Hoppa till huvudinnehåll

Kommunrevision

Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna.

Revisionens omfattning och inriktning

Enligt kommunallagen granskar revisorerna årligen i den omfattning som följer av god redovisningssed all verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt, om den från ekonomisk synpunkt är tillfredsställande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorernas årliga granskningar avslutas med upprättande av en revisionsberättelse som lämnas till kommunfullmäktige. Revisorernas revisionsberättelse är en beredning för fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan.

Sakkunnigt biträde

Kommunrevisionen biträds i granskningsarbetet av certifierad revisor från PwC.

Det mesta av informationen är hämtad från boken God revisionssed i kommunal verksamhet 2010 utgiven av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Granskningsrapporter

Nedan kan du läsa revisionens granskningsrapporter. Vill du ta del av rapporter från tidigare år är du välkommen att kontakta kommunstyrelsens kansli.

Förtroendevalda revisorer, mandatperioden 2019-2022

Marina Östmark, ordförande
e-mail: marina.ostmark@flen.se

Stefan Zunko, 1:e vice ordförande
e-mail: stefan.zunko@flen.se

Anders Jonsson, 2:e vice ordförande
e-mail:anders.jonsson@flen.se

Hans Axemyr, ledamot
e-mail: hans.elis.axemyr@flen.se

Nils Hollman, ledamot
e-mail: nils.hollman@flen.se

Hans Jakobsson, ledamot
e-mail: hans.ronny.jakobsson@flen.se

Thomas Tilly, ledamot
e-mail: thomas.tilly@flen.se

Sidansvarig: Evelina Roos
Senast uppdaterad: 2020-12-17 09:18:52
Sidansvarig: Axel Wevel
Senast uppdaterad: 2020-12-17 09:18:52

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Evelina Roos

Kommunsekreterare

0157 - 43 00 43

Axel Wevel

Avdelningschef bygg & miljö

0157 - 43 02 62