till ensamkommande barn och beskriver vad en god man ska göra och inte. Materialet innehåller mallar och checklistor för barnet och den gode mannen att fylla i tillsammans.

Skriften finns översatt till arabiska, dari och tigrinja.

För att ladda ned skriften besök RFS:s hemsida.

Gör en insats du med – gode män sökes!

God man/förvaltare
Många människor i vårt samhälle klarar av olika orsaker inte av att sköta sådana dagliga göromål som är naturliga för dig att klara själv. Personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp, främst med ekonomiska och rättsliga frågor. En god mans/förvaltares huvudsakliga uppgift är att företräda huvudmannen utåt gentemot andra.

Mer information om godmans- och förvaltarskap

Aktuellt

Årsräkning 2019

Överförmyndarkontorets granskare har idag, 2020-09-07, granskat 95 % av totala antalet årsräkningar.

Vi fokuserar naturligtvis på att så snabbt som möjligt, utan att släppa på kvaliteten, granska era redovisningar. Ni är alla väl värda att så snart det är möjligt få veta att granskningen är klar och om ni har begärt det, få det arvode som är er väl förtjänt.

Jämfört med tidigare år ligger vi ungefär en månad efter i granskningen. Detta på grund av en ansträngd personalsituation under perioden.

Bli god man/förvaltare – utför ett viktigt uppdrag!

Överförmyndarnämnden för Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner söker gode män och förvaltare.

Gör en insats! Ta kontakt så berättar vi mer eller lämna en intresseanmälan så tar vi kontakt med dig.

Intresseanmälan

Sidansvarig: Arne Lundberg
Senast uppdaterad: 2020-10-14 13:01:28

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jenny Dunberg

Överförmyndarhandläggare

0157- 43 00 70