Kollage av ortsbilder av konstnärerna Inger Linnea Carlsson och Christina Lindblom

Konstnärer: Inger Linnea Carlsson och Christina Lindblom

Ortsutveckling

Ortsutveckling är en del av Färdplan Flen, det vill säga kommunens långsiktiga arbete med kommun- och varumärkesutveckling. Ortsutvecklingen ska bidra till positiv utveckling genom att de olika kommundelarna stärks och till att Flens kommuns vision för 2019 kan förverkligas. I visionen lyfts orternas särprägel fram som en av kommunens stoltheter.

Färdplan Flen

Ortsutveckling syftar även till att effektivisera kommunens arbete genom samverkan med förenings- och näringsliv och på så sätt utveckla gemensamma och kostnadseffektiva lösningar av viktiga utvecklingsfrågor. Arbetet innebär dessutom ökade möjligheter för medborgarna att påverka kommunens beslut och de faktiska förutsättningarna för utveckling i respektive ort.

Målet med ortsutveckling är att utveckla en vision och handlingsplan för varje ort i kommunen. Processen att ta fram en vision och handlingsplan sker i samarbete med ortens föreningar, näringsidkare och invånare i alla åldrar.

Flens kommun har arbetat med ortsutveckling sedan 2009 och arbetet har haft flera positiva effekter. Ortsutveckling har bl a bidragit till att:

  • fler ortsbor har engagerat sig för sin orts utveckling
  • nya idéer och lösningar har fötts och genomförts
  • ”vi-känsla” på orterna har förbättrats genom gemensamt arbete och gemensamma mål
  • samarbetet mellan kommunen och ortens föreningar, näringsliv och invånare har förbättrats
  • gemensam kraftsamling har gett större effekt, 1+1=3

Organisation
Arbetet drev som projekt fram till 2013 och från och med 2014 är ortsutveckling en del av kommunens ordinarie verksamhet. En ortsutvecklare samordnar arbetet och till sin hjälp har han en arbetsgrupp bestående av 10-tal tjänstemän från olika förvaltningar. Arbetsgruppen i sin tur samarbetar med ortsborna som vill vara med i ortsutvecklingsarbetet. Det lokala engagemanget är avgörande för lyckat resultat!

Process
Ortsutveckling kan delas i fyra faser: mobiliserande, inledande, genomförande och avslutande faserna. Varje fas pågår från några månader till några år och hela processen från början till slut tar i regel flera år. Därför arbetar Flens kommun med långsiktiga handlingsplaner.

Processen sker helt öppet och alla kan följa arbetet här på webbsidan. Här finns bl a rapporter och bilder från stormöten, arbetsgruppernas mötesanteckningar samt färdiga visioner och handlingsplaner för orterna som redan är inne i genomförandefasen.

 

Vill du vara med?

Alla som vill vara med och påverka och driva orternas utveckling är välkomna med i arbetet!

Kontakta oss och meddela vilken ort du bor på så kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med en grupp som är verksam på din ort:

carl-fredrik.swenson@flen.se

Tel: 0157-43 09 62

jessica.ekermann@flen.se

Tel: 0157-43 00 02

 

Sidansvarig: Jessica Ekermann
Senast uppdaterad: 2019-02-11 12:48:15

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jessica Ekermann

Brottsförebyggande samordning, ortsutveckling

0157- 43 00 02

Carl-Fredrik Swenson

Avdelningschef Fritid

0157 - 43 09 62