Hoppa till huvudinnehåll
Folkmassa

Personuppgifter överförmyndarnämnden

Här kan du läsa mer om hur överförmyndarnämnden behandlar dina personuppgifter.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Överförmyndarnämnden behöver spara och behandla personuppgifter om dig. De personuppgifter som lämnas i handlingar behandlas av överförmyndarnämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse framställning av statistik, utbetalning av arvode, enkätutskick samt uppdatering av adressuppgifter.

Adressuppgifter

De adressuppgifter som du lämnar kommer också att kontrolleras mot folkbokföringssystem. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning enligt föräldrabalken. Dina personuppgifter kommer att sparas i 10 år efter att ställföreträdarskapet har upphört.

Delning av personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med externa parter (exempelvis myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. För en fullständig genomgång av hur vi behandlar dina personuppgifter, kan du gärna läs mer här.

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Observera att rätten att bli glömd eller raderade gäller inte för personuppgiftsbehandling som sker vid exempelvis myndighetsutövning. Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Kommunstyrelsens kansli
Flens kommun
642 81 Flen

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Du kan läsa mer om hur överförmyndarnämnden behandlar dina personuppgifter i denna beskrivning. Du kan läsa mer om hur länge överförmyndarnämnden behåller information/handlingar i nämndens informationshanteringsplan
Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.
Du når vårt dataskyddsombud på telefonnummer 0157-43 00 00 eller genom att skicka e-post dataskyddsombud@flen.se
Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Kontaktuppgifter till IMY hittar du här.

Sidansvarig: Arne Lundberg
Senast uppdaterad: 2023-01-27 16:17:41

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jenny Dunberg

Överförmyndarhandläggare

0157- 43 00 70