Hoppa till huvudinnehåll

Ärendeprocess

Varje år inkommer en mängd handlingar till Flens kommun. I en del fall kan de handlingar som kommer in bli underlag till ett senare beslut, men innan dess har det aktuella ärendet ha gått igenom ett antal steg enligt nedan.

Du som medborgare har enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av allmänna handlingar. Är du intresserad av att ta del av en allmän handling är du välkommen att kontakta oss.

Offentlighetsprincipen

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet vilket brukar kallas offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att alla myndigheter – kommuner, landsting och statliga organ – är skyldiga att utan dröjsmål lämna ut allmänna handlingar till den som begär det.

Vad är en allmän handling?

En handling är någonting som innehåller information av något slag. Enligt lagen är en handling allmän när den har kommit in till kommunen, när den förvaras eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga vilket innebär att du som medborgare har rätt att läsa dessa.

Vad är sekretess?

Allmänna handlingar kan vara sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som kan vara hemliga och i vilken verksamhet.

Du får vara anonym

Enligt lag behöver du normalt inte tala om vem du är när du begär ut allmänna handlingar. Ibland kan det däremot vara nödvändigt att veta vem som frågar efter uppgifterna och vad de ska användas till för att kommunen ska kunna göra en sekretessprövning.

Om du nekas att ta del av allmän handling

Om du nekas att ta del av en allmän handling har du enligt lag rätt att få ett skriftligt besked om detta från kommunen. Om du anser att kommunen gjort ett felaktigt beslut att inte lämna ut handlingen kan du överklaga det till Kammarrätten.

Att tänka på

Även det du själv skickar in till kommunen via brev, e-post osv blir en allmän handling och kan läsas av andra, om handlingen inte innehåller sekretess.

Ett ärendes gång

En handling kommer in till kommunen, den blir då allmän handling. Den kan då vara antingen offentlig, vilket innebär att alla kan ta del av den, eller sekretessbelagd. Sekretess kan gälla för exempelvis innehållet i akter som upprättats av socialtjänsten eller för anbuden i en upphandling.

  1. Handlingen tilldelas ett så kallat diarienummer. Anledningen till detta är att göra det lättare för den som vill hitta dokumentet i framtiden. Om handlingen tillhör ett ärende som redan pågår läggs den tillsammans med ärendets övriga dokument. Den får då ett så kallat ärendenummer och diarieförs. Ordet diarium betyder dagbok. Att ärendet diarieförs innebär därmed att dagbok förs över de handlingar som Flens kommun tar emot eller upprättar. Att en handling är diarieförd innebär inte att den är offentlig, utan även sekretessbelagda handlingar registreras.
  2. Kommunen försöker alltid att fatta så bra beslut som möjligt. Därför skickas ofta ärenden som berör många människor ut till olika myndigheter, föreningar och organisationer. De får då möjlighet att tycka till och ge sina synpunkter på det förslaget. Detta kallas att skicka ut ett ärende på remiss.
  3. Samtidigt som ärendet är ute på remiss jobbar en tjänsteman inom kommunen med att skriva ett yttrande. Det är ett dokument där kommunen redovisar sin ståndpunkt i den aktuella frågan. Yttrandet diarieförs sedan. Det görs också de remissvar som kommer in till kommunen.
  4. Ärendet bereds. Det innebär att kommunen sammanställer de synpunkter som kommit in via remiss och den egna ståndpunkten i frågan. Det resulterar i ett förslag till beslut.
  5. Den nämnd som har ansvar för den typ av fråga som ärendet gäller tar del av förvaltningens förslag och fattar därefter beslut.
  6. Beslutet skickas ut till de som är berörda.
  7. Ärendet avslutas och arkiveras.
Sidansvarig: Evelina Roos
Senast uppdaterad: 2021-10-28 12:14:15
Sidansvarig: Rasmus Hunt
Senast uppdaterad: 2021-10-28 12:14:15

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Evelina Roos

Kommunsekreterare

0157 - 43 00 43

Rasmus Hunt

Kommunsekreterare

0157-43 00 42