Trädgård med trädgårdsstol och stenlagd gång

Bli god man & förvaltare

Många människor i vårt samhälle klarar av olika orsaker inte av att sköta sådana dagliga göromål som är naturligt för dig och oss övriga att klara själva. Personer, kanske en släkting eller någon annan, som på grund av sjukdom, psykisk stör­ning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp. Vill du göra skillnad för en medmänniska?

Vill du göra skillnad för en medmänniska?

Många människor i vårt samhälle klarar av olika orsaker inte av att sköta sådana dagliga göromål som är naturligt för dig och oss övriga att klara själva. Personer, kanske en släkting eller någon annan, som på grund av sjukdom, psykisk stör­ning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp. Många får hjälp av kommunala insatser för att klara den dagliga omsorgen men de bitar av livet som rör skötseln av ekonomin och att bevaka sin rätt riskerar att bli eftersatta. Många får naturligtvis hjälp av sina anhöriga, men det är inte alltid som deras möjligheter räcker till och ibland är det till och med olämpligt att anhöriga har hand om den enskildes ekonomi. Den fråga som då blir aktuell är om det bör förordnas en god man för den enskilde.

God man/förvaltare behövs för perso­ner som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. En god mans/förvaltares huvudsakliga uppgift är att företräda huvudmannen utåt gentemot andra. Det gäller främst i ekonomiska och rättsliga frågor.

Det finns en avgörande skillnad mellan godmanskap och för­valtarskap. Gode mannen är endast ett biträde åt huvudman­nen, som har kvar sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att gode mannen måste inhämta huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom de som berör den dagliga hushåll­ningen. Saknar huvudmannen förmåga att kunna ge sitt sam­tycke är gode mannen behörig att själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.

En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande, ensam be­hörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan inhämtande av dennes samtycke.

Beslut om anordnande av samt upphävande av nämnda god­manskap och förvaltarskap fattas av tingsrätten. Vid byte av god man och förvaltare fattas beslut av överförmyndaren.

Länkar:

Läs mer om uppdraget som god man/förvaltare

Läs mer om bankärenden för vuxna med god man eller förvaltare

Bankärenden för vuxen med god man

Bankärenden för personer med förvaltare

Bankfrågor vid dödsfall

Läs mer om uppdraget som god man åt ensamkommande barn

 

Om du är intresserad av att bli god man/förvaltare lämnar du en intresseanmälan till överförmyndaren i Flen.

Skicka din intresseanmälan till:

Överförmyndaren

642 81 FLEN

Alla blivande ställföreträdare kontrolleras i Rikspolisstyrelsens belastningsregister samt hos kreditinstitut för uppgift om eventuella betalningsanmärkningar.

Under året genomförs både grundutbildningar samt fortbildningar för kommunens gode män och förvaltare. Välkommen du också!

Sidansvarig: Arne Lundberg
Senast uppdaterad: 2018-05-15 12:54:03