Hoppa till huvudinnehåll
En hand håller i en mobiltelefon

Om du har frågor som rör service, hemtjänst- och omvårdnadsavgifter kan du kontakta avgiftshandläggarna

Avgifter

Du betalar en avgift för service, hemtjänst- och omvårdnadsinsatser i Flens kommun. Avgifterna regleras enligt socialtjänstlagen och baseras på ett prisbasbelopp, vilket fastställs årligen av regeringen. I menyn kan du läsa mer om hur stor avgifterna är för olika insatser.

Avgiftshandläggare för  Särskilt boende och korttidsvistelse i Flens kommun

Johanna Eriksson
Telefon: 0157-43 03 54
E-post: johanna.eriksson@flen.se

Avgiftshandläggare hemtjänsten Flen, Bettna, Mellösa, Hälleforsnäs, Malmköping och Sparreholm

Elvy Stenberg
Telefon: 0157-43 03 53
E-post: elvy.stenberg@flen.se

Högkostnadsskydd

Avgiften styrs av Lagen om högkostnadsskydd (maxtaxa) och finns beskrivna i 8 kap 2-9 §§ Socialtjänstlagen. Nivån på maxtaxan förändras varje år.
År 2022 är maxtaxan 2170 kronor per månad för den hjälp du får av kommunen. Det gäller insatser för hemtjänst om du bor kvar hemma eller har flyttat till ett äldreboende och har omfattande hjälpinsatser. Detsamma gäller för korttidsvistelse i kommunen. Var och en betalar utifrån sin ekonomiska förmåga.

Minimibelopp

Minimibeloppet för ensamstående över 61 år är 5 653 kronor per månad och 4 707 kronor per månad för vardera makar/partner. Minimibelopp för ensamstående under 61 år är 5 705 kronor per månad och 4 861 kronor per månad för vardera makar/partner.

Minimibelopp ska räcka till:

MatTandvård
HemförsäkringFörbrukningsartiklar
Kläder och skorÖppen hälso- och sjukvård
HushållselLäkemedel
FritidsaktiviteterMöbler och husgeråd
ResorLäkemedel
HygienDagstidning, telefon och TV-avgift

Förbehållsbeloppet kan höjas om du har varaktiga förhöjda kostnader på minst 200 kronor per månad. Exempelvis extra kostsam kost, om du har matleverans eller mat vid särskilt boende och korttidsvistelse. Gäller även kostnader för god man.

Minimibeloppet samt bostadskostnaden dras av från din nettoinkomst per månad innan kommunen får ta ut någon avgift av dig.
Din aktuella inkomst per månad är beräknad på nettoinkomsten samt eventuellt bostadsbidrag/tillägg.

Hemtjänst

Har du få insatser för hemtjänst betalar du 257 kronor per timme. Som högst är kostnaden dock 2 170 kronor per månad.

Korttidsvistelse

Vid korttidsvistelse betalar du en avgift för omvårdnad, dock högst 72,33 kronor per dag eller 2 170 kronor per månad. Förbehållsbeloppet höjs med cirka 14 kronor per vistelsedag, vilket kan påverka avgiften för din omvård.

Trygghetslarm

Har du endast trygghetslarm som insats betalar du som högst 180 kronor per månad.

Dagverksamhet

Har du dagverksamhet på Björken och Rönnen betalar du en måltidsavgift på 20 kronor per dag. På Hedens dagrehabilitering är kostnaden 50 kronor per dag.

Hemsjukvård/Inkontinenshjälpmedel

Har du hemsjukvård och rehabilitering i hemmet betalar du 200 kronor per tillfälle för enstaka hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Detta gäller för dig som inte är inskriven i hemsjukvården. För inkontinenshjälpmedel betalar du 100 kronor per förskrivningstillfälle.

Måltidsleverans och måltider på boende

Matleverans till bostaden kostar 52 kronor per måltid.
Om du bor i särskilt boende finns det något som kallas matabonnemang.Priset ligger på 100 kr per dag eller 3 000 kronor per månad.Vid korttidsvistelse kostar maten 100 kronor per vistelsedag.

Avdrag på avgift vid frånvaro

Blir du inlagd på sjukhus görs avdrag på avgiften från inskrivningsdagen till och med dagen innan utskrivningsdagen. Vid annan frånvaro görs avdrag från och med 7: e dagen, om inte hänsyn har tagits för andra skäl.

Avdrag på matkostnad/abonnemang

Vid sjukhusvistelse från särskilt boende görs avdrag för varje hel frånvarodag från inskrivningsdagen till och med dagen innan utskrivningsdagen.

Att överklaga en avgift

Beslut om avgift kan överklagas till Förvaltningsrätten. Skicka skrivelsen till Flens kommun, Socialnämnden, 642 81 Flen och tala om vilken ändring du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras. Skrivelsen ska vara undertecknad och innehålla namn, adress samt personnummer och ska ha inkommit senast inom tre (3) veckor från den dag du fick beslutet för att överklagandet ska kunna prövas.

Ändrade inkomster/förhållanden

Om du får ändrad inkomst eller ändrade förhållanden under året som kan påverka beräkningen av avgiften är du skyldig att upplysa det till:
Socialförvaltningen, Enheten för äldre och funktionsvariation, 642 81 Flen.

 

Behöver du kontakta avgiftshandläggare?

Avgiftshandläggare för särskilt boende och korttidsvistelse är Johanna Eriksson.

Avgiftshandläggare för hemtjänsten Flen, Bettna, Mellösa, Hälleforsnäs, Malmköping och Sparreholm
är Elvy Stenberg.

Du hittar deras kontaktuppgifter längst ned på sidan!

 

Sidansvarig: Karin Lindgren
Senast uppdaterad: 2022-09-01 13:01:52

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Mika Juopperi

Enhetschef Enheten äldre och funktionsvariation Avdelning Myndighet

0157-43 03 45

Johanna Eriksson

Avgiftshandläggare

0157-430354

Elvy Stenberg

Avgiftshandläggare

0157-430353