Hoppa till huvudinnehåll
Sörmlands hjärta ovanpå oskarp bakgrundsbild

Nämnder, styrelser & råd

Utöver kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns ett antal nämnder som är specialiserade inom olika områden. På denna sida kan du läsa mer om vilka nämnder och styrelser som finns i Flens kommun samt respektive nämnds ansvarsområden.

Vilka ledamöter får vara med i en nämnd?

Kommunfullmäktige bestämmer hur många personer som ska finnas i varje nämnd. Fördelningen av platser i nämnden motsvarar majoritetsförhållandena i fullmäktige.  Vilka ledamöter som sitter i respektive nämnd, samt kontaktuppgifter till ledamöterna, kan du läsa mer om på sidan Hitta din politiker.

Vad bestämmer nämnderna om?

Nämnderna beslutar i frågor inom sitt ansvarsområde. Vilken typ av frågor nämnden ska fatta beslut om anges i lag. Utöver det som regleras i lag har kommunfullmäktige i Flens kommun även beslutat vilken verksamhet nämnden har ansvar för i ett reglemente som du kan läsa nedan.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ och har till uppgift att leda och samordna förvaltningen samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Detta arbete sker utifrån föreskrifter i lag samt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt.Kommunstyrelsen ansvarar för att regelbundet redovisa vissa typer av ärenden till kommunfullmäktige. Det gäller bland annat den totala ekonomiska ställningen i kommunens verksamheter och bolag som regelbundet rapporteras under budgetåret.

I de företag som kommunen helt eller delvis äger ska kommunstyrelsen utöva ägarfunktion vilket bland annat innebär att kommunstyrelsen har rätt att utfärda ägardirektiv. Varje år ska kommunstyrelsen pröva om den verksamhet som bedrivits i aktiebolagen har varit förenligt med dess ändamål och inom ramen för kommunens befogenhet.

Kommunstyrelsen ansvarar för den kommunala planprocessen och har därmed ansvar för översiktsplaner och detaljplaner.

Kommunstyrelsen utgör även arkivmyndighet och ansvarar för kommunens arkivfrågor.

Kommunstyrelsen har ett personalutskott som består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Här hittar du kommunstyrelsens personalutskotts ledamöter och ersättare.

Kommunstyrelsen har även ett arbetsutskott som består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Här hittar du kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och ersättare.

Kommunstyrelsen har även ett säkerhetsutskott som består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Här hittar du kommunstyrelsens säkerhetsutskotts ledamöter och ersättare. 

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Här hittar du kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Parti som inte är representerat i kommunstyrelsen av egen kraft har rätt att utse representant som har rätt att delta och yttra sig vid sammanträdena.

Ordförande i kommunstyrelsen är Ann-Charlotte Munter (S).

Donationsstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar även för kommunens donationsförvaltning. Flens kommun förvaltar ett antal stiftelser från vilka personer som är skrivna och har sin hemort i Flens kommun kan söka bidrag. Donationsstyrelsen är tillsatt för att besluta om utdelning ur dessa stiftelser vilket sker under maj månad varje år. På följande sida kan du läsa mer om stiftelserna och deras ändamål samt hur då går till väga för att söka bidrag.

Donationsstyrelsen består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Här hittar du donationsstyrelsens ledamöter och ersättare.

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom, med undantag för vuxenutbildning som ligger inom socialnämndens ansvarsområde.

Nämnden ansvarar bland annat för:

 • Kulturskolan
 • Ungdomsmottagningen
 • Folk- och skolbibliotek
 • Allmänkultur, museiverksamhet och kulturminnesvård
 • Fördelning av bidrag och annat stöd till kulturliv och folkbildning
 • Utdelning ur FRIDA-Gunilla Johanssons stiftelse
 • Kommunens öppna ungdomsverksamhet (fritidsgårdar)
 • Kommunens måltidsservice

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Här hittar du barn-, utbildnings- och kulturnämndens ledamöter och ersättare.

Ordförande i barn-, utbildnings- och kulturnämnden är Peter Munter (S).

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att bygga en attraktiv, effektiv, trygg och säker miljö för kommunens invånare, företagare och besökare. Nämnden ansvarar bland annat för  bygglov, drift, underhåll och skötsel, fritidsverksamhet samt förvaltning av offentlig mark.

Nämnden ansvarar bland annat för:

 • Miljö- och hälsoskydd
 • Bygglov och bygganmälan
 • Räddningstjänst, brandskyddskontroll och sotning
 • Gaturenhållning och skyltning
 • Förenings- och fritidsverksamhet
 • Idrott- och fritidsanläggningar på kommunala fastigheter

Samhällsbyggnadsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Här hittar du samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare.

Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden är Greta Suvén (MP).

Socialnämnden

Socialnämnden har det samlade ansvaret för kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen. Det innebär bland annat myndighetsutövning och insatser inom individ- och familjeomsorg. Socialnämnden ansvarar även för kommunens uppgifter enligt lagarna om särskilda bestämmelser om vård av unga och vård av missbrukare i vissa fall.

Socialnämnden är även arbetslöshetsnämnd vilket innebär att de ansvarar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärder.

Nämnden ansvarar bland annat för:

 • Biståndsprövningar och behandlingsinsatser
 • Missbruk- och beroendevård
 • Tillstånd och tillsyn för servering av alkohol
 • Bostadsanpassningsbidrag
 • Färdtjänst
 • Arbetsmarknadsåtgärder
 • Konsumentvägledning och skuldsanering
 • Vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare
 • Flyktingmottagande och integrationsinsatser

Socialnämnden har ett socialutskott som består av högst 5 ledamöter och 5 ersättare. Här hittar du socialnämndens socialutskotts ledamöter och ersättare.

Socialnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Här hittar du socialnämndens ledamöter och ersättare.

Ordförande i socialnämnden är Daniel Ljungkvist (S).

Jävsnämnden

Jävsnämnden ansvarar för och bestämmer om rättigheter eller skyldigheter för kommunen i ärenden där samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen företräder kommunen som part.

Nämnden utövar även tillsyn över sådan verksamhet som samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen bedriver, samt tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen avseende socialnämndens verksamheter.

Jävsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Här hittar du jävsnämndens ledamöter och ersättare.

Ordförande i jävsnämnden är Göran Olsson (S).

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vid val till kommun, riksdag, landsting, Europaparlamentet samt vid folkomröstningar i enlighet med bestämmelserna i vallagen. Nämnden genomför det praktiska med valen så som att ordna vallokaler och informera kommunens invånare om hur valet går till. Till nämndens uppgifter hör även visst arbete med opinionsundersökning.

Valnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Här hittar du valnämndens ledamöter och ersättare.

Ordförande i valnämnden är Göran Olsson (S).

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap för att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Överförmyndarnämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Här hittar du överförmyndarnämndens ledamöter och ersättare. Här kan du läsa mer om God man, förvaltare och förmyndare.

Ordförande i överförmyndarnämnden är Arne Lundberg (S).

Råd

I Flens kommun finns ett antal råd med olika inriktningar. I råden ingår representanter från både kommun, intresseorganisationer och myndigheter. Råden fungerar som ett forum där deltagarna har möjlighet att föra fram sina åsikter i särskilda frågor. Nedan presenteras de olika råden.

Funktionsrättsrådet i Flens kommun

I juni år 2020 bytte handikapprådet namn till Funktionsrättsrådet. Rådet arbetar med frågor som rör de personer som har funktionsvariationer.

Rådet har 7 ordinarie ledamöter och 4 ersättare och består av representanter från handikapporganisationer samt två stycken förtroendevalda. Här hittar du kommunala funktionsrättsrådets förtroendevalda.

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet arbetar med frågor som rör äldre- och handikappomsorg.

Rådet har 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare från olika organisationer samt två stycken förtroendevalda. Här hittar du pensionärsrådets förtroendevalda.

Sidansvarig: Evelina Roos
Senast uppdaterad: 2022-05-24 08:33:18
Sidansvarig: Rasmus Hunt
Senast uppdaterad: 2022-05-24 08:33:18

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Evelina Roos

Kommunsekreterare

0157 - 43 00 43

Rasmus Hunt

Kommunsekreterare

0157-43 00 42