Hoppa till huvudinnehåll
Tulpaner i olika färger.

Värdighetsgarantier

De lokala värdighetsgarantierna tydliggör vad du kan förvänta Dig av äldreomsorgen i Flens kommun och på vilket sätt insatserna ska utföras. De är beslutade av Flens kommuns socialnämnd och innebär en möjlighet att höja kvaliteten i verksamheten.

Arbetet inom äldreomsorgen ska utgå från Dig som person och Du ska alltid bli respekterad som den Du är och få ett trevligt bemötande. Du får bestämma över Dig och Ditt liv samt får det stöd Du behöver och möjlighet att utföra det Du själv klarar av i vardagen. Insatserna ska vara av god kvalitet och personalen ska ha ett förhållningssätt som inbjuder till att uttrycka Dina åsikter.

För att öka ditt välbefinnande

Vi garanterar att alla olika personalkategorier inom äldreomsorgen samverkar med och omkring Dig för bästa möjliga stöd, omvårdnad samt för att förebygga ohälsa och lindra sjukdom.

För att öka din värdighet

Vi garanterar att all personal i äldreomsorgen bär tydlig namnbricka.
Personal i hemtjänsten ska även kunna visa speciell legitimation.

Garantier i Hemtjänsten

För att öka ditt inflytande

Vi garanterar att Du som beviljats hemtjänstinsatser får två kontaktpersonal utsedda. Tillsammans upprättar Ni en genomförandeplan inom tre veckor, som utgår från Ditt biståndsbeslut samt Dina behov och intressen och beskriver hur stöd och hjälp ska utformas.  Om Du så önskar medverkar även Dina anhöriga eller företrädare.

För att öka din meningsfullhet

Vi garanterar att Du som har hemtjänst får stöd att behålla kontakter, utöva aktiviteter och intressen för att motverka ensamhet och isolering.

Garantier på Äldreboende

För att öka ditt inflytande

Vi garanterar att Du som flyttar in på ett äldreboende får en kontaktpersonal som Din närmaste kontakt och Ditt stöd. Tillsammans upprättar Ni en genomförandeplan inom 3 veckor, som utgår från Ditt biståndsbeslut samt Dina behov och intressen och beskriver hur stöd och hjälp ska utformas.  Om Du så önskar medverkar även Dina anhöriga eller företrädare.

För att öka ditt välbefinnande

Vi garanterar näringsriktiga måltider i en trevlig och trygg måltidsmiljö vid kommunens äldreboenden.

För att öka din meningsfullhet

Vi garanterar att du erbjuds att delta i en planerad aktivitet varje dag.  En aktivitet kan vara en pratstund, högläsning, promenad eller en gruppaktivitet tillsammans med personal, studieförbund eller frivilligorganisationer.

Vi garanterar att Du erbjuds en aktivitet – egen tid, en gång i månaden, med Din kontaktpersonal. Det är en aktivitet ni planerar tillsammans utifrån Ditt önskemål, intresse och dina förutsättningar.

För att öka din delaktighet

Vi garanterar att kontakten mellan personalen på äldreboendet och Dina anhöriga är god och förtroendefull. Vid varje äldreboende ska finnas ett Boenderåd där Du och Dina anhöriga kan få information och framföra åsikter om verksamheten. Vi kontaktar Dina anhöriga eller företrädare om vi får Ditt samtycke.

Om vi inte håller vad vi lovar:

tar Du kontakt med personalen på Din enhet/område. Du garanteras en kontakt inom en vecka med områdeschefen. Områdeschefen erbjuder ett samtal kring det som hänt, vilka åtgärder som vidtas och vad som ska göra att det inte händer igen. Områdeschefen ser till att åtgärder genomförs och dokumenterar. Dokumentationen vidarebefordras till avdelningschefen för Äldre- och Handikappomsorgen och till Socialnämnden. I perioder med särskilt hög belastning kan dock verksamheten ha svårt att uppfylla alla punkter i garantierna.
Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna utveckla och förbättra arbetet.


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.