Ensamkommande barn

Varje ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företräda barnet i Sverige. Det är överförmyndaren i den kommun som barnet vistas i som förordnar en god man. I uppdraget som god man till ett ensamkommande barn är man både i vårdnadshavares och i förmyndares ställe. Ett vanligt uttryck är att man som god man ska vara det nav kring vilket barnets angelägenheter samordnas.

 

Vem kan bli god man för ensamkommande barn?

Många väljer att bli god man för att göra en samhällsinsats och hjälpa till. Kravet på lämplighet innebär att gode mannen ska ha de kvalifikationer som behövs för att sköta uppdraget och gode mannen får inte själv vara underårig. Gode mannen ska vara lämplig för arbete med barn i en utsatt situation. Man ska ha goda kunskaper om det svenska samhället och bör behärska god svenska. Gode mannen bör ha kunskap om barns behov i olika åldrar och ha förståelse för deras situation.

Om du är intresserad av uppdrag som god man för ensamkommande barn och ungdomar. Hör gärna av dig till överförmyndaren eller fyll i en intresseanmälan så tar överförmyndaren kontakt inom kort. (länk: intresseanmälan)

God mans uppdrag (i korthet)

 • Ansöka om dagersättning, klädbidrag, glasögonbidrag och busskort
 • Hålla kontinuerlig kontakt med barnet
 • Ansvara för barnets ekonomi
 • Medverka vid möten med Migrationsverket
 • Ha kontakt med barnets offentliga biträde som hanterar asylprocessen
 • Företräda barnet vid hälso-, sjuk- och tandvård
 • Se till att barnet får en fungerande skolgång
 • Delta i utvecklingssamtal
 • Besluta om barnets boende
 • Ansöka om kontaktperson eller annat bistånd hos socialtjänsten om behov finns
 • Medverka till kontakt med föräldrar och släktingar
 • Företräda barnet om det utsätts för brott
 • Företräda barnet om det begår brott
 • Vara ett stöd för barnet

Vad gäller kring sekretess och tystnadsplikt?

Att någon har förordnats som god man medför inte att han eller hon omfattas av någon straffrättslig tystnadsplikt. Det ligger dock i uppdragets natur att den som är god man inte bör föra vidare något som barnet har berättat i förtroende eller föra vidare känslig information som kan skada barnet.

Uppdraget efter att barnet fått permanent uppehållstillstånd (PUT)

Efter att barnet har fått permanent uppehållstillstånd skall en vårdnadshavare förordnas så snart det är möjligt. Överförmyndaren anmäler till socialnämnden att behov av en vårdnadshavare finns, när barnet fått PUT.

Några uppgifter måste dock gode mannen göra i väntan på vårdnadshavare;

 • Ansöka om ekonomiska bidrag, t ex. studiebidrag (dagersättningen från migrationsverket upphör när barnet får permanent uppehållstillstånd)
 • Återlämna LMA och bankkort till Migrationsverket
 • Ansöka om pass och id-kort
 • Öppna bankkonton till barnet

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Under den tid socialnämnden utreder vem som kan vara lämplig som särskilt förordnad vårdnadshavare, är den gode mannen skyldig att kvarstå som ställföreträdare för barnet. Detta får dock inte fortgå under en alltför lång tid. Gode mannen bör se till att socialnämnden påskyndar arbetet med att få en vårdnadshavare för barnet.

Överförmyndarens tillsyn

 • En särskilt förordnad vårdnadshavare blir med automatik också förordnad förmyndare.
 • En förordnad förmyndare står under överförmyndarens tillsyn på samma sätt som för gode god man för ensamkommande barn och förvaltare.
 • Den som endast är förordnad till vårdnadshavare står inte under överförmyndarens tillsyn.

Tolk

I kontakt med myndigheter behöver du oftast inte ansvara för att boka tolk, det är myndighetens ansvar. Om det i övriga fall är nödvändigt med tolk är det ditt ansvar att boka tolken. Oftast är en telefontolk tillräckligt men ibland finns behov av att ha en tolk närvarande, på plats.

Uppdragets upphörande

 • Uppdraget upphör om barnet lämnar Sverige eller annars avviker. Gode mannen bör därför meddela därför omgående överförmyndaren om barnet lämnar Sverige eller avviker från boendet.
 • Uppdraget upphör automatiskt vid barnets 18-årsdag. Gode mannen bör därför informera barnet i god tid om att uppdraget upphör.
 • Uppdraget upphör om föräldrar kommer till Sverige eller om barnet får en särskilt förordnad vårdnadshavare. Gode mannen bör avrapportera/överlämna ärendet till den särskilt förordnade vårdnadshavaren.

Flödesschema över mottagandet av ensamkommande barn

Webutbildning för gode män till ensamkommande barn

Sidansvarig: Arne Lundberg
Senast uppdaterad: 2017-11-24 08:45:24

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Arne Lundberg Överförmyndare 0157-43 00 16
Marita Arola Överförmyndarhandläggare 0157 - 43 00 70
Jenny Dunberg Överförmyndarhandläggare 0157- 43 00 70
Tina Landin Administrativ Överförmyndarhandläggare 0157 - 43 00 70