Hoppa till huvudinnehåll

Ensamkommande barn

Alla ensamkommande, minderåriga barn som kommer till Sverige har rätt att få en god man som kan företräda dem i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Som god man representerar man barnet i ekonomiska, personliga och rättsliga sammanhang. Det huvudsakliga syftet är att bevaka barnets rätt under asylprocessen.

Vem kan bli god man för ensamkommande barn?

Många väljer att bli god man för att göra en samhällsinsats och hjälpa till. Kravet på lämplighet innebär att gode mannen ska ha de kvalifikationer som behövs för att sköta uppdraget och gode mannen får inte själv vara underårig. Gode mannen ska vara lämplig för arbete med barn i en utsatt situation. Man ska ha goda kunskaper om det svenska samhället och bör behärska god svenska. Gode mannen bör ha kunskap om barns behov i olika åldrar och ha förståelse för deras situation.

Om du är intresserad av uppdrag som god man för ensamkommande barn och ungdomar hör gärna av dig till överförmyndarkontoret eller fyll i en intresseanmälan så tar vi kontakt inom kort.

Uppdraget som god man

Att vara god man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i både vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Den gode mannen fungerar som en spindel i nätet och ska se till att barnet får en bra första tid i Sverige.

Ens närvaro vid möten är viktig, som vid asylutredning på Migrationsverket, möten med socialsekreterare och vid utvecklingssamtal i skolan. Man behöver ha möjlighet att avsätta tid under vardagar. Som god man ska man etablera ett förtroende till barnet vilket man gör genom att träffa det regelbundet. Ett bra sätt att få barnet att integreras i samhället är genom olika fritidsaktiviteter.

En annan del i uppdraget är att bevaka barnets personliga angelägenheter. Som god man ska man se till att barnets behov av omsorg och trygghet blir tillgodosedda. Den dagliga omsorgen ansvarar familjehemmet eller boendet för. Gode mannen ska försäkra sig om att barnet har det bra genom att gode mannen har en aktiv och regelbunden kontakt med barnet och boendet, samt med myndigheter kring barnet.

Det är ett temporärt uppdrag som upphör när barnet fått uppehållstillstånd och tingsrätten fattat beslut om en särskild förordnad vårdnadshavare. Även i andra fall kan godmanskapet upphöra. Godmanskapet upphör automatiskt vid 18 år.

God man har ingen försörjningsplikt gentemot barnet och ansvarar inte heller för den faktiska vården. Det ansvaret har familjehemmet, HVB-hemmet eller stödboendet, i sista hand socialsekreteraren. Samma regler enligt socialtjänstlagen (SoL) som gäller för placerade barn gäller även för de ensamkommande barnen.

Vill du veta mer om uppdraget som god man?

På Sverige kommuners och regioners hemsida finns mer information, SKR

Det finns även en uppskattad webbutbildning som du kan genomföra för att lära dig mer. SKRs webbutbildning

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) har bra information som du kan ta del av här: Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare

Redovisning

Gode mannen är enligt lag skyldig att inom två månader från den dag överförmyndaren beslutar om förordnandet lämna in en förteckning över barnets tillgångar och skulder. I de flesta fall har barnet inga tillgångar eller skulder men förteckningen måste ändå lämnas in.

Gode mannen ska sedan varje år redovisa barnets ekonomi till överförmyndaren genom inlämning av årsräkning, om gode mannen inte erhåller en befrielse från årsredovisning. Gode mannen ska dock alltid ha god kontroll på barnets ekonomi och inte sammanblanda den med sin egen.

Gode mannen skall upprätta en slutredovisning när uppdraget upphör, om befrielse inte skett. Sluträkning ska lämnas till överförmyndaren inom en månad.

Gode mannen ska alltid kvartalsvis lämna in en redogörelse över uppdraget samt begäran om arvode till överförmyndaren för att denne ska kunna granska arbetet och bestämma ett skäligt arvode. Om gode mannen har utfört uppgifter som inte ingår i uppdraget kan gode mannen inte heller räkna med att få arvode för detta.

Arvode

En god man för ensamkommande barn har rätt till ersättning enligt föräldrabalken. Överförmyndaren beslutar om storleken på arvodet och ersättningar för kostnader.

Uppdraget efter att barnet fått uppehållstillstånd (PUT/TUT): särskilt förordnad vårdnadshavare

Om ett barn har uppehållstillstånd när det kommer till Sverige gäller inte lagen om god man för ensamkommande barn. I sådana fall ska socialnämnden väcka talan om, eller anmäla behov av, en särskilt förordnad vårdnadshavare hos tingsrätten.

Detsamma gäller för barn som har fått tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd (TUT/PUT). När barnet fått uppehållstillstånd skall en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (SFV) förordnas så snart det är möjligt. Den gode man som förordnades när barnet kom till Sverige ska då ersättas av en särskilt förordnad vårdnadshavare. Överförmyndaren anmäler till socialnämnden att behov av en vårdnadshavare finns, när barnet fått uppehållstillstånd. Det är tingsrätten som fattar det slutgiltiga beslutet om vem som blir SFV på förslag från socialnämnden.

Själva asylfrågan, det vill säga om ett barn eller ungdom ska få uppehållstillstånd eller inte, hanteras av Migrationsverket.

Några uppgifter måste dock gode mannen göra i väntan på vårdnadshavare:

  • Ansöka om ekonomiska bidrag, t ex. studiebidrag (dagersättningen från migrationsverket upphör när barnet får permanent uppehållstillstånd)
  • Återlämna LMA och bankkort till Migrationsverket
  • Ansöka om pass och id-kort
  • Öppna bankkonton till barnet

Under den tid socialnämnden utreder vem som kan vara lämplig som särskilt förordnad vårdnadshavare, är den gode mannen skyldig att kvarstå som ställföreträdare för barnet. Detta får dock inte fortgå under en alltför lång tid. Gode mannen bör se till att socialnämnden påskyndar arbetet med att få en vårdnadshavare för barnet.

En särskilt förordnad vårdnadshavare blir med automatik också förordnad förmyndare.

En förordnad förmyndare står under överförmyndarens tillsyn på samma sätt som god man för ensamkommande barn.

Den som endast är förordnad till vårdnadshavare står inte under överförmyndarens tillsyn.

Tolkbokning

I kontakt med myndigheter behöver god man oftast inte ansvara för att boka tolk, det är myndighetens ansvar. Om det i övriga fall är nödvändigt med tolk är det gode mannens ansvar att boka tolken. Oftast är en telefontolk tillräckligt men ibland finns behov av att ha en tolk närvarande, på plats. För hjälp med bokning av tolk vänligen ta kontakt med överförmyndarkontoret per mejl eller telefon.

 

Sidansvarig: Arne Lundberg
Senast uppdaterad: 2021-04-14 09:11:52