Hoppa till huvudinnehåll

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen fungerar som lednings- och verksamhetsstöd till hela den egna organisationen.

Inom kommunledningsförvaltningen finns personal med specialistkompetenser för att ge det stöd som kommunstyrelse och övriga förvaltningar behöver i det dagliga arbetet.

I kommunledningsförvaltningens uppdrag ingår också ansvar för kommunikations- och servicefunktioner för medborgarnas kontakter med den kommunala verksamheten.

Organisation

I kommunledningsförvaltningen ingår avdelningarna utredning och strategi, HR, näringsliv- och turism, IT- och service samt ekonomi.

Schematisk bild över kommunledningsförvaltningens organisation.

Kommunjuristen

Kommunjuristens huvuduppdrag är att stödja och biträda kommunens chefer och förvaltningar i juridiska frågor. I uppdraget ligger även att teckna avtal, tillämpa bolagsjuridik samt ta fram reglementen och styrdokument inom det kommunaljuridiska området.

Kommunjuristen företräder även kommunen i olika typer av förhandlingar inom såväl kommunaljuridik som inom arbetsrätt.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningens huvudsakliga uppdrag är att arbeta med övergripande med ekonomi och fungera som en rådgivande funktion till kommunens övriga förvaltningar i frågor som rör kommunens ekonomi.

Några av de kommunövergripande arbetsuppgifterna är: sammanställning av budget, budgetuppföljningar, delårsrapport och årsbokslut. Ekonomavdelningen har även hand om leverantörsbetalningar, kundfakturering och kravverksamhet samt upphandling och inköp.

HR-avdelningen

HR-avdelningens huvudsakliga uppdrag är att bidra till att förverkliga personalpolitiken i organisationen.De som arbetar på HR-avdelningen fungerar som ett stöd till kommunens chefer i alla frågor som rör personal och lön.

HR-avdelningen har även en strategisk roll som handlar om att processa fram policys, riktlinjer och rutiner samt stödja förvaltningarna i olika utvecklingsuppdrag. Mellan arbetsgivare och personalorganisationer är HR-avdelningen kommunens företrädare och tecknar bland annat lokala kollektivavtal på uppdrag av förvaltningar och kommunstyrelsens personalutskott.

IT- och serviceavdelningen

IT- och serviceavdelningens huvudsakliga uppdrag är att ansvara för driften av det kommungemensamma Kontaktcentret,  kommunens infrastruktur, bredband och den tekniska driften av system och servrar.

IT- och serviceavdelningen fungerar som en rådgivande funktion till verksamheterna angående alla typer av IT- och servicefrågor men hjälper också till med tekniska frågor inom hela organisationen. Kontaktcenter vägleder och svarar på allmänhetens frågor om kommunens verksamheter.

Näringslivs- och turismavdelningen

Näringslivs- och turismavdelningens huvudsakliga uppdrag handlar om flera tillväxtområden som rör befintliga företag, nyföretagande, företagsetableringar, utvecklingsfrågor med näringslivsklimatet i fokus samt i att samverka och lotsa företag rätt i deras kontakt med kommunen.

Sedan 1 augusti 2014 består avdelningen förutom av näringsliv också av turismverksamhet och alla turistbyråer i kommunen.

Utrednings- & strategiavdelningen

Utrednings- och strategiavdelningens huvudsakliga uppdrag är att stödja kommunstyrelsen och kommunchefen att ta fram beslutsunderlag och medverka, leda eller samordna kommunens övergripande strategiska planering. Avdelningens resurser leder och samordnar projekt, arbetsgrupper och kommunens övergripande systematiska kvalitetsarbete.

Avdelningen bidrar med omvärldsbevakning, uppföljning, utvärdering och effektivisering av kommunens arbete och ansvarar för förvaltning och utveckling av kommunstyrelsens ärendehantering. Avdelningens kommunikations- och informationsfunktion ansvarar för intern och extern kommunikation och stödjer kommunchefen, förvaltningar och verksamhetsansvariga i kommunikationsplanering och marknadsföring.

Avdelningen består av funktionerna:

  • Kommunstyrelsens kansli som svarar för all service till kommunfullmäktige samt styrelse och råd.
  • En kommunikationsfunktion.
  • Övergripande specialistfunktioner för kollektivtrafik, uppföljning, utvärdering och planering, övergripande frågor om infrastruktur, statistik och befolkningsutveckling samt handläggning av överförmyndarärenden.
  • Kris- och beredskapshantering.

Kontakt

Kommunchef
Håkan Bergsten
Telefon: 0157- 43 00 01
E-post: hakan.bergsten@flen.se

Kommunjurist
IT- och servicechef
Niklas Witt
Telefon: 0157-43 00 98
E-post: niklas.witt@flen.se

Ekonomiavdelningen
Jeanette Lijesnic
Telefon: 0157-43 01 20
E-post: jeanette.lijesnic@flen.se

HR-chef
Joakim Danielsson
Telefon: 0157-43 00 90
E-post: joakim.danielsson@flen.se

Näringsliv & turism
Frida Vidén
Telefon: 0157 – 43 00 92
E-post: frida.viden@flen.se

Utrednings- & strategiavdelningen
Sara Molander
Telefon: 0157-43 00 30
E-post: sara.molander@flen.se

Kontaktcenter
Telefon: 0157- 43 00 00
E-post: flenskommun@flen.se

Besöksadress:
Sveavägen 1
Flen

Postadress:
Flens kommun
642 81 Flen

Sidansvarig: Håkan Bergsten
Senast uppdaterad: 2023-01-13 13:33:04

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Håkan Bergsten

Kommunchef

0157 - 43 00 01

Hanna Majehag

Kommunikationsstrateg

0157 - 43 00 37