Hoppa till huvudinnehåll

Trygghetsprojekt

Ett Leaderprojekt för trygghet och trivsel i Flens centrum

Mellan 2020 och 2021 genomfördes ett Leaderprojekt i Flens centrum. Projektet kallades ”Trygghet och trivsel på Violentorget genom lokal platssamverkan” och hade som mål att bygga upp en platssamverkan. Läs mer nedan om projektet.

Bakgrund

Den centrala delen av Flen upplevs av många som en otrygg och oattraktiv plats att vistas på. Flens kommun har därför, tillsammans med Prins Wilhelmsgymnasiets elevkår och fastighetsförvaltaren till kvarteret Lästen, tagit initiativ att starta upp platssamverkan i Flen.

Platssamverkan handlar om att fastighetsägare, kommun, näringsidkare och andra aktörer går samman i en fristående, icke-vinstdrivande organisation och tar gemensamt ansvar för ett geografiskt avgränsat område. Arbetet handlar om att skapa en levande och attraktiv miljö genom att ta ansvar för till exempel renhållning, säkerhet, planteringar, evenemang, design, belysning, förtäring etc. på en plats.

Målen på lång sikt är att skapa en trygg och inkluderande plats, hålla området rent och snyggt, investera i den fysiska miljön, marknadsföra och positionera området samt arbeta med affärsutveckling av områdets verksamheter.

Arbetsprocessen

Arbetet leds av Stiftelsen Tryggare Sverige på uppdrag av Flens kommun, finansierat av projektmedel från Leader Södermanland. Under januari och februari 2020 genomförde stiftelsen en trygghetsanalys av Violentorget med omnejd i Flen, med syfte att kartlägga brottsligheten och otryggheten. I samband med att resultatet från trygghetsanalysen presenterade genomfördes en workshop med kommun, fastighetsägare, Prins Wilhelmgymnasiets elevkår och näringsidkare då åtgärdsförslag för ett säkert, tryggt och attraktivt centrum togs fram. Resultatet från trygghetsanalysen och de inkomna åtgärdsförslagen ligger till grund för en handlingsplan innehållande konkreta åtgärder för att förbättra situationen kring torget.

Nästa steg i arbetet var att kommunen, fastighetsägare och näringsidkare i centrala Flen tog fram en gemensam avsiktsförklaring som innefattar samförståelse, ambition och inriktning för det fortsatta arbetet. Det handlar om en gemensam vision, finansieringsmodell och organisationsstruktur med tydliga roller, mandat och befogenheter på den aktuella platsen.

Under våren 2021 har en platsorganisation och styrgrupp för platssamverkan bildats. De parter som i maj 2021 ingår i platssamverkan är Flens kommun, Mälardalens Omsorgsfastigheter, Sörmlands Sparbank, Svenska Handelsfastigheter, ICA Kvantum, Unilever, Prins Wilhelmgymnasiet och Polisen.
Stiftelsen Tryggare Sverige är anlitade för att samordna och ge stöd i arbetet.

 

Platssamverkan

Med målet att öka tryggheten och attraktiviteten i centrum har fastighetsägare och näringsidkare tillsammans med Flens kommun, Polisen och Prins Wilhelmgymnasiet tagit initiativ till att starta upp Platssamverkan Flen.

Platssamverkan handlar om att fastighetsägare, kommun, näringsidkare och andra aktörer går samman i en fristående, icke-vinstdrivande organisation och tar gemensamt ansvar för ett geografiskt avgränsat område. Arbetet handlar om att skapa en levande och attraktiv miljö genom att ta ansvar för till exempel renhållning, säkerhet, planteringar, evenemang, design, belysning, förtäring etc.

De parter som i maj 2021 ingår i platssamverkan är Flens kommun, Mälardalens Omsorgsfastigheter, Sörmlands Sparbank, Svenska Handelsfastigheter, ICA Kvantum, Unilever, Prins Wilhelmgymnasiet och Polisen. Stiftelsen Tryggare Sverige är anlitade för att samordna och ge stöd i arbetet. Framtagandet av en platssamverkan har kunnats förverkligas tack vare medel från Leader Södermanland och Sörmlands Sparbank.

Om du vill veta mer om Platssamverkan eller har idéer på hur centrum kan utvecklas till en tryggare och mer attraktiv del av Flen är du välkommen att höra av dig till jessica.ekermann@flen.se

Pilotprojekt Sommartorg 2020

Trots att en platssamverkan ännu inte var på plats sommaren 2020 så genomfördes ett pilotprojekt inom ramen för platssamverkan. Kommunen, fastighetsägarna, ideella krafter och näringslivet vid och runt Violentorget samlade krafter för att aktivera och programmera platsen under sommarmånaderna för att skapa en säkrare, tryggare och mer levande stadsmiljö i Flen.

Trygghetsanalysen som genomfördes av Stiftelsen Tryggare Sverige visade att Violentorget är en plats där ungdomsgäng samlas vilket skapar otrygghet för andra samhällsgrupper, främst äldre, som undviker att vistas på torget. Få aktiviteter, tomma butikslokaler och undanskymda platser är andra problem som har lyfts fram.

Samtidigt innebär torgets centrala läge och närheten till både butiker, restauranger och service att det finns stor potential att förbättra den fysiska miljön och aktivera de tomma ytorna, både själva torget och intilliggande platser.

Ett sätt att lyfta fram Violentorget som en central knutpunkt och ta vara på platsens potential är att arbeta med placemaking. Det är ett koncept som handlar om att planera platser utifrån människors behov i syfte att få människor att vilja vara på och använda platser. En bra planering och programmering i enlighet med tankarna om placemaking skapar platser dit människor dras och vill vara kvar. Det skapar i sin tur en social kontroll, ”ögon på gatan”, vilket både minskar risken för brott och ordningsstörningar samt ökar tryggheten.

Mer information om sommartorget går att hitta här.

Utvärdering Sommartorg 2020

Under sommarveckorna 15 juni – 14 augusti 2020 har Flens kommun i samverkan med lokala aktörer hållit ett Sommartorg på Violentorget i centrala Flen. Syftet med Sommartorget var att öka tryggheten och trivseln i den här lite bortglömda delen av centrum.

Skötsel, dekoration och aktiviteter
Torget har varit bemannat med tre handledare som varsin period har handlett tre feriearbetande ungdomar. Tillsammans har de ansvarat för skötsel, trivsel och aktiviteter på torget mån-fred mellan kl 11 och 16.30.
Torget har dekorerats med färgglada vimplar, blomsterplanteringar, konstgräs, solstolar, parasoll och färgglada stolar och bord. Besökare har t.ex. kunnat spela schack i storformat, kubb, streetbasket eller innebandy. Det har funnits en hinderbana och käpphästar, samt mängder av spel och andra lekredskap till utlåning. Besökare har även kunnat pyssla och t.ex. bygga sin egen vindsnurra eller drake.
Vissa tider och dagar har externa aktörer hållit i aktiviteter såsom stråkkvartett med kulturskolan, magisk trollerishow med Ph Magic, kreativa workshops med kulturföreningen Flens Världsorkester, streetbasket med Flens IF, musikunderhållning med olika trubadurer, varieté med teater Skatan mm.

Vi är otroligt tacksamma för alla aktörer som har hjälpt oss att fylla torget med liv, aktiviteter och innehåll. Och vi har fått ett väldigt fint gensvar från våra invånare och omgivningen.

Omfördelning av besökare – Ökad trygghet
Under hela sommaren så har antalet personer som uppehåller sig på övre och nedre torget räknats vid två givna tidpunkter per dag. Här ser vi en fördubbling av antalet besökare och en omfördelning av ålder och kön. Innan Sommartorget var det främst vuxna män som uppehöll sig på torget och knappt några barn eller ungdomar. Under sommartorget har många fler barn och ungdomar hittat till Violentorget, vilket gör mycket för hur en plats uppfattas ur ett trygghetsperspektiv. Från den synvinkeln är projektet mycket lyckat.

Platssamverkan
Nu återstår att dra lärdomar av de goda resultaten från Sommartorget och hitta ett sätt att genom små fysiska förändringar kunna bibehålla ett ökat flöde av människor och en bra mix av besökare på torget under hela året. Detta kommer kommunen, tillsammans med fastighetsförvaltare och lokala företag, försöka åstadkomma genom en platssamverkan.
Flens kommun har genom medel från Leader Södermanland anlitat stiftelsen Tryggare Sverige som lotsar oss genom de steg vi behöver ta för att få fram en bra platssamverkansmodell för Flens centrum.

 

Sommartorg 2021

Med start 14 juni kommer Platssamverkan Flen att göra om Violentorget till ett Sommartorg. Liksom förra året kommer torget att dekoreras och möbleras med hjälp av vimplar, blomsterplanteringar, konstgräs och färgglada bord och stolar.

Förra årets Sommartorg var mycket uppskattat av boende och verksamma i Flen. Flödesanalyser visade att antalet besökare som vistades på torget fördubblades, samtidigt som andelen barn och unga som vistades på torget ökade betydligt. Det hoppas vi kunna uppnå i år igen, men på grund av de rådande restriktionerna kommer inga arrangerade aktiviteter att kunna erbjudas under årets Sommartorg. Däremot kommer det finns möjlighet att tex spela schack i storformat, låna en bok från vårt minibibliotek eller bara slå sig ner med en medhavd fika eller glass och njuta en stund.

Så snart restriktionerna tillåter hoppas vi kunna arrangera fler aktiviteter – håll utskick på https://flen.se/uppleva-gora/sommartorg/ för uppdateringar!

Om projektet

Projektet beviljades medel från Leader Södermanland

Ansvarig för projektet var kommunens brottsförebyggande samordnare Jessica Ekermann.

Har du frågor eller förslag? Ring eller maila!

Tel: 0157-43 00 02

e-post: jessica.ekermann@flen.se

Sidansvarig: Jessica Ekermann
Senast uppdaterad: 2022-09-29 10:38:09

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jessica Ekermann

Brottsförebyggande samordning, ortsutveckling

0157- 43 00 02