Hoppa till huvudinnehåll
Ordförandeklubba ligger på bord

Överklaga beslut

Om du vill klaga på ett kommunalt beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighestprövning) eller specifika beslut som berör dig som person (förvaltningsbesvär).

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning innebär en prövning ifall ett beslut har fattats på rätt sätt. En sådan prövning kan till exempel röra om Flens kommun har överskridit sina befogenheter. Även beslut fattade med kommunallagen som grund överklagas på det här sättet. Överklagan skickas då in till Förvaltningsrätten i Linköping inom tre veckor från det datum då det justerade protokoll som innehåller beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Anslagstavlan finns på denna sida. Domstolen kan sedan upphäva det kommunala beslutet om någon av följande grunder är uppfyllda:

  • Beslutet har inte tillkommit i laga ordning.
  • Beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen.
  • Det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter.
  • Beslutet strider mot lag eller annan författning.

Skriv vilket beslut du överklagar, vem som fattat beslutet, varför du anser att beslutet är felaktigt samt vilken besvärsgrund (se ovan) som du anför.

Läs mer om laglighetsprövning i Kommunallagens tionde kapitel.

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär innebär att en person som är berörd av ett visst beslut kan överklaga detta. Det gäller till exempel beslut som fattats med stöd av statlig speciallagstiftning, till exempel gällande miljö- och hälsovård. Domstolen tittar dels på ifall det fattade beslutet har grund i den svenska lagen och dels om det är ett lämpligt beslut. Kommunala beslut som kan överklagas via förvaltningsbesvär är till exempel bygglov eller socialt bistånd.

Överklagandet ska först ha inkommit till den nämnd som skickat beslutet till dig inom tre veckor från det att du tog emot det. Den som fattat beslutet gör sedan en bedömning om ärendet ska omprövas eller inte.

Om beslutet inte omprövas sänds det vidare till Förvaltningsrätten i Linköping (i vissa fall Länsstyrelsen i Södermanlands län beroende på vilken fråga beslutet gäller) som avgör frågan i första instans.

Kontakt

Kommunjurist
Niklas Witt
Telefon: 0157-43 00 98
E-post: niklas.witt@flen.se

Kommunsekreterare
Natalie Mathieu
Telefon: 0157-43 00 42
E-post: natalie.mathieu@flen.se

 

Sidansvarig: Rasmus Hunt
Senast uppdaterad: 2023-06-20 07:36:03
Sidansvarig: Natalie Mathieu
Senast uppdaterad: 2023-06-20 07:36:03

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Rasmus Hunt

Kommunsekreterare

0157-43 00 42

Natalie Mathieu

Kommunsekreterare

0157-43 00 43