Hoppa till huvudinnehåll

Ordlista

Ajournering, expediering och votering - vad betyder det egentligen?

Inom den kommunala politiken och förvaltningen används ibland ord som kan uppfattas som krångliga. För att göra dem lite enklare att förstå har Flens kommun tagit fram en ordlista, som kan vara till hjälp vid läsning av till exempel protokoll.

A-K

Ajournera
Skjuta upp eller tillfälligt avbryta ett möte.

Akt
En samling av alla handlingar i ett ärende.

Allmän handling
En handling som kommit in till eller upprättats hos en myndighet.

Anmälningsärende
Handling som anmäls till nämnder och/eller styrelser enbart för kännedom, inte för att politikerna ska fatta ett beslut.

Anslag
En summa pengar som ska användas för ett visst ändamål.

Anta
Acceptera, ställa sig bakom, säga ja till någonting.

Arbetsutskott
En grupp politiker som förbereder ärenden för beslut. Arbetsutskottet kan fatta egna beslut, men oftast går utskottets ärenden vidare till en nämnd som tar ställning till det förslag till beslut som arbetsutskottet tagit fram.

Arvode
Den ersättning/lön som ledamöterna får för sitt politiska arbete.

Avslå
Avvisa, neka, säga nej till någonting.

Bereda
Utreda eller behandla ett ärende, förbereda en politisk fråga för beslut.

Beslut
Avgörande av ett ärende.

Bifalla
Samtycka, godkänna, säga ja till någonting.

Bokslut
Ekonomisk sammanställning av bokföring.

Bordlägga
Skjuta upp beslut och debatt av ett ärende till ett senare tillfälle utan att bereda det ytterligare.

Budget
Budgeten är kommunens verktyg för att hålla koll på ekonomin. Den visar hur mycket pengar kommunen har och hur pengarna ska fördelas mellan olika verksamheter och projekt.

Dagordning
Lista över de ärenden som ska tas upp på ett sammanträde. Kallas också föredragningslista.

Debatt
Politisk diskussion.

Delegation
Överlämnande av arbetsuppgifter och/eller rätten att fatta besluts till någon annan. Genom delegation ger kommunfullmäktige olika nämnder, styrelser,
politiker eller tjänstemän rätt att fatta egna beslut inom vissa områden. Vem som har rätt att fatta vilka beslut listas i en så kallad delegationsordning.

Delegationsbeslut
Ett beslut fattat på delegation.

Delegeringsordning
Lista över vem som har rätt att fatta ett visst beslut genom delegation.

Detaljplan
En plan för hur ett geografiskt område ska användas och se ut.

Diarium
Alla myndigheter måste registrera handlingar i ett så kallat diarium. Där registreras både sådant som skickas till kommunen, som till exempel ansökningar och intyg, och sådant som skapas av kommunens personal, som till exempel utredningar och beslutsunderlag. Ett diarium är offentligt – alla har rätt att läsa det som registrerats där så länge det inte är handlingar som omfattas av sekretess.

Diarienummer
Varje ärende som registreras i ett diarium får ett eget så kallat diarienummer, som gör att det blir lättare att hitta de tillhörande handlingarna.

Expediera
Göra i ordning och skicka vidare någonting, ofta beslut i form av protokollsutdrag till den eller de som berörs av beslutet.

Föredragande
Den som i fullmäktige, nämnd eller styrelse presenterar ett ärende.

Föredragningslista
Lista över de ärenden som ska tas upp på ett sammanträde. Kallas också dagordning.

Föreläggande
Beslut som innebär att någon måste göra en viss sak, som till exempel att riva ett svartbygge.

Förtroendevald
Person som genom ett val fått ett visst uppdrag, som till exempel en politiker.

Förvaltning
Ta hand om någonting för någon annans räkning. Den kommunala förvaltningen tar hand om kommunens tillgångar genom att bereda de politiska besluten och se till att de blir verklighet.

Interpellation
En fråga från en ledamot till en förtroendevald som har direkt politiskt ansvar för ett visst område, till exempel en nämnds ordförande.

Justera
Att kontrollera och skriva under på att det som står i ett protokoll är rätt och stämmer överens med vad som bestämdes på mötet. Det är först efter justeringen som protokollet är giltigt.

Justerare
Den person som valts på mötet för att kontrollera att det som står i protokollet är rätt.

Kallelse
Meddelande om tid och plats för ett sammanträde. Innehåller oftast information om de ärenden som ska tas upp på mötet.

Kommunfullmäktige
Den högsta beslutande församlingen i en kommun som väljs av dem som bor i kommunen. I fullmäktige fattar kommunens politiker viktiga beslut.

L-Ö

Ledamot
Person som valts till ett visst politiskt uppdrag, som till exempel att sitta i en nämnd.

Motion
Ett skriftligt förslag från en eller flera ledamöter till en vald församling, till exempel kommunfullmäktige. En motion måste beredas innan kommunfullmäktige kan fatta beslut om den.

Myndighet
Självständig enhet inom den statliga eller kommunala förvaltningen. Var och en av kommunens nämnder är en egen myndighet.

Nämnd
En grupp politiker som är valda för att fatta beslut inom ett visst område. Till exempel ansvarar politikerna i barn-, utbildnings och kulturnämnden för barnomsorgen och skolorna i kommunen.

Ordförande
Den person som leder ett möte.

Paragraf
Ett protokoll delas in i olika paragrafer. Varje beslut får en egen paragraf när protokollet skrivs.

Presidium
En grupp som består av ordförande och en eller flera vice ordförande.

Proposition
Förslag om beslut.

Propositionsordning
Den ordning i vilken politikerna tar ställning till de olika förslag till beslut som finns i ett ärende.

Protokoll
En skriftlig beskrivning av vad som hänt under ett möte. Protokollet måste justeras för att bli giltigt.
Det finns olika typer av protokoll. Protokollen från kommunens nämnder och styrelser är så kallade beslutsprotokoll, som redovisar vilka beslut som fattades på mötet.

Protokollsutdrag
En del av ett protokoll, oftast en paragraf.

Reglemente
De lagar och regler som styr en viss verksamhet.

Remiss
Att skicka ut information om ett ärende till andra myndigheter och organisationer för att ta reda på vad de tycker innan ett beslut fattas.

Reservation
Ett sätt att visa att man inte håller med om det beslut som fattats.

Revision
Oberoende granskning.

Sammanträde
Möte.

Sekretess
Innebär att vissa uppgifter eller handlingar är hemliga, till exempel för att skydda en enskild person eller förebygga brott. I kommunens verksamheter är det offentlighet- och sekretesslagen som bestämmer vilka uppgifter och handlingar som inte får lämnas ut.

Styrelse
En grupp personer som ansvarar för organisation och förvaltning.

Tilläggsanslag
Innebär att man får mer pengar.

Underskott
Minusresultat, betyder att det saknas pengar jämfört med den planerade budgeten.

Verkställa
Se till att det som beslutats blir verklighet.

Vite
En summa pengar som en myndighet eller domstol bestämmer att en person måste betala om han eller hon inte följer ett visst beslut. Hänger ihop med föreläggande.

Votering
Omröstning.

Yrkande
Förslag till beslut.

Yttrande
Skrivelse med synpunkter i ett visst ärende.

Årsredovisning
Sammanställning av räkenskaper och förvaltning under ett års tid.

Återremiss
Att skicka tillbaka ett utrett förslag för ytterligare utredning.

Ärende
Fråga som politiker, eller i vissa fall tjänstemän, ska fatta beslut om.

Överklagande
Den som inte är nöjd med ett beslut kan välja att överklaga det. Då görs en rättslig prövning av beslutet. Myndighetsbeslut måste vanligtvis överklagas inom tre veckor.

Överskott
Plusresultat, betyder att det blir pengar över jämfört med den planerade budgeten.

Sidansvarig: Evelina Roos
Senast uppdaterad: 2021-09-22 08:57:49
Sidansvarig: Rasmus Hunt
Senast uppdaterad: 2021-09-22 08:57:49

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Evelina Roos

Kommunsekreterare

0157 - 43 00 43

Rasmus Hunt

Kommunsekreterare

0157-43 00 42