Hoppa till huvudinnehåll
Fontän och Flens stadshus

Du som är i behov av eller som redan har god man/förvaltare

Kanske behöver du hjälp av någon för att sköta din ekonomi eller för att ha kontakt med olika myndigheter. Då kan en god man vara något för dig. En god man eller förvaltare är en person som biträder en medmänniska i främst ekonomiska frågor, men även när det gäller att ta kontakt med myndigheter, ansöka om olika bidrag eller bistå med andra hjälpinsatser.

Om det går att hjälpa dig med en mindre ingripande åtgärd, till exempel genom fullmakt eller någon annan lösning, kommer en god man eller förvaltare inte utses till dig.

En god man måste alltid ha ditt samtycke när det gäller olika åtgärder. En förvaltare har samma uppgifter som en god man. Skillnaden är att den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga för de delar som förvaltaren ansvarar för. På detta sätt är förvaltarskap en tvingande åtgärd som kan företas mot en människas vilja.

I texten nedan kan du läsa mer om hur du eller någon i din närhet kan få god man eller förvaltare samt information för dig som redan har god man/förvaltare.

Om du behöver en god man eller förvaltare kan du vända dig till kommunens biståndshandläggare, kurator, socialsekreterare eller boendechef. De hjälper dig vidare med ansökan.

Du själv eller en nära anhörig kan ansöka om godmanskap/förvaltarskap direkt hos tingsrätten.

Andra myndigheter, såsom socialtjänsten och sjukvård, är skyldiga att anmäla behov av god man/förvaltare. Det är dock tingsrätten som bedömer, och fattar beslut om du ska få en god eller man eller förvaltare.

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan ska skickas direkt till den tingsrätt som den enskilde tillhör. För personer som är folkbokförda i Flen, Gnesta eller Vingåkers kommuner ska ansökan skickas till:

Nyköpings tingsrätt, Box 333, 611 27 NYKÖPING

Ansökningsblankett

Till ansökan ska bifogas följande uppgifter:

  • Uppgifter om sjukdom, funktionsnedsättning, social situation
  • Namn och adresser till närmast anhöriga
  • Ekonomiska förhållanden
  • Bostadssituation
  • Sysselsättning
  • Myndighets- och sjukvårdskontakter samt en beskrivning av vilket behov av hjälp den enskilde har och hur detta har uppstått
  • Om den enskilde förstår vad saken gäller, ska han eller hon samtycka till att en god man utses
  • Ev. förslag på god man: överförmyndaren undersöker sedan om den personen är lämplig för uppdraget. Om inget eget förslag anges föreslår överförmyndaren en person som huvudmannen får träffa och godkänna innan det bestäms att den personen ska utses
  • Utredning från socialtjänst, kurator eller liknande som styrker behovet av hjälp från god man
  • Läkarintyg utfärdat av läkare

Anmälan om god man/förvaltare från annan myndighet

Om personal vid andra myndigheter såsom socialtjänsten, äldreomsorg, psykiatrin eller sjukvården får kännedom om att en enskild är i behov av hjälp med att ”bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person” ska dessa anmäla detta behov till överförmyndaren.

Till anmälan ska bifogas samma dokument som till ansökan om god man eller förvaltare. Se stycket ovan. Anmälan ska skickas till följande adress:  Överförmyndarkontoret, Flens kommun, 642 81 FLEN. Det är viktigt att anmälan är komplett för att överförmyndaren ska kunna utreda den enskildes behov.

Blankett för anmälan om behov

Vad kostar det dig att ha god man/förvaltare?

God man/förvaltare har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för nödvändiga utgifter för uppdraget enligt 12 kap 16 § föräldrabalken.

Huvudregeln är att det är huvudmannen som ska betala arvodet och ersättningen. En förutsättning är att huvudmannens tillgångar överstiger 2 prisbasbelopp eller att huvudmannens inkomst före avdrag för skatt överstiger 2,65 prisbasbelopp för det år uppdraget avser. Prisbasbeloppet år 2020 är 47 300 kr. I annat fall ska kommunen stå för arvodet. Om huvudmannen till viss del kommer över någon av gränserna kan endast den del som överstiger tas i anspråk för arvodet, kommunen betalar resterande del. Om särskilda skäl finns kan undantag från huvudregeln göras. Särskilda skäl kan vara, bl.a., höga vård- eller medicinkostnader.

Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner tillämpar i huvudsak Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) riktlinjer för fastställande av arvode och ersättning. Dessa består av olika arvodesnivåer för såväl ekonomisk förvaltning som för personlig omvårdnad. Arvodet grundas på viss procent av gällande prisbasbelopp. Arvodet varierar beroende på hur komplicerat uppdraget är. Ett snittarvode under 2020 var på ungefär 11 000 kr.

FÖR DIG SOM REDAN HAR GOD MAN ELLER FÖRVALTARE

Om du inte längre behöver en god man
Om du inte längre behöver god man kan du ansöka om att godmanskapet ska upphöra. Du skriver antingen på egen hand eller tillsammans med din gode man till tingsrätten och meddelar din önskan. Använd följande blankett:

Blankett för ansökan om upphörande

Lämna klagomål/Byte av god man

Om du är missnöjd med din god man/förvaltare kan du skriva till överförmyndaren och informera om detta. Du måste lämna in ett skriftligt klagomål för att din ställföreträdare ska kunna bemöta kritiken. Därefter utreder vi ärendet. Överförmyndaren skickar då en kopia av klagomålet till gode mannen/förvaltaren och begär samtidigt in ett yttrande från denne. När ärendet är avgjort kontaktar vi dig.

Om situationen inte förbättras efter detta kan man begära att få byta sin gode man/förvaltare. Då skall detta framgå av skrivelsen med en motivering varför man vill byta och om man har något eget förslag på ny god man/förvaltare. Även en begäran om byte skickas för kännedom och yttrande till gode mannen/förvaltaren som får svara huruvida denne anser att ett byte bör ske.

En god man/förvaltare som begär sitt entledigande har alltid rätt att frånträda sitt uppdrag men måste kvarstå tills någon ny god man/förvaltare rekryterats för uppdraget.

Här finner du en blankett för ansökan om byte av god man:

Blankett för ansökan om byte

I sällsynta fall missköter gode män sitt uppdrag. Då byts de ut mot en ny god man.

Jämkning av ställföreträdarskap

Av föräldrabalken 11 kap 21 § följer att ansökan om jämkning av ställföreträdarskap får göras av förmyndare, huvudmannen själv (om han eller hon har fyllt sexton år) samt av hans eller hennes make eller sambo och närmaste släktingar och av den gode mannen eller förvaltaren.

Bestämmelserna är avsedda att säkerställa att ett godmanskap eller förvaltarskap vid varje tillfälle har den lämpligaste omfattningen. De ger möjlighet att öka eller minska vidden av ett förordnande. Jämkning av ett förvaltarskap kan t.ex. innebära att ett förvaltarskap begränsas till viss egendom eller att en ny beloppsgräns införs för den enskildes rätt att bestämma över sina inkomster. Jämkning av ett godmanskap kan t ex innebära att ett godmanskap som från början var inskränkt till att endast bevaka huvudmannens rätt utökas till att även omfattas till att förvalta huvudmannens egendom eller sörja för dennes person. En jämkning i inskränkande riktning kan förekomma som ett alternativ till att ett godmanskap helt upphör eller för att undvika att en god man begär sitt entledigande. En jämkning i sådan riktning kan också tänkas som ett steg mot att godmanskapet eller förvaltarskapet helt skall upphöra.

Blankett för ansökan om jämkning

Sidansvarig: Arne Lundberg
Senast uppdaterad: 2021-04-14 09:47:05