Hoppa till huvudinnehåll
Trädgård med trädgårdsstol och stenlagd gång

God man & förvaltare

God man/förvaltare behövs för perso­ner som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med ekonomisk förvaltning, rättshandlingar, personlig omvårdnad etc.
Person som har god man/förvaltare kallas i fortsättningen för huvudman.

Vem kan bli god man/förvaltare?
Det viktigaste för en god man/förvaltare är intresse, erfarenhet och lyhördhet för andra människors behov och önskningar och inte formell utbildning. Det är också viktigt att kunna samarbeta med anhöriga, vårdpersonal och andra som står huvudmannen nära. God man är ofta en ”spindel i nätet” kring huvudmannen.
Uppdraget som god man bygger på samråd och samtycke från huvudmannens sida. Det är då viktigt att inte gå in i en förmyndarroll och fatta beslut i den enskildes ställe utan söka
lösningar tillsammans med honom eller henne.
Uppdraget som förvaltare är att vara huvudmannens ställföreträdare vilket fordrar lyhördhet för att finna lösningar som är i huvudmannens intresse.
Eftersom uppdraget som god man/förvaltare oftast innebär att handha andras pengar är det av största vikt att agera med omdöme och noggrannhet. Det kan aldrig nog betonas att
huvudmannens ekonomi inte får blandas ihop med den egna. Redovisning bör ske fortlöpande och det måste finnas god ordning på kvitton och andra verifikationer.
Det finns inga givna lösningar när det gäller uppdraget som god man/förvaltare utan man måste söka sig fram. Utgångspunkten måste alltid vara att utgå från huvudmannens bästa.

Vad gäller kring sekretess och tystnadsplikt?
Att någon förordnats som god man/förvaltare medför inte att han eller hon omfattas av någon straffrättslig tystnadsplikt. Det ligger dock i uppdragets natur att den som är god man/förvaltare inte bör föra vidare något som den enskilde har berättat i förtroende eller föra vidare känslig information som kan skada huvudmannen.

Skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap

Det finns en avgörande skillnad mellan godmanskap och förvaltarskap. Gode mannen är endast ett biträde åt huvudmannen, som har kvar sin rättshandlingsförmåga. Det betyder
att gode mannen måste inhämta huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom de som berör den dagliga hushållningen. Saknar huvudmannen förmåga att kunna ge
sitt samtycke är gode mannen behörig att själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.
En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan inhämtande av dennes samtycke.
Beslut om anordnande av samt upphävande av nämnda godmanskap och förvaltarskap fattas av tingsrätten. Vid byte av god man och förvaltare fattas beslut av överförmyndaren.

Vad gör en god man/förvaltare?
Sörja för person – bevaka rätt – förvalta egendom
En god mans/förvaltares uppgifter är helt beroende av förhållandena i det enskilda fallet. En allmän riktlinje i uppdraget är att du som god man/förvaltare omsorgsfullt ska fullgöra dina
skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar din huvudman. Det kan ibland vara svårt att skilja mellan de olika uppgifterna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person, men nedan ges några exempel på olika aktiviteter som hör till respektive uppgift.

Bevaka rätt
Uppgiften att bevaka rätt består av två delar: 1. att i någon speciell rättshandling ta tillvara huvudmannens intressen (bevaka rätt i dödsbo, företräda huvudmannen vid uppsägning, försäljning och avyttring av bostad m.m.), 2. att bevaka rätt i generell bemärkelse på områden där huvudmannens intressen behöver bevakas, till exempel ansöka om stöd och service enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, ansöka om bostadsbidrag, överklaga beslut.

Förvalta egendom
Uppgiften innebär förvaltning av all egendom tillhörande huvudmannen. Förvalta egendom betyder att sköta huvudmannens ekonomi, ta hand om pension och bidrag, betala räkningar, lämna fickpengar, förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter med mera.

Sörja för person
Sörja för person brukar också kallas för personlig omvårdnad. Det är en viktig uppgift. Uppgiftens innehåll kan inte generellt bestämmas utan avgörs i det enskilda fallet. Sörja för person innebär inte att gode mannen/förvaltaren själv skall sköta om och vårda huvudmannen.
Gode mannen/förvaltaren har i stället följande roll: vara en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen, se till att huvudmannen har en bra boendemiljö, får god vård och
omsorg samt så hög livskvalitet som möjligt, ta initiativ till att huvudmannen får till exempel en kontaktperson eller att besöksverksamhet ordnas och i övrigt uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet, daglig sysselsättning, rekreation med mera och ta de initiativ som är lämpliga.

Redovisning
Grundläggande för förvaltningen är enligt Föräldrabalkens kapitel 12 § 4 att huvudmannens medel ska i skälig omfattning användas för uppehälle, utbildning och nytta i övrigt samt placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning. I valet mellan tillräcklig trygghet och skälig avkastning har tillräcklig trygghet alltid företräde.
Gode mannen/förvaltaren är dessutom redovisningsskyldig till överförmyndaren vad avser den ekonomiska förvaltningen. Denna skyldighet omfattar dels avlämnandet av förteckning, dels upprättande av årsräkning varje år samt sluträkning.
Kravet på redovisning innebär att ställföreträdaren löpande ska notera, i dagbok eller dagboksblad, samtliga in- och utbetalningar.
Alla inkomster och utgifter ska redovisas och verifieras med underlag. Betalningar via autogiro ska ‒ om räkningar saknas ‒ verifieras med medgivandeavtalet.

Arvode
Ställföreträdare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som varit nödvändiga för uppdraget.
Enligt lagstiftaren är ett uppdrag som god man eller förvaltare till stor del ett ideellt uppdrag. Ställföreträdaren kan därför inte förvänta sig att få ett arvode som kan jämställas med lön och som omfattar allt vad denne har utfört för sin huvudman.
Överförmyndaren beslutar om arvode och ersättning för utgifter. Flen kommuns arvodesregler bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer.
Arvodet i Flens kommun ligger, år 2017, i genomsnitt på 10 600 kr/år/uppdrag.

Länkar:

Läs mer om uppdraget som god man/förvaltare

Läs mer om bankärenden för vuxna med god man eller förvaltare

Bankärenden för vuxen med god man

Bankärenden för personer med förvaltare

Bankfrågor vid dödsfall

 

Bli god man/förvaltare

Vill du göra skillnad för en medmänniska?
God man/förvaltare behövs för perso­ner som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. En god mans/förvaltares huvudsakliga uppgift är att företräda huvudmannen utåt gentemot andra. Det gäller främst i ekonomiska och rättsliga frågor.

Länkar:
Läs mer om uppdraget som god man/förvaltare

Om du är intresserad av att bli god man/förvaltare lämnar du en intresseanmälan till överförmyndaren i Flen.

Skicka din intresseanmälan till:

Överförmyndaren

642 81 FLEN

Alla blivande ställföreträdare kontrolleras i Rikspolisstyrelsens belastningsregister samt hos kreditinstitut för uppgift om eventuella betalningsanmärkningar.

Under året genomförs både grundutbildningar samt fortbildningar för kommunens gode män och förvaltare. Välkommen du också!

 

 

Sidansvarig: Arne Lundberg
Senast uppdaterad: 2018-07-17 15:59:55