Hoppa till huvudinnehåll

Service

Tre projekt - en kommun

Tre olika serviceprojekt har berört Flens kommun:

  • Service i samverkan (Hela Sverige ska leva)
  • Service i Södermanland (Länsstyrelsen)
  • Service & Liv på landet (Leader Södermanland)

Ett resultat av projektet Service i samverkan är att det skapades en Servicebank.
Den kan vara till stor hjälp när vi ska utveckla den lokala service, när ett bygderåd ska jobba fram en lokal utvecklingsplan (LUP) eller i något annat sammanhang. Här är en länk till Servicebanken.

Här följer en kort beskrivning av de tre olika projekten:

Service i samverkan

Projektägare: Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Processledare Sörmland: Åke Sandklef

Projekttid: september 2017–februari 2020

Kontakt: Tel 070-595 80 40, e-post ake.sandklef@helasverige.se

Att samverkan fungerar mellan kommunen och de som bor och verkar på landsbygden är nyckeln till att rätt service finns på rätt ställe. Målet för projektet Service i samverkan är att utveckla servicen på landsbygden genom att inkludera lokalsamhället och det lokala näringslivet i planering och genomförande. Arbetet ska integreras i kommunernas serviceplanering.

I varje deltagande kommun ska en plan för service på landsbygden finnas samt en lokal servicelösning skapas som ska innehålla något av serviceslagen drivmedel, dagligvaruhandel, post, apotek eller betaltjänster.

I varje kommun ska vi möta de lokala utvecklingsgrupperna, det lokala näringslivet och kommunen för att utforska:
– Hur ser det ut idag med servicen där vi bor och verkar?
– Hur skulle vi vilja att det ska se ut i framtiden?
– Hur vill vi bli delaktiga och vara med och påverka serviceplaneringen i kommunen och hur kan vi själva bidra?

• Etablera en hållbar struktur för samverkan mellan de lokala utvecklingsgrupperna, det lokala näringslivet och kommunen för att tillsammans utforma kommunernas serviceplanering.

• Etablera en lokal servicelösning/servicepunkt i varje kommun.

• Stärka den lokala kapaciteten hos de lokala utvecklingsgrupperna och länsavdelningarna inom Hela Sverige ska leva. Nationellt.
• Visa elva goda exempel på samverkan mellan lokal nivå och kommun.

• Ta fram minst tre olika modeller för samverkan som kan spridas och inspirera andra kommuner och andra lokala utvecklingsgrupper.

Läs mer om projektet här. (Länk till Hela Sverige ska leva)

Service i Södermanland

Ansvarig aktör: Länsstyrelsen i Södermanlands län

Projektledare: Marcus Forss

Kontakt: Telefon 010-2234342, e-post: marcus.forss@lansstyrelsen.se

Syfte

Länsstyrelsen vill arbeta mer strategiskt och långsiktigt med service på landsbygden genom att starta samarbete med Regionförbundet och involvera kommunerna. Det övergripande uppdraget i det regionala serviceprogrammet och mål i länets utvecklingsstrategi är att skapa förutsättningar för god tillgänglighet av grundläggande service för att öka möjligheten att leva och verka på landsbygden och ta tillvara tillväxtpotentialen i hela länet.

Aktiviteter

Identifiera lanthandlarnas möjliga roll i det kommunala servicearbetet.
Bearbeta politiken: informera om service. Träffa kommunstyrelser och tjänstemän och föra dialog kring hur bra service kan öka kommunens attraktivitet.
Anordna ”Inspirationsdagar service” för tjänstemän på Regionförbund och kommuner samt politisk nivå. Presentation av goda exempel, workshops, erfarenhetsutbyte och gästföreläsare.
Bistå kommuner i framtagandet av serviceplan /program samt att belysa vikten av att servicefrågan är aktuell i kommunernas översiktsplaner.
Visa på lanthandlarnas roll i det kommunala servicearbetet. Lanthandlarna gör insatser som kan vara till nytta för kommunernas strategiska servicearbete och som kan spridas i och mellan kommuner.

Förväntat resultat

Servicenivån i länet ökar: antalet lanthandlare och eller lanthandlarnas tillgänglighet (i form av ökat utbud, utökade öppettider) till medborgarna ökar.
Antalet Servicepunkter ökar- fler existerande serviceidkare utökar bredden i tjänsterna.
Tillgängligheten av lokala produkter ökar inom näringen- stimulerar lokal produktion.
Engagemanget och deltagandet ökar lokalt.
Större medvetenhet hos kommunernas tjänstemän och politiker om vikten av en god service för kommunens attraktivitet.
Ett antal kommunala serviceplaner i någon form tas fram

Service & Liv på landet

Ansvarig aktör: Leader Södermanland

Projektledare: Åse Classon

Kontakt: tel 070-581 35 50, e-post ase.classon@leadersodermanland.se

Syfte:

Det övergripande syftet är att stärka utvecklingskraften samt skapa livskvalitet och utveckla lokal service på landsbygden för att underlätta boende och företagande på landsbygden. En viktig del i projektet är också att stärka redan befintliga servicelösningar och ge dem möjlighet att utvecklas.

Mer information om detta projekt kommer snart.

Kontakt

E-post: ortsutveckling@flen.se

Sidansvarig: Jessica Ekermann
Senast uppdaterad: 2020-11-06 14:23:59
Sidansvarig: Carl-Fredrik Swenson
Senast uppdaterad: 2020-11-06 14:23:59

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jessica Ekermann

Brottsförebyggande samordning, ortsutveckling

0157- 43 00 02

Carl-Fredrik Swenson

Avdelningschef Fritid

0157 - 43 09 62