En kopp varm kaffe latte med kanelhjärta, vantbeklädda händer

Varumärkesarbete

Varumärkesarbetet – en lång process i hjärtats tecken

2008 startade Flens kommun diskussioner om vilken bild kommunen vill förknippas med, det som ofta kallas ”bilden av...”. Det åstadkom en politisk vilja att ta tag i svåra frågor som ortsmotsättningar, splittrad identitet och negativ självbild.

Arbetet systematiserades med det fleråriga arbetet Färdplan Flen. Intern verksamhetsutveckling och effektivisering gick hand i hand med ökad dialog med medborgare, bland annat inom ortsutvecklingsarbetet. Kommunen kommunicerade arbetet flitigt och synliggjorde det i en ny profil under parollen Flen – en kommun då kommuninvånarna mötte budskapet att det är tid att se kommunen som EN kommun.

2009: Färdplan Flen-planen arbetas fram

Färdplan Flen sjösattes av tidigare kommunchef Lars Rådh som lanserade en plan för att kommunen skulle kunna ta sig ur sin dåliga självbild och negativa utveckling genom verksamhetsutveckling och ökad medborgardialog.

2010-2012: Visionsarbetet engagerar alla i olika orter

Visionsarbetet startar och engagerar många. Kommuninvånare i alla orter deltar och påverkar visionens utformning. Resultatet remissas till tre medborgargrupper för godkännande; unga, företagare och nätverket av bygderåd. Visionen är idag styrande för olika beslut och ett levande dokument som vi ständigt går tillbaka till för att kolla att vi är på rätt väg. Flens kommun – Sörmlands hjärta.

2014: Visionen visualiseras grafiskt för att bidra till tydlighet och attraktion

Fullmäktige beslutar att anta en grafisk profil som visualiserar visionen Sörmlands hjärta. Idéerna har först remissats till de tre medborgargrupperna unga, företagare och nätverket av bygderåd. Alla är positiva till tankegångarna. Resultatet paketeras och presenteras i Flens kommuns varumärkeshandbok som finns på webben. Målet är att förbättra självbild och identitet hos kommuninvånare, attrahera omvärlden och låta hjärtat vara en symbol för drivkraft, omtanke, vänlighet och generositet.

GB Glace hejar på

Förankring sker med GB Glace på högsta nivå om hjärtat som symbol för Flens kommun. En del tycker att det påminner om GBs egen symbol. GBs ledning uppmuntrar kommunens arbete och menar att GBs lokala profilering stöttas av kommunens varumärkesarbete. ”Glassen är från Flen i Sörmland” syns nu återkommande i tv-reklamen.

Vi stärker identiteten med konst

Bärande delar i kommunens grafiska kommunikation är den så kallade järnvägskonsten, motiv från alla kommundelar, som används i profilerande sammanhang för att bidra till identitet och stolthet. Vi använder även begreppet ”Sörmland” strategiskt. Det är positivt laddat och få aktörer använder sig av Sörmland i detta splittrade län. Flens kommun ligger också centralt – i hjärtat av Sörmland.

2015: Hjärtat i den offentliga miljön

Sörmlands hjärta blir allt mer synligt i den offentliga miljön då en viktig del i varumärkesarbetet är att kommunorganisationen frågar sig hur vi ska få kommuninvånare och besökare att uppleva vår identitet. Vi gestaltar varumärket i offentlig miljö, i bemötande och i paketering. Ett pågående arbete. Nu blir det allt mer synligt i form av flaggor, allt fler skyltar, blomlådor, anslagstavlor etc, allt med hjärtat som budskap. Fler husfasadskyltar, flaggstänger och informationstavlor är på G.

2015: Värdegrunden ger svar på hur vi jobbar med hjärtat

Internt i kommunorganisationen pågår nu ett arbete bland alla chefer och medarbetare om vår värdegrund för att få ett gemensamt kitt. Värdegrunden utgår från visionen och baseras på ett antal värdeord som stolthet, öppenhet, omtanke, respekt, kvalitet och ansvar. Alla arbetsplatser arbetar nu med värdegrunden. Resultatet får vi våren 2016 liksom svaren på ”Så jobbar vi med hjärtat.” Det kommer att avspeglas i den framtida kommunikationen.

Grafiska riktlinjer

Här hittar du mer information om Flens kommuns grafiska riktlinjer

Grafiska riktlinjer

Sidansvarig: Ros-Mari Fältskog
Senast uppdaterad: 2018-04-16 10:56:53

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Ros-Mari Fältskog Kommunikationsstrateg 0157 - 43 00 37