Hoppa till huvudinnehåll

Visselblås

Det är viktigt att risker och andra missförhållanden i kommunens verksamheter upptäcks och åtgärdas i ett tidigt skede. I Flens kommuns visselblåsartjänst kan du konfidentiellt kommunicera misstankar om  allvarliga missförhållanden i kommunens verksamheter. 

När ska funktionen användas?

Funktionen ska användas vid misstanke om allvarliga oegentligheter när kommunens normala interna rapporteringskanaler inte bedöms vara möjliga eller lämpliga att använda. Anmälan ska vara saklig och uppgifterna korrekta.

Allvarliga oegentligheter

Följande är exempel på agerande som kan anses falla in under begreppet ”allvarliga oegentligheter”:

  • Ekonomisk brottslighet såsom givande och tagande av muta, bedrägeri och förfalskning
  • Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
  • Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön
  • Sekretessbrott
  • Grövre avvikelser mot interna regler och riktlinjer
  • Jäv i alla former av situationer
  • Andra situationer där någon får privat vinning av sin tjänsteställning
  • Försök att dölja något av ovanstående

När ska funktionen inte användas?

Händelser som endast berör den enskilda personen och inte är av allmänt intresse. Dessa anmäls till och hanteras av ansvarig verksamhet.

Synpunkter och klagomål på exempelvis lokaler, skolor, gator och liknande ska inte lämnas via visselblåsartjänsten. Dessa synpunkter lämnas via: Synpunkter

Vem kan använda funktionen?

Visselblåsartjänsten ska användas av den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och som tillhör någon eller några av nämnda personkategorier hos verksamheten.

a) arbetstagare,

b) person som gör en förfrågan om eller söker arbete,

c) person som söker eller utför volontärarbete,

d) person som söker eller fullgör praktik,

e) person som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under verksamhetens kontroll och ledning,

f) egenföretagare som söker eller utför uppdrag,

g) person som står till förfogande för att ingå eller ingår i verksamhetens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan,

h) aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksam i aktiebolaget, eller

i) har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

Hur gör du en anmälan?

Rapportering kan ske via webbformulär, telefon eller vid ett personligt möte. Flens kommun har anlitat en utomstående leverantör för hantering av visselblåsningar, Qnister AB. Qnister soms digitala tjänst möjliggör en anonym och cookiefri rapportering av visselblåsningsärenden samt en fortsatt anonym kommunikation mellan visselblåsare och mottagare av informationen.

Det är upp till den rapporterande personen att själv välja kanal enligt dennes preferenser.

Visselblåsaren skyddas av sekretess och är garanterad förbud mot repressalier.

Webbformulär (extern sida)

eller tala in din rapport på telef +4636-330 07 40

eller boka ett möte på telefon +46363300741

Blir en anmälan offentlig?

En anmälan till visselblåsarfunktionen blir normalt sett en allmän handling. Om det inte finns en tillämplig sekretessbestämmelse blir handlingen offentlig. En begäran om utlämnande av handling prövas i varje enskilt fall, men det finns sällan grund för att sekretessbelägga identiteten på namngivna personer eller de omständigheter som anmälan pekar på. En person som vill vara anonym ska därför inte lämna några uppgifter som avslöjar personens identitet i samband med en anmälan.

Inga efterforskningar görs för att identifiera vem som lämnat en anonym anmälan.

För Flens kommun är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt, vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://flen.se/om-flen/kommunikation-press/personuppgifter/