Hoppa till huvudinnehåll

Stiftelse

Stiftelser förvaltar en summa pengar som någon person (stiftare) har avsatt för ett särskilt ändamål. Personer som är skrivna och har sin hemort i Flens kommun kan söka bidrag ur en sådan stiftelse. Nedanför finns den stiftelse som socialförvaltningen förvaltar, dessutom anges vem som kan vara mottagare av bidrag och vilket ändamål pengarna ska användas till.

Flens kommun förvaltar ett flertal andra stiftelser, vill du vet mer om dessa:

Stiftelser

För att ansöka:

O E Lindahls Frisängsstiftelse

För att ha rätt att ansöka till denna stiftelse krävs att man uppfyller minst en av kriterierna nedan:

Avkastningen av frisängsfond av nu ifrågavarande slag får, i den mån avkastningen inte kommer till användning för beredande av ersättning för vård på allmän sal, enskilt eller halvenskilt rum användas

a) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad,

b) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta,

c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel,

d) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon samt

e) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta.

Avkastningen av ovan angiven frisängsfond må dock inte användas för ändamål som skall bekostas med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa.