Hoppa till huvudinnehåll
Avgifter

Avgifter

Du betalar en avgift för hemtjänst- och omvårdnadsinsatser samt service i Flens kommun. Avgifterna regleras enligt socialtjänstlagen och baseras på ett prisbasbelopp, vilket fastställs årligen av regeringen. Nedan kan du läsa mer om avgifter i Flens kommun.

Avgiftshandläggare för  Särskilt boende och korttidsvistelse i Flens kommun samt hemtjänsten Flen och Bettna

Johanna Eriksson
Telefon: 0157-43 03 54
E-post: johanna.eriksson@flen.se

Avgiftshandläggare hemtjänsten Mellösa, Hälleforsnäs, Malmköping och Sparreholm

Elvy Stenberg
Telefon: 0157-43 03 53
E-post: elvy.stenberg@flen.se

Högkostnadsskydd

Avgiften styrs av Lagen om högkostnadsskydd (maxtaxa) och finns beskrivna i 8 kap 2-9 §§ Socialtjänstlagen. Nivån på maxtaxan förändras varje år.
År 2021 är maxtaxan 2170 kronor per månad för den hjälp du får av kommunen. Det gäller insatser för hemtjänst om du bor kvar hemma eller har flyttat till ett äldreboende och har omfattande hjälpinsatser. Detsamma gäller för korttidsvistelse i kommunen. Var och en betalar utifrån sin ekonomiska förmåga.

Minimibelopp

Minimibeloppet för ensamstående över 61 år är 5 653 kronor per månad och 4 707 kronor per månad för vardera makar/partner. Minimibelopp för ensamstående under 61 år är 5 705 kronor per månad och 4 861 kronor per månad för vardera makar/partner.

Minimibelopp ska räcka till:

MatTandvård
HemförsäkringFörbrukningsartiklar
Kläder och skorÖppen hälso- och sjukvård
HushållselLäkemedel
FritidsaktiviteterMöbler och husgeråd
ResorLäkemedel
HygienDagstidnng, telefon och TV-avgift

Förbehållsbeloppet kan höjas om du har varaktiga förhöjda kostnader på minst 200 kronor per månad. Exempelvis extra kostsam kost, om du har matleverans eller mat vid särskilt boende och korttidsvistelse. Gäller även kostnader för god man.

Minimibeloppet samt bostadskostnaden dras av från din nettoinkomst per månad innan kommunen får ta ut någon avgift av dig.
Din aktuella inkomst per månad är beräknad på nettoinkomsten samt eventuellt bostadsbidrag/tillägg.

Hemtjänst

Har du få insatser för hemtjänst betalar du 257 kronor per timme. Du betalar högst 2 170 kronor per månad för dina hemtjänstinsatser.

Korttidsvistelse

Har du korttidsvistelse betalar du avgift för omvårdnad, dock högst 72,33 kronor per dag eller 2 170 kronor per månad. Förbehållsbeloppet höjs med cirka 14 kronor per vistelsedag, vilket kan påverka avgiften för omvårdnanden.

Trygghetslarm

Har du endast trygghetslarm betalar du högst 180 kronor per månad.

Dagverksamhet

Har du dagverksamhet betalar du en måltidsavgift med 20 kronor per dag på Björken samt Rönnen och 50 kronor per dag på Hedens dagrehabilitering.

Hemsjukvård/Inkontinenshjälpmedel

Har du hemsjukvård och rehabilitering i hemmet betalar du 200 kronor per tillfälle för enstaka hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut samt sjukgymnast. Detta gäller för dig som inte är inskriven i hemsjukvården.
Har du inkontinenshjälpmedel betalar du 100 kronor per förskrivningstillfälle.

Måltider

Lunch och matleverans till bostaden kostar 52 kronor per måltid.
Matabonnemang i särskilt boende kostar 3 000 kronor per månad. Per dag blir priset 100 kronor. Vid korttidsvistelse kostar maten 100 kronor per vistelsedag. För maten betalas faktisk kostnad, då den inte ingår i högkostnadsskyddet.

Avdrag på avgift vid bortovaro

Blir du inlagd på sjukhus görs avdrag på avgiften från inskrivningsdagen till och med dagen innan utskrivningsdagen.
Vid annan bortovaro görs avdrag från och med 7: e dagen, om inte hänsyn har tagits för andra skäl.

Avdrag på matkostnad/abonnemang

Vid sjukhusvistelse från särskilt boende görs avdrag för varje hel frånvarodag från inskrivningsdagen till och med dagen innan utskrivningsdagen.

Överklagan över avgift

Beslut om avgift kan överklagas till Förvaltningsrätten. Skicka skrivelsen till Flens kommun, Socialnämnden, 642 81 Flen och tala om vilken ändring du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras. Skrivelsen ska vara undertecknad och innehålla namn, adress samt personnummer och ska ha inkommit senast inom tre (3) veckor från den dag du fick beslutet för att överklagandet ska kunna prövas.

Ändrade inkomster/förhållanden

Om du får ändrad inkomst eller ändrade förhållanden under året som kan påverka beräkningen av avgiften är du skyldig att upplysa det till:
Socialförvaltningen, Myndighet och Uppdrag, 642 81 Flen.

Ansökan om bostadstillägg/bidrag

Ska göras hos Pensionsmyndigheten (Försäkringskassan), personalen kan hjälpa dig att fylla i din ansökningsblankett. Du kan också hitta blanketter här
Du kan ha rätt till bostadstillägg/bidrag på grund av låga inkomster. Därför är det viktigt att du ansöker om bostadstillägg/bidrag för att få besked om du har rätt till det. Kontakta Pensionsmyndigheten på telefon 0771-776 776.

Avgiftshandläggare

Särskilt boende och korttidsvistelse i Flens kommun
Hemtjänsten Flen och Bettna
Johanna Eriksson
Telefon: 0157-43 03 54
E-post: johanna.eriksson@flen.se

Avgiftshandläggare hemtjänsten Mellösa, Hälleforsnäs, Malmköping och Sparreholm
Elvy Stenberg
Telefon: 0157-43 03 53
E-post: elvy.stenberg@flen.se

 


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Mika Juopperi

Enhetschef på Myndighet och Uppdrag

0157-43 03 45