Hoppa till huvudinnehåll

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet styrs av Samhällsbyggnadsnämnden. Förvaltningens verksamhetsområden är uppdelade i sex avdelningar; Plan- och exploateringsavdelningen, miljöavdelningen, tekniska avdelningen, fritidsavdelningen, administration- och ekonomiavdelningen, samt räddningstjänsten.

Plan-och exploateringsavdelningen

Plan- och exploateringsavdelningen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser, lämnar bygglov, behandlar bygganmälan och utövar tillsyn av byggnadsplatser och tomter, samt ger energirådgivning. Arbetet med detaljplaner sker utifrån nämndens prioritering.

Plan- och Bygglagen ger kommunen möjligheter att styra eller påverka hur mark och vatten ska användas. Det gör kommunen genom att ta fram olika planer, som ska ge oss ett väl fungerande och trivsamt samhälle med goda boendemiljöer.

Miljöavdelningen

Miljöavdelningen handlägger och bereder ärenden åt Samhällsbyggnadsnämnden inom områdena hälsoskydd, miljöskydd och livsmedelshygien.

I verksamheten ingår även informationsinsatser och rådgivning, miljöövervakning, tillsyn och kontroll. Miljökontorets funktion är att genom rådgivning och tillsyn bedriva förebyggande verksamhet såsom miljöövervakning.

Tekniska avdelningen

Renhållning, vatten och avlopp
Drift och administration för renhållningsverksamhet samt vatten och avlopp ligger sedan den 1 januari 2009 hos det kommungemensamma bolaget Sörmland Vatten och Avfall AB. Verksamheten vid Frutorpstippen ansvarar också Sörmland Vatten och Avfall AB för.

Gator och trafik
Ansvarar för nyanläggning, skötsel och underhåll av kommunens gator. Till exempel snöröjning, halkbekämpning, sandupptagning, asfaltering mm. Här kan du även se för vilka områden där ändring av hastighet m m är aktuell. Tekniska förvaltningen utfärdar också parkeringstillstånd till personer som har ett rörelsehinder.

Kartor och mätning
Tillhandahåller kommunens kartor samt sköter utstakning och inmätning.

Fritidsavdelningen

Fritidsenhetens övergripande mål är att genom lustfyllt och lockande fritidsutbud öka intresset att delta i den fria tidens aktiviteter. Alla medborgare i kommunen skall ha möjlighet att delta oavsett ålder, kön, social bakgrund, etniskt ursprung eller funktionsnedsättning.

Anläggningar
På Hammarvallen finns det mesta samlat; simhall, sporthall, ishall, bowling, gräs- och grusplaner, skidspår m.m. Fritidsavdelningen har också hand om t.ex. kommunens strandbad, båtplatser, naturisbanor och koloniområdet på Orrestaö.

Föreningar
Fritidsavdelningen hjälper till när nya föreningar bildas, handlägger delar av kommunens föreningsstöd, samt ansvarar för registrering av nya föreningar i kommunen. Det finns ca 250 föreningar och organisationer registrerade i Flens kommuns föreningsregister.

Räddningstjänsten

På Räddningstjänsten arbetar cirka 50 anställda både förebyggande och operativt med räddningstjänstfrågor.

Personalen är fördelad på en huvudstation som ligger i Flen och som är bemannad dygnet runt, samt en deltidsstation i Malmköping. Dessutom finns en frivilligkår i Sparreholm som är beredd att rycka ut vid behov. Den operativa styrkan i kommunen består av 16 personer, varav några har beredskap dygnet runt under årets alla dagar.

Kontakt

Telefon
0157 – 43 00 00

E-post
samhallsbyggnad@flen.se

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2021-08-19 16:33:13

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Björn Rabenius

Chef samhällsbyggnadsförvaltningen

0157 - 43 02 60