Hoppa till huvudinnehåll
Solen tittar mellan träden i en park

Kvalitet

Du som är kommuninnevånare i Flen har rätt till bra vård, omsorg och stöd. I kommunen arbetar vi hela tiden med att utveckla kvaliteten.

Vi arbetar med kvalitet på många sätt.

 • Vi gör det genom att jämföra oss med andra- för att hitta dem vi ska lära oss av.
 • Vi lyssnar också på brukare i brukarundersökningar- för att höra hur vi ska utvecklas.
 • Vi lär av våra misstag- både Lex Sarah och Lex Maria utredningar används i utvecklingsarbetet.
 • Vi vågar ge löften om kvalitet i vår värdighetsgaranti.
 • Vi har ett kvalitetsledningssystem som hjälper oss att utvecklas.
 • Vi använder oss av forskning och nationella utvecklingssatsningar.

Arbetet med kvalitetsfrågor har kommit allt mer i fokus under de senaste åren. Spännvidden i ansatser är stora och går från stora komplexa kvalitetssystem till mer enkla verktyg och former för arbetet med kvalitet. Inom socialförvaltningen i Flens kommun pågår arbete med kvalitetsfrågor såväl centralt som i verksamheterna.

Vad är kvalitet?

Kvalitet kan definieras som de samlade egenskaper hos en tjänst eller en produkt som gör brukarens behov och förväntningar tillgodoses. Det handlar både om kvaliteten på tjänsten i sig och brukarens upplevelse av tjänsten. Tjänster är mer eller mindre subjektiv upplevda processer där produktion och konsumtion sker samtidigt i en interaktionen mellan brukare och servicegivare.

Vad är syftet med kvalitetsarbete?

Syftet med ett systematiskt kvalitetssäkringsarbete är att säkerställa att den enskildes behov av omsorg, vård och service tillgodoses. Verksamheten inom hela socialförvaltningen bedrivs och utvecklas med hög kvalitet samt att verksamheten drivs mot uppsatta mål.

Hur undersöka kvalitet?

Nedanstående metoder/verktyg kan ingå i socialförvaltningens verktygslåda för kvalitetssäkring. Listan ska ses som en exempelsamling.

 • Programplaner samt övergripande riktlinjer och operationelle riktlinjer, policys och målformuleringar
 • Verksamhetsplaner
 • Handläggningsrutiner och handböcker
 • Riskanalyser
 • Avvikelse- respektive synpunktshantering
 • Brukarundersökningar
 • Fokusgrupper
 • Observationer
 • Foto/film
 • Processtudier
 • Lärande granskning
 • Kvalitetsnyckeltal
 • Utvecklingsarbete
 • Med utgångspunkt från genomförda kvalitetsundersökningar och från de kommunövergripande målen pågår utvecklingsprojekt inom Socialförvaltningen. Kvalitetsarbetet måste utvecklas kontinuerligt och inom ramen för en process där Socialförvaltningen successivt som helhet och i delar utvecklas till en lärande organisation. Dynamik, kreativitet och möjlighet till personlig utveckling är faktorer som är viktiga inslag i en lärande organisation.