Läget i socialförvaltningen

På denna sida samlas information kring det aktuella läget i socialförvaltningen. Socialnämnden har ett underskott i sina verksamheter på -54, 829 miljoner kronor för verksamhetsåret 2018.

Underskottet återfinns i alla avdelningar, men de största underskotten finns i avdelningarna Individ och familj och äldreomsorg.

18 mars 2019, facklig förhandling

Måndag 18 mars genomfördes en facklig förhandling mellan Flens kommun som arbetsgivare och fackliga organisationer som är berörda med anledning av socialförvaltningens underskott.

1 mars ändrade socialförvaltningen sin organisation från fyra avdelningar till tre. Internt har cheferna i avdelningarna på uppdrag av Flens kommun arbetat med att se över organisationen. Syftet har varit att få en effektiv och ändamålsenlig organisation inte minst för att Flens kommuns medarbetare ska kunna erbjudas tjänster på heltid utifrån projektet “Heltid som norm”. Heltid som norm kommer att införas i hela äldreomsorgen och området för funktionsnedsättning med start efter den 1 april och utbildnings- och utvecklingsinsatser påbörjas vecka 14.

Den största förändringen blir inom äldreomsorgen. Avdelningen kommer, från och med 1 april, att bestå av fyra enheter jämfört med dagens elva områden.

Ändringen på äldreomsorgen innebär större enheter och i samband med förändringen kommer en arbetsmiljökartläggning att genomföras med stöd av kommunens företagshälsovård, Feelgood.

– Vi har genomfört risk- och konsekvensanalyser för att belysa och förebygga risker i det här arbetet för att säkerställa att åtgärderna vi nu genomför får önskade effekter, säger Annika Larsson Maspers, tf socialchef i Flens kommun.

Flens kommun har konstaterat att det är en arbetsbrist i socialförvaltningen vilket omfattar 29,76 årsarbetare i äldreomsorgen, 5,25 årsarbetare på avdelningen myndighet och uppdrag/funktionsnedsättning och 4 årsarbetare på avdelningen individ- och familj/egen försörjning. Arbetsförmedlingen informerades om arbetsbristen den 18 mars och kommunen kommer även att underrätta Omställningsfonden.

– Förhandlingen som avser vilka medarbetare som berörs av arbetsbristen och hur turordningslistorna ser ut kommer att hållas 11 april. Givetvis kommer utredningar för omplaceringar att genomföras för alla som är berörda innan eventuell uppsägning kommer att ske, säger Annika Larsson Maspers.

 

Bakgrund: Viktiga händelser i verksamheten

Under året har det varit ett högt tryck på särskilda boendeplatser med en kö på ca 20 brukare som väntat på verkställighet. Det har genererat en belastning på korttidsplatser då en stor del väntat på en plats till SÄBO, som i sin tur resulterat i att förvaltningen köpt externa platser. Dessa platser har köpts från Strängnäs kommun och av vårdföretaget Vikingen.

Verksamhetsområdet särskilt boende uppvisar en negativ budgetavvikelse. En del kan förklaras av en högre vårdtyngd som krävt en högre bemanning, samt införande av heltid som norm, vilket är ett projekt som på sikt kan komma att påverka förvaltningens personalkostnader positivt.

Äldreomsorgens största underskott beror främst på höga kostnader inom hemtjänsten.  Kringtider i hemtjänsten är fortsatt för höga och kostnaden för korttidsfrånvaro är hög inom hela äldreomsorgen. Kringtid är den tid som medarbetaren inte är hos brukaren.

Det var fortsatt svårt att rekrytera erfaren personal för myndighetsutövning. Periodvis anlitades personal från bemanningsföretag för att klara arbetssituationen. Inom den myndighetsutövande verksamheten finns ett krav på socionomutbildning, vilket är en svårrekryterad yrkesgrupp. Omplaceringar har därför inte varit möjliga. Införandet av verksamhetssystemet Combine har även krävt att verksamheten har stärkts upp med konsulter då arbetsbelastningen blev avsevärt högre än förväntat.

Gruppboendet Nybble öppnades mycket senare än beräknat. Det har lett till att Flens kommun inte har kunnat ta hem placeringar i önskvärd utsträckning. Därav det höga underskottet på utredningsenheten för äldre och personer med funktionsnedsättning.

I Flens kommun finns fortfarande en stor grupp som behöver hjälp med ekonomiskt bistånd som inte är i egen försörjning. Under hösten 2015 tog kommunen emot en stor del nyanlända. Detta tillsammans med den låga utbildningsnivån och den arbetslöshet som finns i Flens kommun utgör en större del av underskottet. Att få fler personer till egen försörjning är ett prioriterat mål för nämnden och för hela kommunen.

Socialnämndens största utmaning och arbete under kommande år, 2019, är att gå från anslags-/behovsstyrd budget till ekonomistyrning med resursstyrd budget. Förvaltningen har, utifrån analys påbörjad under senhösten 2018, förordat en organisationsanpassning för att effektivisera verksamheten och nå en budget i balans.

Sidansvarig: Annika Larsson Maspers
Senast uppdaterad: 2019-03-18 21:58:10

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Annika Larsson Maspers TF Socialförvaltningschef 0157-43 03 30