Hoppa till huvudinnehåll
En vuxen man och ett barn som sitter på en brygga och fiskar

Kommunens kvalitet i korthet

Flens kommun deltar sedan 2010 i mätningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges kommuner och landsting. Antal deltagande kommuner ökar konstant, mätåret 2017 deltog sammanlagt 258 av 290 möjliga.

Syftet med KKiK är att ge en övergripande bild av samhället och kvaliteten på den service kommunen levererar. Man kan också jämföra kommunens resultat mot olika referenser, t ex genomsnitt för riket. 2017 omfattade KKiK 37 mätetal, varav ett par omfattar mer än en delmätning. Mätningarna behandlar områdena:

  • Kommunens tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter i kommunen
  • Medborgarnas delaktighet och kommunens information
  • Kommunens effektivitet
  • Kommunen som samhällsutvecklare

Tillgänglighet

Hur tillgänglig kommunens verksamhet är för dig som invånare är en viktig kvalitetsfråga. Det kan till exempel handla om kommunens tillgänglighet via telefon, personalens bemötande, bibliotekets öppettider eller hur länge man får vänta för att få plats på ett äldreboende.

Trygghetsaspekter

Trygghet, inte minst när det gäller situationen för barn och äldre, är ett viktigt kvalitetsmått. Båda dessa aspekter finns med bland de olika mått som du kan läsa mer om här.

Delaktighet

Delaktigheten mäts på flera sätt. De olika måtten visar både hur kommunen på olika sätt ger invånarna möjlighet att delta i och få information om kommunens utveckling och hur invånarna själva uppfattar att de har inflytande över kommunens verksamhet.

Effektivitet

Effektivitet handlar om vilket resultat vi får ut ur kommunens verksamhet i förhållande till satsade resurser. Det räcker alltså inte att bara titta på hur mycket vi satsar på till exempel skolan eller enbart vilket resultat vi uppnår. Det är kombinationen av de båda måtten som visar hur effektiv kommunen är.

Samhällsutveckling

Hur framgångsrik en kommun är som samhällsbyggare är komplext. Mått från många olika delar och aspekter av hur samhället utvecklas behövs. Här redovisas mått av olika slag som tillsammans kan ge en viss uppfattning om kommunen som samhällsbyggare.