Hoppa till huvudinnehåll

Försäkringar

Flens kommun har försäkringsskydd för sin egendom och alla verksamhetsområden enligt gällande kommunallag.
Kommunen har ett ansvar för sina verksamheter och vid eventuell försummelse. Bland annat tecknas en kollektiv olycksfallsförsäkring på heltid för barn och ungdomar till och med gymnasiet samt för ett antal övriga grupper. Vilka som omfattas av försäkringarna och vilka villkor som gäller kan du läsa om nedan.

De personuppgifter som du lämnar till Flens kommun vid en skadeanmälan registreras och lagras för att kommunen ska kunna uppfylla de skyldigheter enligt lag och andra författningar som ställs på verksamheten som exempelvis diarieföring. Personuppgifterna kommer att lämnas ut till de försäkringsbolag som kommunen har avtal med för att de ska kunna handlägga skadeärendet.

För mer information om hur dina personuppgifter behandlas av kommunen och dina rättigheter.

Skadestånd och kommunens ansvar

Har du råkat ut för en personskada, (t ex halkat omkull och brutit armen) eller drabbats av en egendomsskada (t ex en gren som blåst ner och skadat din bil) och Flens kommun antingen är:

➔  fastighetsägare (d v s äger aktuell mark eller byggnad
➔  ansvarig väghållare (d v s svarar för gatans eller gångbanans skötsel)
➔  ansvarig för verksamheten (d v s driver t ex skolverksamheten)

Om du anser att kommunen har orsakat skadan kan du göra en anmälan om detta till kommunen. Observera dock att du alltid i första hand bör nyttja egna försäkringar (t ex fordonsförsäkring, hem- eller olycksfallsförsäkring mm) för skadan.

För att kommunen ska anses vara skadeståndsskyldig krävs som regel att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse. Enbart det faktum att en skada inträffar är inte tillräckligt i sig för att kommunen ska bli skadeståndsskyldig. Det inträffade kan t ex anses vara en ren olyckshändelse, som du då får stå för själv, helt eller delvis, beroende på om du har försäkring eller ej.

Du gör enkelt din anmälan via blanketten Skadeanmälan via länken här nedan. Fyll i blanketten och skicka alternativt lämna den tillsammans med eventuella bilagor till kommunens Kontaktcenter på Sveavägen 1 i Flen.

Skadeanmälan

Olycksfall

Flens kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring och vad den omfattar kan ses i försäkringsbeskedet nedan, men i korthet omfattas följande grupper:

Försäkrade dygnet runt är:
➔  barn- och ungdom inom skola och förskola.
➔  barn i kontakt- och familjehem, barn och ungdomar i omsorgsverksamhet
➔  vuxna på institution enligt SOL, LVM och LSS

Försäkrade under verksamhetstid är:
➔ personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, praktik, dagcenterverksamhet samt personer som studerar inom vuxenutbildningen.

I försäkringsbeskedet kan du se mer om vilka grupper som omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring.

Kollektiv Olycksfallsförsäkring För Flens Kommun Försäkringsbesked 2023-01-01

Du kan enkelt göra din skadeanmälan direkt på försäkringsgivarens hemsida genom att följa länken nedan:

Anmälan olycksfallsförsäkring

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård i t.ex. de särskilda boendena, vid skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Skadeanmälan

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen måste du göra en skriftlig skadeanmälan. I denna skadeanmälan är det viktigt att du uppger följande:

– Vilken skada du drabbats av
– Orsaken till skadan
– Av vilken anledning du anser att den aktuella vårdenheten är ansvarig för skadan – För vad du kräver ersättning samt vilket belopp du vill ha i ersättning

Din skadeanmälan ska lämnas/skickas till:

Kontaktcenter på Sveavägen 1 i Flen.

 

Kontakt

E-post: Kontaktcenter

Tel: 0157 – 43 00 00

Telefontider:
Måndag-fredag kl. 08.00 – 16.00.


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Åsa Johansson

Controller Inköp & Upphandling

0157 - 43 01 28