Hoppa till huvudinnehåll

Funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att du på grund av sjukdom eller skada har svårt att fungera utan hjälp i ditt dagliga liv. En funktionsnedsättning kan vara av fysisk eller psykisk karaktär eller en kombination av båda.

 

Socialförvaltningens verksamhet för dig som har en funktionsnedsättning

Ett bra stöd och en god omsorg ska präglas av din trygghet, självbestämmande och integritet. Stödet ska ges utifrån din livssituation och ditt behov.

Socialförvaltningens verksamhet för dig som har en funktionsnedsättning syftar till att:

 • Du ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden
 • Du ska ha en meningsfull sysselsättning
 • Du ska bli bemött med respekt för ditt självbestämmande och din integritet
 • Du ska få information om stöd och omsorgens innehåll
 • Insatserna utformas efter ditt behov och i samråd med dig och/eller din företrädare

Kommunens verksamhet för dig som har en funktionsnedsättning styrs bland annat av följande lagar och riktlinjer:

 • Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • Socialtjänstlag (SoL)
 • Bestämmelser om Assistansersättning i 51 kap. Socialförsäkringsbalken
 • Lag om färdtjänst
 • Lag om riksfärdtjänst
 • Lag om bostadsanpassningsbidrag m. m.
 • 13 kap 8 § trafikförordningen (Parkeringstillstånd)
 • Förvaltningslag

Att ansöka om hjälp

För att kunna få stöd och hjälp behöver du ansöka hos en handläggare som gör en behovsbedömning och sedan ta beslut om vilken hjälp du har rätt till.
Om du känner dig osäker över vilket stöd du behöver är du välkommen att kontakta våra handläggare.

Vad kostar insatserna?

Insatser enligt LSS är oftast kostnadsfria. Hyra av bostad och det du förbrukar, till exempel mat, betalar du själv.

Klagomål och synpunkter

Vi vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter oavsett om det gäller klagomål, förslag, beröm, felanmälan eller frågor. Du kan lämna dina synpunkter genom att fylla i kommunens blankett för synpunkter och klagomål.

Om du upplever brister inom kommunens omsorg om personer med funktionsnedsättning kan du även vända dig till socialstyrelsen. Socialstyrelsens tillsynsavdelning har ansvar för tillsyn av kommunens omsorg och kan göra en granskning.

Socialstyrelsen ska följa utvecklingen av socialförvaltningens omsorg om personer med funktionsnedsättning. De gör det genom att granska verksamheten och handläggningen av enskilda ärenden. Socialstyrelsen ska också ge råd till allmänheten och till socialnämnden.