Hoppa till huvudinnehåll

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen i Flen hjälper människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller sociala problem behöver olika former av stöd.

Information om socialförvaltningens uppdrag

Förvaltningen verkställer de beslut som fattas av Socialnämnden, vars uppdrag är att erbjuda kommunens invånare och personer som vistas i kommunen den vård, det stöd och den hjälp de behöver. Insatserna sker inom ramen för i första hand hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL). Utöver detta ett antal kompletterande lagar som exempelvis Lagen om särskild stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen om vård av missbrukare (LVM).

De insatser som kan beviljas är behovsanpassade och ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Verksamheterna är indelad i tre avdelningar: Äldreomsorg, Myndighet och Uppdrag funktionsnedsättning samt Individ och familj/Egen försörjning. Direkt under förvaltningschefen lyder medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och de stabsfunktioner som har hand om planering, ekonomi och personal.

Avdelningen för äldreomsorg

Avdelningen tillhandahåller biståndsbedömda insatser inom äldreomsorgen samt hälso- och sjukvårdsinsatser (HSL) på samtliga kommunala boenden. Avdelningen tillhandahåller även HSL-insatser i ordinärt boende genom delegerad hemsjukvård på uppdrag av primär- och slutenvård.

Äldreomsorgen ansvarar för den kommunala hemtjänsten, vilken är indelad i sju geografiska områden. Dagverksamheterna Björken och Rönnen är till för demenssjuka medan Träffpunkt Bron är en öppen verksamhet för social samvaro och anhörigstöd. Särskilda boenden för äldre är fördelade på fyra orter; Flen, Hälleforsnäs, Malmköping och Sparreholm och består av trygghets- och särskilda boenden samt korttidsplatser för avlastning och rehabilitering.

Under enheten ansvarar sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och rehabassistenter för hälso- och sjukvård i ordinärt boende samt inom äldreomsorgen och Uppdrag funktionsnedsättnings verksamhetsområden. Avdelningen för äldreomsorg ansvarar även för bemanningsenheten som hanterar timvikarier inom socialförvaltningen samt inom förskola.

Avdelningen för Myndighet och Uppdrag funktionsnedsättning

Enheten Myndighet och Uppdrag handlägger ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Färdtjänst- och Riksfärdtjänstlagen samt Bostadsanpassningslagen. Enhetens myndighetsuppdrag har en beställarfunktion gentemot socialnämndens olika utförarenheter inom äldreomsorg samt funktionsnedsättningsområdet.

Uppdrag funktionsnedsättning består av flera utförarenheter som tillhandahåller insatser för brukare med fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning. I kommunal regi finns olika biståndsbedömda boendeformer som grupp- och servicebostäder (LSS), bostad med särskild service (SoL) samt boende för korttidsvistelse (LSS). Daglig verksamhet och sysselsättning erbjuds inom kommunal verksamhet men även genom avtal i privata företag.

Kommunal personlig assistans utförs på uppdrag av socialnämnden men även på uppdrag av Försäkringskassan. Ytterligare insatser som ombesörjs av Uppdrag funktionsnedsättning är ledsagarservice (LSS och SoL) samt boendestöd (SoL). Kommunala utförare tillhandahåller även kontaktpersoner (LSS och SoL) samt avlösarservice i hemmet (LSS).

Avdelningen för Individ och Familj samt Egen försörjning

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg har ett brett ansvarsområde.

Här ingår bland annat ekonomiskt bistånd, arbetsmarknads- och integrationsenhet, utrednings- och utförarenhet för barn, unga och vuxna, konsumentvägledning, budget och skuldrådgivning, vuxenutbildning samt familjerätt och familjecentral. Avdelningen ansvarar även för alkoholtillsyn och dödsboanmälan.

Utredningsenheten Barn, unga och vuxna ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden. Enheten skall även utreda och erbjuda vuxna stöd och behandling vid risk- och missbruk, våld eller psykisk ohälsa.

Utförarenheten Barn, unga och vuxna erbjuder råd och stödsamtal samt biståndsbedömda, förebyggande insatser för unga, familjer och vuxna. Enheten har två stödboenden för ungdomar och hanterar därtill jourboende och sociala kontrakt med boendestöd.

Enheten för ekonomiskt stöd utreder individens behov av ekonomiskt stöd och förutsättningar för möjligheten till egen försörjning.

Arbetsmarknadsgruppen ansvarar för arbetsmarknads- och integrationsinsatser där målet är att bli självförsörjande.

Vuxenutbildningen erbjuder SFI, grundvux, gymnasiestudier och olika yrkesutbildningar.

Förvaltningsorganisation

Kontakt

Postadress
Flens kommun
64281 Flen

Besöksadress
Sveavägen 1
Flen

Telefon
0157-43 00 00

E-post: soc@flen.se 

Sidansvarig: Iris Pettersson
Senast uppdaterad: 2021-08-17 15:02:08