Ensamkommande barn

Alla ensamkommande, minderåriga barn som kommer till Sverige utan uppehållstillstånd och vårdnadshavare har rätt att få en god man som kan företräda dem i föräldrarnas ställe. Som god man representerar man barnet i ekonomiska, personliga och rättsliga sammanhang. Det huvudsakliga syftet är att bevaka barnets rätt under asylprocessen.

Vad innebär att vara god man för ensamkommande barn

Att vara god man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i både vårdnadshavares och förmyndares ställe. Gode mannen ska fungera som spindeln i nätet och se till att barnet får den hjälp det har rätt till och behöver under sin första tid i Sverige.

Vem kan bli god man för ensamkommande barn?

Många väljer att bli god man för att göra en samhällsinsats och hjälpa till. Kravet på lämplighet innebär att gode mannen ska ha de kvalifikationer som behövs för att sköta uppdraget och gode mannen får inte själv vara underårig. Gode mannen ska vara lämplig för arbete med barn i en utsatt situation. Man ska ha goda kunskaper om det svenska samhället och bör behärska god svenska. Gode mannen bör ha kunskap om barns behov i olika åldrar och ha förståelse för deras situation.

Om du är intresserad av uppdrag som god man för ensamkommande barn och ungdomar hör gärna av dig till överförmyndaren eller fyll i en intresseanmälan så tar överförmyndaren kontakt inom kort.

God mans uppdrag

I uppdraget som god man till ett ensamkommande barn är man både i vårdnadshavares och förmyndares ställe, vilket innebär att man samordnar barnets angelägenheter. Man förvaltar barnets egendom och företräder det i ekonomiska och rättsliga frågor. Man ska se till att en ansökan om uppehållstillstånd görs – oftast ska man endast bekräfta asylansökan.

Ens närvaro vid möten är viktig, som vid asylutredning på Migrationsverket, möten med socialsekreterare och vid utvecklingssamtal i skolan. Man behöver ha möjlighet att avsätta tid under vardagar. Som god man ska man etablera ett förtroende till barnet vilket man gör genom att träffa det regelbundet. Ett bra sätt att få barnet att integreras i samhället är genom olika fritidsaktiviteter.

En annan del i uppdraget är att bevaka barnets personliga angelägenheter. Som god man ska man se till att barnets behov av omsorg och trygghet blir tillgodosedda. Den dagliga omsorgen ansvarar familjehemmet eller boendet för. Gode mannen ska försäkra sig om att barnet har det bra genom att gode mannen har en aktiv och regelbunden kontakt med barnet och boendet, samt med myndigheter kring barnet.

Läs mer om vad som ingår i uppdraget som god man för ensamkommande barn:

På Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats finns mer information om vad godmanskapet för ensamkommande innebär.

Redovisning

När man blivit god man ska man redogöra för sitt uppdrag till överförmyndarenheten. Så länge barnet är asylsökande lämnar man en redogörelse var fjärde månad, och när barnet fått uppehållstillstånd redogör man fortsättningsvis en gång om året eller när uppdraget avslutats.

Arvode

En god man för ensamkommande barn har rätt till ersättning enligt föräldrabalken. Överförmyndaren beslutar om storleken på arvodet och ersättningar för kostnader. Överförmyndaren i Flen har beslutat följande:

  • att god man enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn, som är asylsökande, från och med 1 januari 2018 till dess överförmyndaren fattar ett nytt beslut skall arvoderas med 250 kronor per timme för arbetad tid samt med 125 kronor per timme för restid,
  • att god man enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn, som erhållit uppehållstillstånd, från och med 1 januari 2018 skall arvoderas med schablonersättning på 2 017 kr per månad,
  • att god man enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn, som skrivits upp i ålder av Migrationsverket och därmed anses vara myndigt, från och med 1 februari 2018 skall arvoderas med en schablonersättning på 500 kr per månad från månaden efter att beslutet om åldersuppskrivning har delgivits den enskilde till dess Migrationsverkets beslut har vunnit laga kraft,
  • att milersättning för resor i uppdraget i egen bil utges i enlighet med Skatteverkets regler för aktuellt kalenderår,
  • att ersättning för kostnader som god man har haft i utförandet av sitt uppdrag ersätts i enlighet med inlämnade verifikationer.

Uppdraget efter att barnet fått permanent uppehållstillstånd (PUT): särskilt förordnad vårdnadshavare

När barnet fått permanent uppehållstillstånd skall en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (SFV) förordnas så snart det är möjligt. Den gode man som förordnades när barnet kom till Sverige ska då ersättas av en särskilt förordnad vårdnadshavare. Överförmyndaren anmäler till socialnämnden att behov av en vårdnadshavare finns, när barnet fått permanent uppehållstillstånd (PUT).Det är tingsrätten som fattar det slutgiltiga beslutet om vem som blir SFV på förslag från socialnämnden.

Själva asylfrågan, det vill säga om ett barn eller ungdom ska få uppehållstillstånd eller inte, hanteras av Migrationsverket.

Några uppgifter måste dock gode mannen göra i väntan på vårdnadshavare:

  • Ansöka om ekonomiska bidrag, t ex. studiebidrag (dagersättningen från migrationsverket upphör när barnet får permanent uppehållstillstånd)
  • Återlämna LMA och bankkort till Migrationsverket
  • Ansöka om pass och id-kort
  • Öppna bankkonton till barnet

Under den tid socialnämnden utreder vem som kan vara lämplig som särskilt förordnad vårdnadshavare, är den gode mannen skyldig att kvarstå som ställföreträdare för barnet. Detta får dock inte fortgå under en alltför lång tid. Gode mannen bör se till att socialnämnden påskyndar arbetet med att få en vårdnadshavare för barnet.

En särskilt förordnad vårdnadshavare blir med automatik också förordnad förmyndare.

En förordnad förmyndare står under överförmyndarens tillsyn på samma sätt som för gode god man för ensamkommande barn och förvaltare.

Den som endast är förordnad till vårdnadshavare står inte under överförmyndarens tillsyn.

Tolk

I kontakt med myndigheter behöver man oftast inte ansvara för att boka tolk, det är myndighetens ansvar. Om det i övriga fall är nödvändigt med tolk är det ens ansvar att boka tolken. Oftast är en telefontolk tillräckligt men ibland finns behov av att ha en tolk närvarande, på plats. Flens kommun har tillsammans med andra intressenter i Sörmland tecknat avtal med tre tolkförmedlare. För hjälp med bokning av tolk vänligen ta kontakt med Överförmyndaren per mejl eller telefon.

Flödesschema över mottagandet av ensamkommande barn

Webutbildning för gode män till ensamkommande barn

Sidansvarig: Arne Lundberg
Senast uppdaterad: 2018-05-09 15:58:00