Hoppa till huvudinnehåll

Trygghetsprojekt

Ett Leaderprojekt för trygghet och trivsel i Flens centrum

Bakgrund

Den centrala delen av Flen upplevs av många som en otrygg och oattraktiv plats att vistas på. Flens kommun har därför, tillsammans med Prins Wilhelmsgymnasiets elevkår och fastighetsförvaltaren till kvarteret Lästen, tagit initiativ att starta upp platssamverkan i Flen.

Platssamverkan handlar om att fastighetsägare, kommun, näringsidkare och andra aktörer går samman i en fristående, icke-vinstdrivande organisation och tar gemensamt ansvar för ett geografiskt avgränsat område. Arbetet handlar om att skapa en levande och attraktiv miljö genom att ta ansvar för till exempel renhållning, säkerhet, planteringar, evenemang, design, belysning, förtäring etc. på en plats.

Målen på lång sikt är att skapa en trygg och inkluderande plats, hålla området rent och snyggt, investera i den fysiska miljön, marknadsföra och positionera området samt arbeta med affärsutveckling av områdets verksamheter.

Arbetsprocessen

Arbetet leds av Stiftelsen Tryggare Sverige på uppdrag av Flens kommun, finansierat av projektmedel från Leader Södermanland. Under januari och februari genomförde stiftelsen en trygghetsanalys av Violentorget med omnejd i Flen, med syfte att kartlägga brottsligheten och otryggheten. I samband med att resultatet från trygghetsanalysen presenterade genomfördes en workshop med kommun, fastighetsägare, Prins Wilhelmgymnasiets elevkår och näringsidkare då åtgärdsförslag för ett säkert, tryggt och attraktivt centrum togs fram. Resultatet från trygghetsanalysen och de inkomna åtgärdsförslagen kommer ligga till grund för en handlingsplan innehållande konkreta åtgärder för att förbättra situationen kring torget.

Nästa steg i arbetet är att kommunen, fastighetsägare och näringsidkare i centrala Flen tar fram en gemensam avsiktsförklaring som innefattar samförståelse, ambition och inriktning för det fortsatta arbetet. Det handlar om att ta fram en gemensam vision, finansieringsmodell och organisationsstruktur med tydliga roller, mandat och befogenheter på den aktuella platsen.

Arbetet med att samla aktörerna på platsen och ta fram en platsorganisation kommer att återupptas så snart läget kopplat till spridningen av COVID-19 tillåter. Ambitionen är att alla aktörer som har intresse och möjlighet att ingå i en platssamverkan samlas efter sommaren för att under hösten 2020 ta fram en gemensam avsiktsförklaring för platssamverkan i Flen.

Pilotprojekt med sommaraktiviteter vid Violentorget

Trots att en platssamverkan ännu inte är på plats så finns det mycket som kan göras redan nu för att komma igång med arbetet att skapa en säkrare, tryggare och mer levande stadsmiljö i Flen. Det handlar om att genomföra ett pilotprojekt inom ramen för platssamverkan då kommunen, fastighetsägarna och näringslivet vid och runt Violentorget riktar åtgärder mot torget för att aktivera och programmera platsen under sommarmånaderna. (Med förbehåll för eventuella nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.)

Trygghetsanalysen som genomfördes av Stiftelsen Tryggare Sverige visade att Violentorget är en plats där ungdomsgäng samlas vilket skapar otrygghet för andra samhällsgrupper, främst äldre, som undviker att vistas på torget. Få aktiviteter, tomma butikslokaler och undanskymda platser är andra problem som har lyfts fram.

Samtidigt innebär torgets centrala läge och närheten till både butiker, restauranger och service att det finns stor potential att förbättra den fysiska miljön och aktivera de tomma ytorna, både själva torget och intilliggande platser.

Ett sätt att lyfta fram Violentorget som en central knutpunkt och ta vara på platsens potential är att arbeta med placemaking. Det är ett koncept som handlar om att planera platser utifrån människors behov i syfte att få människor att vilja vara på och använda platser. En bra planering och programmering i enlighet med tankarna om placemaking skapar platser dit människor dras och vill vara kvar. Det skapar i sin tur en social kontroll, ”ögon på gatan”, vilket både minskar risken för brott och ordningsstörningar samt ökar tryggheten.

Ambitionen är att åtgärderna ska genomföras i samverkan mellan Flens kommun, fastighetsägarna vid och runt Violentorget samt näringsidkare i centrala Flen.

Efter genomfört projekt kommer insatserna att utvärderas. Erfarenheterna kommer sedan att användas i det fortsatta arbetet med att starta upp platssamverkan i Flen.

Mer information om sommartorget går att hitta här.

Om projektet

Projektet har beviljats medel från Leader Södermanland

Ansvarig för projektet är kommunens brottsförebyggande samordnare Jessica Ekermann.

Har du frågor, förslag eller vill bidra på något sätt i arbetet? Ring eller maila!

Tel: 0157-43 00 02

e-post: jessica.ekermann@flen.se

Sidansvarig: Jessica Ekermann
Senast uppdaterad: 2020-06-08 08:56:57

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jessica Ekermann

Brottsförebyggande samordning, ortsutveckling

0157- 43 00 02