Överförmyndarförvaltningen styrs till stor del av Föräldrabalken

Föräldrar & förmyndare

Alla barn under 18 år ska ha en vårdnadshavare och förmyndare som företräder dem tills de själva blir myndiga.

Normalt är barnets föräldrar både vårdnadshavare och förmyndare, så kallade legala förmyndare. Men i vissa fall behöver en annan person förordnas som förmyndare, till exempel om föräldrarna avlider.

Som vårdnadshavare ansvarar man för barnets personliga förhållanden, och ser till att det får sitt behov av omvårdnad, trygghet och fostran tillgodosett. Föräldrar som är vårdnadshavare är oftast också förmyndare, och som sådan ska man ta hand om barnets egendom och företräda det i ekonomiska angelägenheter.

Enligt föräldrabalken gäller följande för alla föräldrar och förmyndare:

Att omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst är till nytta för barnet. Att använda barnets medel för dennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De medel som inte används för sådana ändamål ska placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.

Observera att när det gäller sådana kostnader som omfattas av föräldrarnas underhållsskyldighet ska inte barnets pengar användas.

  • Att förvara barnets egendom/tillgångar särskilt och inte blanda samman dessa med egen eller annans, till exempel syskons egendom.
  • Att om barnet fyllt 16 år, tillfråga barnet i viktiga frågor och inhämta barnets synpunkter.
  • Att ansöka om överförmyndarens tillstånd om fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt ska förvärvas (genom köp, byte eller gåva) säljas, bytas bort, hyras eller hyras ut. Tillstånd krävs dock inte om barnet ska hyra en bostadslägenhet.
  • Att ansöka om överförmyndarens tillstånd om barnet ska bedriva rörelse (företag) eller om barnet ska låna pengar eller på annat sätt skuldsätta sig.
  • Att på anmodan av överförmyndaren lämna de upplysningar om förvaltningen av barnets egendom som överförmyndaren begär.
  • Att anmäla till överförmyndaren om barnets tillgångar uppgår till åtta (8) prisbasbelopp eller mer, samt om barnet fått egendom under villkor att den ska stå under särskild överförmyndarkontroll.
  • Att inte ge bort barnets egendom. Här råder ett absolut gåvoförbud. Är det däremot fråga om understöd till anhöriga kan föräldrar under vissa särskilda omständigheter ges rätten att använda barnets inkomster (till exempel avkastning) till sådant.
  • Skadeståndsskyldighet

Om förmyndarna inte tar tillvara barnets intressen vid förvaltning av barnets tillgångar kan de bli skadeståndsskyldiga. I vissa fall får förmyndarna inte företräda sitt barn. Om förmyndaren/förmyndarna ska ge sitt barn en gåva, till exempel en fastighet, eller om förmyndaren/förmyndarna och barnet är delägare i samma dödsbo måste en god man förordnas för att tillfälligt företräda barnet. Detta kan även gälla om det i övrigt finns andra typer av motstående intressen mellan barnet och någon av förmyndarna.

Kontrollerad föräldraförvaltning när barnet har stora tillgångar

Den fria förvaltningen övergår till så kallad kontrollerad föräldraförvaltning då barnets sammanlagda tillgångar överstiger åtta (8) prisbasbelopp (eller om barnet fått egendom under villkor om ”särskild överförmyndarkontroll” se nedan). Vid kontrollerad förvaltning ska överförmyndare enligt föräldrabalkens bestämmelser utöva tillsyn och kontroll.

Kontrollen finns till för att skydda barnets egendom och försäkra dess bestånd till dess att barnet fyllt 18 år. Samtliga de skyldigheter som räknas upp ovan gäller även under kontrollerad förvaltning.

Redovisningsskyldighet

Om barnet har en förmögenhet som överstiger åtta prisbasbelopp är föräldrarna skyldiga att omedelbart anmäla detta till överförmyndarenheten. Senast månaden efter att tillgångarna överstiger den summan ska förmyndarna lämna in en förteckning över tillgångarna (undertecknas på heder och samvete).

Föräldrarna ska därefter varje år före den 1 mars lämna en redovisning över hur tillgångarna förvaltats och placerats (undertecknas på heder och samvete).

När barnet fyller 18 år ska föräldrarna upprätta en så kallad sluträkning till överförmyndare.

Här kan du läsa hur man fyller i blanketterna:

Övriga skyldigheter

  • Att inhämta överförmyndares samtycke vid inköp av aktier eller andra mer riskfyllda värdepapper
  • Att placera pengar som inte används för köp av aktier, värdepapper eller fast egendom på räntebärande konto i barnets namn

Huvudregeln är att alla barns bankkonton ska vara ospärrade. Detta gäller även vid kontrollerad förvaltning, vilket innebär att föräldrarna/förmyndarna kan ta ut barnets bankmedel utan överförmyndares tillstånd. Det är dock fortfarande barnets bästa och dess behov som är avgörande för hur tillgångarna ska användas och placeras.

Om överförmyndare misstanker att föräldrarna missköter den ekonomiska förvaltningen kan överförmyndare besluta om så kallad skärpande föreskrifter, till exempel spärra barnets bankkonton.

Överförmyndare kan vidare besluta att förmyndarna ska redovisa barnets tillgångar i årsräkning, även om förutsättningarna för kontrollerad förvaltning inte är uppfyllda. Socialtjänsten ska på eget initiativ lämna upplysningar till överförmyndare om sådana förhållanden som kan medföra risk för barnets tillgångar.

När ett barn får pengar genom arv, testamente eller försäkring och beloppet överstiger ett prisbasbelopp (44 500 kr, år 2015), ska den som utbetalar beloppet sätta in pengarna på ett överförmyndarspärrat bankkonto. Utbetalaren ska dessutom meddela överförmyndare om insättningen. Eftersom barnets pengar är spärrade måste föräldrarna/förmyndarna inhämta överförmyndares tillstånd till uttag eller omplacering.

Särskild överförmyndarkontroll

Utöver ovan redovisade regler vid kontrollerad förvaltning finns så kallad särskild överförmyndarkontroll. Denna kontroll tillämpas om barn får tillgångar genom arv, testamente, gåva eller förmånstagarförordnande i försäkring och om det i testamente, gåvobrev eller förmånstagarförordnandet uppställts villkor om att tillgångarna ska stå under särskild överförmyndarkontroll. Detta innebär att pengar som satts in hos bank blir överförmyndarspärrade samt att föräldrar/förmyndare omfattas av reglerna för kontrollerad förvaltning (se ovan). Vid gåvor ska givaren skriftligen anmäla den villkorade gåvan till överförmyndare.

Begäran om särskild förvaltning

Ibland har en givare eller testator bestämt att en gåva eller testamentslott ska förvaltas av någon annan än föräldrarna/förmyndarna och därmed vara undantagen överförmyndares tillsyn. Sådan så kallad särskild förvaltning, som kan utses att gälla även efter barnets myndighetsdag, förutsätter dock att följande villkor är uppfyllda.

Det ska framgå av gåvobrev/testamente att det är fråga om särskild förvaltning.
Den särskilde förvaltaren ska vara namngiven. Den särskilde förvaltaren behöver inte vara en fysisk person utan kan vara till exempel en bank. Förvaltningen ska ske utan medbestämmande från barnets föräldrar/förmyndare.

God man för omyndigt barn

I vissa fall kan föräldrar/förmyndare inte företräda sitt barn. Det kan till exempel bero på att det omyndiga barnet har del i samma dödsbo som sin förmyndare eller dennes make/sambo eller vid rättshandling mellan barnet och förmyndaren eller då det finns motstridiga intressen mellan barn och förmyndare. Föräldrarna/förmyndarna får då ansöka om att en tillfällig god man utses. Ansökan skickas till överförmyndaren som utser en lämplig god man för barnet.

Länkar, blanketter samt mer information om regler för förmyndare

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna

Barns tillgångar-faktablad

 

Sidansvarig: Arne Lundberg
Senast uppdaterad: 2018-05-09 17:31:45