Trygghetsvandring

Trygghetsvandring är en metod som ger människor möjlighet att påverka miljön de lever i. Målet är att skapa en bättre och tryggare närmiljö. Metoden utvecklades i början av 2000-talet i Göteborg och har sedan dess spritt sig till stora delar av landet.

Syfte

Vandringens syfte är att identifiera och åtgärda platser som upplevs otrygga eller bedöms vara osäkra. Dessa upptäckter görs i samverkan mellan olika verksamheter och i dialog med invånare som bor i och känner till det berörda området. Trygghetsvandringar gör också att människor kommer samman och diskuterar viktiga frågor.

Synpunkter och förslag på åtgärder skall sedan förmedlas till berörda beslutsfattare.

Fyra perspektiv

Under en trygghetsvandring tittar man på miljön utifrån fyra perspektiv:

  1. Skötsel och underhåll
  2. Bebyggelsen och anläggningars utformningar
  3. Stadsplaneringens utformning
  4. Det mänskliga livet (sociala problem)

Mer konkret studerar man till exempel buskage, belysning, tillgänglighet, utsmyckning, klotter, skadegörelse, gångtunnlar, lekplatser, bänkar, parkeringsplatser, hållplatser mm.

Deltagare

Det är de boende och verksamma i området som har den största kunskapen om sin närmiljö. Lokalkännedomen gör att man vet vilka platser som upplevs som trygga respektive mindre trygga och varför det är så.Den kunskapen är ovärderlig vid förändringar i stadsdelar och bostadsområden.Det är viktigt att de som går vandringen är en blandad grupp sammansatt av olika åldrar, kön och bakgrund. Att flera av kommunens verksamheter och frivilligorganisationer är representerade är också betydelsefullt t.ex kommunensförvaltningar, politiker, polis, näringsliv,handikappförbund, pensionärsråd, skola nattvandrare mm.

Vägledning & andra dokument

Vill du veta mer?

Vänligen kontakta Flens kommunala brottsförebyggare.

Trygghetsvandring i Flens centrum

Som grund till den första trygghetsvandringen i Flens tätort låg en enkätundersökningar som visade på att invånarna känner sig otrygga på vissa utpekade platser exempelvis i parker, stationsområdet, centrum, på platser där missbrukare samlas samt vid tunneln vid järnvägsstationen. I september 2009 initierade därför kommunen tillsammans med polisen så kallade trygghetsvandringar. Syftet med denna metod är att öka invånarnas upplevda trygghet genom att identifiera platser och orsaker till vad som skapar otrygghet.

 

Läs dokumentation här:

 

Åtgärder
Flera av åtgärdsförslagen är redan genomförda. Exempelvis har buskage huggits ner, klotter sanerats och lampor lagats. Målet är att framöver genomföra fler trygghetsvandringar i andra områden samt andra orter. Du kan läsa hela dokumentationerna i pdf-format, till höger på sidan. Sammanställningen beskriver identifierade problem som skapar otrygghet, förslag på åtgärder samt ansvarig aktör för åtgärden.

Trygghetsvandring i Hälleforsnäs

I Flens kommun har flera trygghetsvandringar genomförts i syfte att öka tryggheten i kommunen. De första realiserades I Flens tätort hösten 2009.

Vandringarna utförs av sammansatta grupper med olika bakgrund, kön och åldrar. Grupperna representeras av polis, kommun, och exempelvis nattvandrare, ungdomar samt ledamöter från pensionärsråden. Grupperna tar tillsammans fram förslag på åtgärder, vilka presenteras för ansvariga verksamheter.

Läs dokumentation här:

Trygghetsvandring i Malmköping

I Flens kommun har flera trygghetsvandringar genomförts i syfte att öka tryggheten i kommunen. De första realiserades I Flens tätort hösten 2009.

Vandringarna utförs av sammansatta grupper med olika bakgrund, kön och åldrar. Grupperna representeras av polis, kommun, och exempelvis nattvandrare, ungdomar samt ledamöter från pensionärsråden. Grupperna tar tillsammans fram förslag på åtgärder, vilka presenteras för ansvariga verksamheter.

Åtgärder

Du kan läsa dokumentationerna i pdf-format här nedan.

 

Dokumentationerna är en sammanställning av resultatet från de trygghetsvandringar som genomförts i Malmköping. Sammanställningen beskriver identifierade problem som skapar otrygghet, förslag på åtgärder samt ansvarig aktör för åtgärden

Trygghetsvandring Sparreholm

I Flens kommun har flera trygghetsvandringar genomförts i syfte att öka tryggheten i kommunen. De första realiserades I Flens tätort hösten 2009.

Vandringarna utförs av sammansatta grupper med olika bakgrund, kön och åldrar. Grupperna representeras av polis, kommun, och exempelvis nattvandrare, ungdomar samt ledamöter från pensionärsråden. Grupperna tar tillsammans fram förslag på åtgärder, vilka presenteras för ansvariga verksamheter.

Åtgärder
Du kan läsa dokumentationerna i pdf-format här nedan:

Dokumentationerna är en sammanställning av resultatet från den trygghetsvandring som genomförts i Sparreholm. Sammanställningen beskriver identifierade problem som skapar otrygghet, förslag på åtgärder samt ansvarig aktör för åtgärden.

Sidansvarig: Carl-Fredrik Swenson
Senast uppdaterad: 2018-04-17 10:45:34

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Carl-Fredrik Swenson Avdelningschef Fritid 0157 - 43 09 62