Smörblommor och ängsgräs

Kommunens kvalitet i korthet

Undersökningen genomförs en gång per år av Sveriges Kommuners och Landsting (SKL), vilket också ger möjlighet att jämföra Flens resultat med andra kommuners. Frågorna i mätningen speglar i ett medborgarperspektiv områdena:

Delaktighet

Delaktigheten mäts på flera sätt. De olika måtten visar både hur kommunen på olika sätt ger invånarna möjlighet att delta i och få information om kommunens utveckling och hur invånarna själva uppfattar att de har inflytande över kommunens verksamhet.

Effektivitet

Effektivitet handlar om vilket resultat vi får ut ur kommunens verksamhet i förhållande till satsade resurser. Det räcker alltså inte att bara titta på hur mycket vi satsar på till exempel skolan eller enbart vilket resultat vi uppnår. Det är kombinationen av de båda måtten som visar hur effektiv kommunen är.

Samhällsutveckling

Hur framgångsrik en kommun är som samhällsbyggare är komplext. Mått från många olika delar och aspekter av hur samhället utvecklas behövs. Här redovisas mått av olika slag som tillsammans kan ge en viss uppfattning om kommunen som samhällsbyggare.

Tillgänglighet

Hur tillgänglig kommunens verksamhet är för dig som invånare är en viktig kvalitetsfråga. Det kan till exempel handla om kommunens tillgänglighet via telefon, personalens bemötande, bibliotekets öppettider eller hur länge man får vänta för att få plats på ett äldreboende.

Trygghet

Trygghet, inte minst när det gäller situationen för barn och äldre, är ett viktigt kvalitetsmått. Båda dessa aspekter finns med bland de olika mått som du kan läsa mer om här.

Sidansvarig: Anders Franssén
Senast uppdaterad: 2017-08-17 11:08:19

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anders Franssén Verksamhetscontroller 0157-43 01 29