Hoppa till huvudinnehåll
Överförmyndarförvaltningen styrs till stor del av Föräldrabalken

Föräldrar & förmyndare

Alla barn under 18 år ska ha en vårdnadshavare och förmyndare som företräder dem tills de själva blir myndiga.

Som vårdnadshavare ansvarar man för barnets personliga förhållanden, och ser till att det får sitt behov av omvårdnad, trygghet och fostran tillgodosett. Föräldrar som är vårdnadshavare är oftast också förmyndare (s.k. legala förmyndare), och som sådan ska man ta hand om barnets egendom och företräda det i ekonomiska angelägenheter.

I vissa fall behöver en annan person förordnas som förmyndare, till exempel om föräldrarna avlider.

Överförmyndarnämnden i Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner har tillsyn över alla föräldrar och förmyndare i respektive kommun och ska se till att barnets tillgångar inte används på ett otillbörligt sätt.

Enligt föräldrabalken gäller följande för alla föräldrar och förmyndare

Ansvar mot barnet:

a.      Att omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst är till nytta för barnet.

b.      Att använda barnets medel för dennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De medel som inte används för sådana ändamål ska placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.

c.       När det gäller sådana kostnader som omfattas av föräldrarnas underhållsskyldighet ska inte barnets pengar användas.

d.      Att förvara barnets egendom/tillgångar särskilt och inte blanda samman dessa med egen eller annans, till exempel syskons egendom.

e.      Att om barnet fyllt 16 år, tillfråga barnet i viktiga frågor och inhämta barnets synpunkter.

Överförmyndarens tillstånd (vissa rättshandlingar kräver överförmyndarens samtycke, oavsett hur stora tillgångar barnet har):

a.      Överförmyndarens tillstånd ska sökas om fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt ska förvärvas (genom köp, byte eller gåva), säljas, intecknas, bytas bort, hyras, hyras ut, arrenderas eller arrenderas ut. Tillstånd krävs dock inte om barnet ska hyra en bostadslägenhet.

b.      Överförmyndarens tillstånd ska sökas om barnet ska bedriva rörelse (företag) eller om barnet ska låna pengar eller på annat sätt skuldsätta sig.

c.       På anmodan av överförmyndaren ska de upplysningar om förvaltningen av barnets egendom som överförmyndaren begär lämnas ut.

d.      Om barnets tillgångar uppgår till åtta (8) prisbasbelopp eller mer, samt om barnet fått egendom under villkor att den ska stå under särskild överförmyndarkontroll, ska detta anmälas till överförmyndaren.

e.      Barnets egendom ska inte ges bort. Här råder ett absolut gåvoförbud. Är det däremot fråga om understöd till anhöriga kan föräldrar under vissa särskilda omständigheter ges rätten att använda barnets inkomster (till exempel avkastning) till sådant.

Skadeståndsskyldighet

Om förmyndarna inte tar tillvara barnets intressen vid förvaltning av barnets tillgångar kan de bli skadeståndsskyldiga.

Behov av god man

I vissa fall får förmyndarna inte företräda sitt barn. Om förmyndaren/förmyndarna ska ge sitt barn en gåva, till exempel en fastighet, eller om förmyndaren/förmyndarna och barnet är delägare i samma dödsbo måste en god man förordnas för att tillfälligt företräda barnet. Detta kan även gälla om det i övrigt finns andra typer av motstående intressen mellan barnet och någon av förmyndarna.

Förvaltning

Huvudregeln-ospärrade bankkonton

Huvudregeln är att alla barns bankkonton ska vara ospärrade. Detta gäller även vid kontrollerad förvaltning. Det innebär att föräldrarna/förmyndarna kan ta ut barnets bankmedel utan överförmyndares tillstånd. Det är dock fortfarande barnets bästa och dess behov som är avgörande för hur tillgångarna ska användas och placeras.

Okontrollerad förvaltning- barn som har tillgångar under åtta prisbasbelopp

Om barnets tillgångar understiger åtta prisbasbelopp bestämmer föräldrarna i stort sett själva hur pengarna ska placeras.

Normalt behöver föräldrarna inte heller lämna någon redovisning för hur de förvaltat barnets tillgångar. Undantag gäller dock om barnet äger fastighet, tomträtt, bostadsrätt eller om överförmyndaren bestämmer att barnets egendom ska redovisas.

Kontrollerad förvaltning

Den fria förvaltningen övergår till så kallad kontrollerad föräldraförvaltning då barnets sammanlagda tillgångar överstiger åtta (8) prisbasbelopp eller om barnet fått egendom under villkor om ”särskild överförmyndarkontroll”, se nedan.

Vid kontrollerad förvaltning ska överförmyndare enligt föräldrabalkens bestämmelser utöva tillsyn och kontroll.

Kontrollen finns till för att skydda barnets egendom och försäkra dess bestånd till dess att barnet fyllt 18 år. Samtliga de skyldigheter som räknas upp ovan gäller även under kontrollerad förvaltning.

Föräldrarna/förmyndarna har därutöver följande skyldigheter:

Att till överförmyndare, inom en (1) månad, inge förteckning över barnets samtliga tillgångar, att årligen före den 1 mars till överförmyndare inge en årsräkning över hur tillgångarna förvaltats och placerats under föregående år, att när barnet fyller 18 år upprätta en så kallad sluträkning till överförmyndare, att inhämta överförmyndares samtycke vid inköp av aktier eller andra mer riskfyllda värdepapper, att placera pengar som inte används för köp av aktier, värdepapper eller fast egendom på räntebärande konto i barnets namn.

Särskild överförmyndarkontroll

Denna kontroll tillämpas om barn får tillgångar genom arv, testamente, gåva eller förmånstagarförordnande i försäkring och om det i testamente, gåvobrev eller förmånstagarförordnandet uppställts villkor om att tillgångarna ska stå under särskild överförmyndarkontroll.

När pengarna satts in på barnets konto meddelar insättaren överförmyndaren att pengarna ska stå under särskild överförmyndarkontroll. Detta innebär att pengarna blir överförmyndarspärrade samt att föräldrar/förmyndare omfattas av reglerna för kontrollerad förvaltning (se ovan). Vid gåvor ska givaren skriftligen anmäla den villkorade gåvan till överförmyndare.

Överförmyndarspärr – skärpande föreskrifter

Om överförmyndaren anser att det finns särskild anledning att trygga förvaltningen av barnets tillgångar, t.ex. vid misstankar att föräldrarna/förmyndarna missköt den ekonomiska förvaltningen, kan överförmyndare besluta om så kallad skärpande föreskrifter, till exempel spärra barnets bankkonton eller kräva att föräldrarna redovisar sin förvaltning.

Skärpande föreskrifter kan meddelas även om förutsättningarna för kontrollerad förvaltning inte är uppfyllda.

Socialtjänsten ska på eget initiativ lämna upplysningar till överförmyndare om sådana förhållanden som kan medföra risk för barnets tillgångar.

När ett barn får pengar genom arv, testamente eller försäkring och beloppet överstiger ett prisbasbelopp, ska den som utbetalar beloppet sätta in pengarna på ett överförmyndarspärrat konto i bank. Utbetalaren ska dessutom meddela överförmyndare om insättningen. Eftersom barnets pengar är spärrade måste föräldrarna/förmyndarna inhämta överförmyndares tillstånd till uttag eller omplacering.

Begäran om särskild förvaltning

Ibland har en givare eller testator bestämt att en gåva eller testamentslott ska förvaltas av någon annan än föräldrarna/förmyndarna och därmed vara undantagen överförmyndares tillsyn. Sådan så kallad särskild förvaltning, som kan utses att gälla även efter barnets myndighetsdag, förutsätter dock att följande villkor är uppfyllda:

1.      Det ska framgå av gåvobrev/testamente att det är fråga om särskild förvaltning.

2.      Den särskilde förvaltaren ska vara namngiven. Den särskilde förvaltaren behöver inte vara en fysisk person utan kan vara till exempel en bank.

3.      Förvaltningen ska ske utan medbestämmande från barnets föräldrar/förmyndare.

Länkar, blanketter samt mer information om regler för förmyndare

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna

Barns tillgångar-faktablad

 

Sidansvarig: Arne Lundberg
Senast uppdaterad: 2020-10-14 13:13:23