Hoppa till huvudinnehåll
Överförmyndarförvaltningen styrs till stor del av Föräldrabalken

Föräldrar & förmyndare

Det vanligaste är att en eller båda föräldrarna tillsammans, är barnets vårdnadshavare och förmyndare och ansvarar för barnets personliga förhållanden samt förvaltar barnets egendom. Den som har ensam vårdnad om ett barn är även ensam förmyndare.

Som vårdnadshavare ansvarar du för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosett. Det innebär att du som vårdnadshavare har både en rätt och en skyldighet att ansvara för barnets personliga angelägenheter. Den som är vårdnadshavare är vanligtvis även förmyndare för barnet, en så kallad legal förmyndare (nedan förmyndare) och förvaltar då barnets ekonomi och företräder barnet i rättshandlingar kopplade till ekonomin.

I förmynderskapet ingår att förvalta barnets egendom och företräda barnet i ekonomiska angelägenheter. Om en av förmyndarna är under 18 år, har en förvaltare förordnad för sig eller är död är den andra förmyndaren ensam förmyndare.

I vissa situationer kan det bli aktuellt att tingsrätten beslutar om en särskild förordnad vårdnadshavare, förordnad förmyndare eller medförmyndare.

Förmyndarens skadeståndsansvar

Förmyndare förvaltar sina barns tillgångar under skadeståndsansvar. Detta betyder att ett barn kan kräva skadestånd av förmyndarna om de allvarligt har misskött förvaltningen.

Som förmyndare får du inte ge bort ditt barns egendom.

Överförmyndarnämndens tillsyn

Alla förmyndare står under överförmyndarens tillsyn. Det spelar ingen roll om barnet har några kronor eller är miljonär. Du som förmyndare är, enligt lag, skyldig att lämna de upplysningar som överförmyndaren frågar efter.

Barnets tillgångar

Har du fått meddelande om att du ska öppna ett överförmyndarspärrat kontot till ditt barn är det du som förmyndare som ska öppna ett sådant konto. Ta kontakt med banken om du vill veta hur du ska gå tillväga.

Överförmyndarspärrat konto blir aktuellt när:

 • Värdet av ett barns tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp. (380 800 kronor år 2021)
 • Överförmyndaren fått veta att barnets pengar behöver skyddas och därför fattat beslut om skärpande föreskrifter.
 • Om ett barn får en gåva med villkor att gåvan ska sättas in på ett överförmyndarspärrat konto.
 • Om ett barn får pengar genom till exempel arv, testamente eller försäkring.
 • Om Brottsoffermyndigheten betalar ut ersättning eller om staten betalar ut skadestånd.

När krävs överförmyndarnämndens samtycke?

För vissa åtgärder krävs alltid Överförmyndarens samtycke. Nedan finns information om de vanligaste tillfällena när överförmyndarens samtycke behövs.

Uttag från konton som är överförmyndarspärrade
Vill du som förälder ta ut eller omplacera pengar som sitter på ett överförmyndarspärrat konto ska du ansöka om samtycke till uttag hos överförmyndaren. Blankett och informationsblad om vad du behöver tänka på finns att skriva ut nedan.

Överförmyndaren medger inte uttag för saker som ingår i föräldrars underhållskyldighet.

Sälja eller köpa fastighet eller bostadsrätt
För att du som förmyndare ska kunna sälja eller köpa fastighet eller bostadsrätt för barnets räkning krävs att överförmyndaren samtycker till köpet eller försäljningen för att det ska bli giltigt.

Du ska efter att köpekontraktet är undertecknat av köpare och säljare ansöka om att överförmyndaren samtycker till köpet. Blankett och informationsblad om vad du behöver göra finns för utskrift under blanketter.

Är både barnet och du eller din make/sambo delägare i fastigheten eller bostadsrätten eller finns det andra motstridiga intressen mellan er ska en god man anordnas för barnet vid försäljningen eller köpet.

Bouppteckning och arvskifte
Är ditt barn delägare i ett dödsbo ska överförmyndaren samtycka till arvskiftet innan utbetalning av arv kan ske. När bouppteckning har förrättats ska du som förälder skicka in bouppteckningen till överförmyndaren. När arvskifte har upprättats ska du ansöka om överförmyndarens samtycke till arvskiftet. Arvskiftet blir inte giltigt förrän överförmyndaren har lämnat sitt samtycke. Blankett och informationsblad om vad du behöver göra finns för utskrift under blanketter.

God man för barn

Överförmyndaren anordnar god man för barn då förmyndare inte kan företräda barnet. Om fråga uppstår om rättshandling mellan barnet och förmyndaren eller dennes make/sambo eller någon som hen företräder får förmyndaren inte företräda barnet.

Nedan anges i vilka fall god man för barn ska förordnas:

 • Om både barn och förmyndare eller dennes make/sambo eller någon som hen företräder är delägare i samma dödsbo,
 • Om barnet ska köpa eller sälja en fastighet eller bostadsrätt tillsammans med eller till/från en förmyndare eller dennes make/sambo eller någon som hen företräder, eller
 • Om en förmyndare eller dennes make/sambo eller någon som hen företräder ska låna barnets pengar.
 • Om det utöver vad som skrivits ovan finns motstridiga intressen mellan barnet och förmyndare eller dennes make/sambo eller någon som hen företräder.
 • God man kan även utses för en underårig vid specifika tillfällen då förmyndaren är förhindrad att utföra sitt uppdrag.

Särskild förvaltning

Ibland har en givare eller testator bestämt att en gåva eller testamentslott ska vara undantagen från överförmyndarens tillsyn. Det förutsätter dock att följande villkor är uppfyllda:

 • Det ska framgå av gåvobrev/testamente att det är fråga om särskild förvaltning
 • Den särskilde förvaltaren ska anges, antingen en fysisk person eller en juridisk person (ej överförmyndare).
 • Förvaltningen ska ske utan medbestämmande från barnets förmyndare.

Vill du veta mer om särskild förvaltning ska du kontakta en Advokat/ Juristbyrå. Överförmyndaren har ingen tillsyn över en särskild förvaltning.

Sidansvarig: Arne Lundberg
Senast uppdaterad: 2021-04-14 10:02:28