Hoppa till huvudinnehåll
Personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsbehandling

Det är viktigt för oss inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför ser vi alltid till att dina personuppgifter och dess behandling skyddas i enighet med rätt lagrum och dataskyddsregler.

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Här har vi sammanfattat hur vi behandlar personuppgifter i våra verksamheter inom stöd och omsorg.

Vad är en personuppgift?

Med personuppgift menas all information som både direkt och indirekt kan kopplas till dig som person. Exempel på denna typ av information är; ditt personnummer, ditt namn och adress eller uppgifter om din hälsa och dina kontakter med socialtjänsten och vården.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården är skyldiga att dokumentera när vi handlägger ärenden och/eller utför insatser. Detta innefattar exempelvis:

  • Grunder för beslut
  • Beslutsfattande
  • Hur insatser och åtgärder ska genomföras
  • Avvikelsehantering
  • Vårdskador ~lex Maria/lex Sarah
  • Tillsyn och rapportering till andra myndigheter
  • Avgiftshantering
  • Information till dig som enskild

Behandlade uppgifter fungerar som ett stöd för att du ska ges en god och säker vård.
De används även för att vi ska kunna utvärdera insatserna och kvalitetssäkra vårt arbete framåt.

Dina uppgifter är skyddade

Socialtjänst och vårdgivare har stöd i dataskyddsförordningen samt i särskilda nationella lagar och föreskrifter för att behandla dina personuppgifter. Inom verksamhetsområdena för stöd och omsorg finns sekretessregler, vilket innebär att endast de med behörighet har tillgång till dina personuppgifter. Dina uppgifter behandlas i olika system som alla är säkra och skyddade.

I vilka fall lämnar vi ut personuppgifter?

Uppgifter om dig lämnas enbart ut om det finns lagligt stöd eller om du samtyckt till detta. Detta innebär att uppgifter kan lämnas ut till exempelvis:
– Skatteverket
– Sjukvården
– Försäkringskassan
– Socialstyrelsen
– Inspektionen för vård och omsorg
– Kronofogdemyndigheten
– Transportstyrelsen
– Pensionsmyndigheten
– Domstolar

Hur länge bevaras dina personuppgifter?

I regel bevaras dina uppgifter i fem år efter att ärendet avslutats inom äldreomsorg, funktionsnedsättning samt inom individ- och familjeomsorgen.

Uppgifter om faderskap, föräldraskap och adoption undantas från gallringsplaner, likaså uppgifter som av representativa skäl bevaras till stöd för forskning. Föräldrars avtal om vårdnad, boende och umgänge som socialnämnden beslutat om, bevaras tills dess att barnet fyllt 18 år.

Begära utdrag om personuppgifter i socialförvaltningens register

Enligt artikel 15 i dataskyddsföreningen har du rätt att få veta om kommunen behandlar personuppgifter som rör dig. Om behandling av personuppgifter sker, har du rätt till ett registerutdrag som visar var och i vilket syfte de dokumenterats. Du har rätt att en gång per år begära ut detta kostnadsfritt. Önskas registerutdrag fler än en gång per år har kommunen rätt att ta ut en avgift för detta, alternativt neka begäran om särskilda skäl föreligger. Du kan enbart begära ut uppgifter om dig själv. Registerutdrag omfattar som huvudregel inte personuppgifter i minnesteckningar eller handlingar som inte är färdigställda.

Registerutdrag gällande barn

Begäran om registerutdrag för barn kan göras av barnet själv eller av vårdnadshavare. När det gäller barns registerutdrag ska reglerna om sekretess särskilt beaktas. Detta kan innebära att vårdnadshavare inte har rätt till att ta del av ett fullständigt registerutdrag.

Är du ställföreträdare?

Man har rätt att begära ut registerutdrag för sin huvudman då man är legal ställföreträdare. Kommunen behöver då ett skriftlig handling på att ställföreträdaren har rätt att för huvudmannens räkning begära ett registerutdrag.

Vad omfattas av ett registerutdrag?

Observera att ett registerutdrag endast ger information om vilka personuppgifter som finns registrerade. Önskar du ta del av handlingar i sin helhet (exempelvis en journal) ska istället en begäran om allmän handling göras.

Hur går jag tillväga om jag vill begära ett registerutdrag från socialtjänsten?

Du besöker stadshuset i Flen för att beställa ett registerutdrag.
Detta för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Det är viktig att du medtar en giltig legitimation!

Du kan därefter välja att få ditt registerutdrag skickat med rekommenderat brev till din folkbokföringsadress eller hämta det personligen i Flens stadshus. Observera att du måste göra en begäran till varje nämnd du önskar få information från. Socialförvaltningens arbetsområden omfattar alla aktiviteter inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionsnedsättning, hälso – och sjukvård samt bostadsanpassning och färdtjänst/riksfärdtjänst.

Hur lång tid tar det?

Du ska normalt få ett skriftligt registerutdrag inom en månad efter att begäran kommit in.

Frågor, klagomål och rättigheter

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna.
Är du inte nöjd med den åtgärd som vidtas är du välkommen att kontakta Flens kommuns dataskyddsombud via e-post: dataskyddsombud@flen.se alternativt via Kontaktcenter: 0157-43 00 00.

Om du upplever att dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller att de används på ett mer begränsat sätt. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring.

För allmänna frågor kring personuppgiftsbehandling och registerutdrag är du välkommen att kontakta socialförvaltningens GDPR-samordnare på e-post: soc@flen.se alternativt via Kontaktcenter: 0157-43 00 00.

Mer information

Mer information om personuppgiftsbehandling finner du här Integritetsskyddsmyndigheten

För mer information om Flens kommuns behandling av personuppgifter är du välkommen att besöka: Personuppgiftsbehandling Flens kommun

Kontaktuppgifter och mer information

Kontaktuppgifter socialförvaltningens GDPR-samordnare
E-post: soc@flen.se
Via kommunens Kontaktcenter: 0157-43 00 00

Besöksadress för begäran om registerutdrag
Kontaktcenter, stadshuset Flen
Sveavägen 1, Flen
(Observera att öppettider för närvarande kan vara begränsade relaterat till Covid-19) 

Sidansvarig: Iris Pettersson
Senast uppdaterad: 2021-10-11 15:57:44