Aktuellt

Ny informationsmaterial från Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)

RFS har precis släppt nya informationsmaterial om god man och rollfördelningen kring ensamkommande barn.

RFS driver projektet Min rätt – Din roll med finansiering av arvsfonden. De har utifrån Rollkoll arbetat vidare med godmansuppdraget och nu finns två helt nya skrifter om rollfördelningen mellan god man och andra aktörer kring ensamkommande barn.

Din roll – En skrift om rollfördelningen mellan god man och andra aktörer kring ensamkommande barn.

Skriften förklarar uppdraget som god man till ensamkommande barn och beskriver rollfördelningen mellan god man, socialsekreterare, offentligt biträde, boendepersonal, familjehem, skolpersonal och kontaktperson enligt SoL.

Min rätt – Vad ska en god man hjälpa mig med?

Skriften riktar sig till ensamkommande barn och beskriver vad en god man ska göra och inte. Materialet innehåller mallar och checklistor för barnet och den gode mannen att fylla i tillsammans.

Skriften finns översatt till arabiska, dari och tigrinja.

För att ladda ned skriften besök RFS:s hemsida.

Granskning av årsräkningar

Överförmyndaren är stolt över att kunna meddela att vid den 2018-06-12 är det endast sex stycken årsräkningar som kvarstår att granska. I de flesta av dem är granskningen redan påbörjad men komplettering eller annat inväntas. Vi tackar samtliga handläggare för en utmärk insats.

Stort tack till alla deltagare vid Överförmyndarens grundutbildning

Intresserade samt alla ställföreträdare i Flens kommun bjöds in till överförmyndarens grundkurs i maj. Utbildningen utgick från föräldrabalkens bestämmelser som är viktiga för alla gode män, förvaltare och förmyndare att ha kunskap om för att på ett rättssäkert och tryggt sätt kunna utföra sina uppdrag.

Deltagarna fick möjlighet att träffa andra ställföreträdare med olika erfarenheter och kunskaper samt samtliga handläggare.

Nu har vi fått resultatet från utvärderingen och vi är extremt nöjda med det.

Telefontid & besök

· 0157-43 00 70: Måndag-Torsdag, kl 10:00-12:00

OBS: Under tiden 18/6-17/8 är telefontid förlagd till måndag och torsdag kl 10:00-12:00

· Besök tas emot efter bokning med handläggare.

· Överförmyndarförvaltningen nås enklast på: overformyndaren@flen.se

Gör en insats du med – gode män sökes!

God man/förvaltare
Många människor i vårt samhälle klarar av olika orsaker inte av att sköta sådana dagliga göromål som är naturliga för dig att klara själv. Personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp, främst med ekonomiska och rättsliga frågor. En god mans/förvaltares huvudsakliga uppgift är att företräda huvudmannen utåt gentemot andra.

Mer information om godmans- och förvaltarskap

Aktuellt

Bli god man!

Överförmyndaren i Flen söker gode män! Gör en insats!

Sidansvarig: Arne Lundberg
Senast uppdaterad: 2018-06-12 11:54:57