Hoppa till huvudinnehåll
En grupp människor

Boendestöd

Boendestöd underlättar det dagliga livet för dig som har en psykisk, neuropsykiatrisk, fysisk eller kognitiv/intellektuell funktionsnedsättning . Boendestöd kan du få där du är bosatt, till exempel hemma hos dina föräldrar eller i egen lägenhet.

Vad är boendestöd?

Boendestöd handlar främst om motivation och stöd.  Boendestödjaren kommer hem till dig och coachar dig i det praktiska och i ditt mående. Stödet kan vara att planera och strukturera dina vardagssysslor eller att prata om hur ditt mående kan bli bättre. Boendestödjarens uppgift är att stödja dig att göra saker själv och att hjälpa dig med det du inte kan, eller tycker är svårt att göra. Målet är att du så småningom ska klara av att bo självständigt utan stöd.

Du kan även få boendestöd om du är vuxen men fortfarande bor hemma. Boendestödet kan då fungera som anhörigstöd och avlastning och vara en del i planeringen inför att flytta hemifrån.

Några exempel på vad boendestöd kan vara:

  • Stöd när du sköter hushållets sysslor, till exempel städning, tvätt, handla och att laga mat.
  • Stöd när du stiger upp och går till sängs eller när du ska äta, duscha och byta kläder.
  • Stöd när du ska besöka läkare eller olika myndigheter.
  • Stöd i ditt mående
  • Stöd i kontakt med familj och nätverk

Boendestödet anpassas efter dina behov och kan variera från hjälp någon gång per vecka till hjälp flera gånger om dagen. Boendestödjarna arbetar alltid för att du ska utvecklas personligt och socialt.

Samverkan sker vid behov med sjuksköterska, öppenvårdspsykiatrin, habilitering eller andra viktiga kontakter för att du ska må bättre.

Vem kan få boendestöd?

Du som har en psykisk, fysisk funktionsnedsättning och/eller autismliknande tillstånd och behöver stöd för att klara vardagen kan ansöka om boendestöd.

Vad kostar det?

I Flens kommun är boendestödet avgiftsfritt.

Att ansöka om hjälp

För att ansöka om hjälp och stöd, en insats, vänder du dig till kommunens handläggare. Handläggarens uppgift är att lyssna på vad du vill ha för hjälp, utreda dina behov och pröva om kan få det du ansöker om. Din ansökan kan vara muntlig eller skriftlig. Handläggaren gör en utredning för att se om du är berättigad till insatsen. Beslutet grundas på lagarna, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL), och vilka behov du har. Efter utredningen skickas ett skriftligt beslut med posten till dig.

Klicka här för att komma till: Ansökan

Överklaga beslut

Är du missnöjd med det beslut du fått kan du överklaga. Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till Förvaltningsrätten i Linköping. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras. Skicka också med beslutsmeddelandet och annat som du anser ha betydelse för ärendet. Skrivelsen ska vara undertecknad och innehålla uppgifter om namn, adress och telefon.

Överklagande ska lämnas in eller skickas till
Flens kommun
Socialförvaltningen
Myndighetsenheten
642 81 Flen

För att överklagande ska kunna prövas måste det ha kommit in till Socialförvaltningen senast inom tre veckor från den dag du fick beslutet.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer det att skickas vidare till Förvaltningsrätten, om inte Socialutskottet (SU) ändrar beslutet på det sätt du begärt.

Behöver du fler upplysningar om hur man överklagar kan du vända dig till den handläggare som handlagt ditt ärende.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar på kommunen har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får tala med någon utomstående om vad du berättat eller annat som rör dig om du inte gett ditt medgivande. De får inte heller lämna uppgifter om dig till annan myndighet utan ditt samtycke.

Rätt till ombud

Om du behöver hjälp när du ansöker om insats från kommunen har du rätt att anlita en utomstående person som hjälper dig att föra din talan. Du ger då en annan person fullmakt att vara ditt ombud. Handläggaren har dock rätt att träffa dig personligen.

Tolkhjälp
Du som inte talar eller förstår svenska har rätt till hjälp att kommunicera med hjälp av tolk. Även du som är allvarligt hörsel- eller talskadad har rätt till tolkhjälp.

Kontakt

Enhetschef: Erik Karlsson
Telefon: 0157-43 03 70
E-post: erik.karlsson@flen.se

Sidansvarig: Maria Rosenqvist
Senast uppdaterad: 2021-07-08 11:49:14