Hoppa till huvudinnehåll

Försäkringar

Flens kommun har försäkringsskydd för sin egendom och alla verksamhetsområden enligt gällande kommunallag.

Flens kommun har försäkringsskydd för sin egendom och alla verksamhetsområden enligt gällande kommunallag.

Kommunen har tecknat bland annat en kollektiv olycksfallsförsäkring på heltid för barn och ungdomar till och med gymnasiet samt ett antal övriga grupper. Kommunen har även en tjänstereseförsäkring för elever och personal vid resor. Vilka som omfattas av försäkringarna och vilka villkor som gäller kan du läsa om här.

De personuppgifter som du lämnar till Flens kommun vid en skadeanmälan registreras och lagras för att kommunen ska kunna uppfylla de skyldigheter enligt lag och andra författningar som ställs på verksamheten som exempelvis diarieföring. Personuppgifterna kommer att lämnas ut till de försäkringsbolag som kommunen har avtal med för att de ska kunna handlägga skadeärendet.

För mer information om hur dina personuppgifter behandlas av kommunen och dina rättigheter.

Skadestånd

Har du råkat ut för en personskada, (t ex halkat omkull och brutit armen) eller drabbats av en egendomsskada (t ex en gren som blåst ner och skadat din bil) och Flens kommun antingen:

  • är fastighetsägare (d v s äger aktuell mark eller byggnad
  • är ansvarig väghållare (d v s svarar för gatans eller gångbanans skötsel)
  • är ansvarig för verksamheten (d v s driver t ex skolverksamheten)där skadan inträffat och du anser att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse, kan du göra en anmälan om detta till kommunen. Observera dock att du alltid i första hand bör nyttja egna försäkringar (t ex fordonsförsäkring, hem- eller olycksfallsförsäkring mm) för skadan.

Kommunens ansvar

För att kommunen ska anses vara skadeståndsskyldig krävs som regel att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse. Enbart det faktum att en skada inträffar är dock inte tillräckligt i sig för att kommunen ska bli skadeståndsskyldig. Det inträffade kan t ex anses vara en ren olyckshändelse, som du då får stå för själv, helt eller delvis, beroende på om du har försäkring eller ej.

Handläggning och besked

När anmälan kommer in gör kommunen, och i vissa fall kommunens försäkringsbolag, en utredning och bedömning av det inträffade. När utredningen är klar får du besked om Flens kommun är ersättningsskyldig eller inte för det inträffade.

Anmälan ansvarsförsäkring

Du kan enkelt göra din anmälan här genom en blankett här nedan. Fyll i blanketten och skicka den tillsammans med eventuella bilagor till kommunens försäkringshandläggare.

Mer information

Har du frågor angående skadeanmälan kontaktar du kommunens försäkringshandläggare. 0157-43 00 00 (Vxl).

Olycksfallsförsäkring

Sedan 1 januari 2021 har Flens kommun en kollektiv olycksfallsförsäkring hos försäkringsbolaget Svedea. Försäkringen gäller vid olycksfallsskador.

Försäkrade dygnet runt:

  • Barn- och ungdom inom skola och förskola.
  • Vuxna på institution enligt SOL, LVM och LSS
  • Barn i kontakt- och familjehem, barn och ungdomar i omsorgsverksamhet.

Försäkrade under verksamhetstid:

  • Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, praktik, dagcenterverksamhet samt personer som studerar inom Komvux.

I försäkringsbeskedet kan du se mer om vilka grupper som omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring.

Anmälan olycksfallsförsäkring

Du kan enkelt göra din skadeanmälan här direkt på Svedeas hemsida genom att följa länken nedan:

Anmälan olycksfallsförsäkring Svedea

Tjänstereseförsäkring

Flens kommun har tecknat en tjänstereseförsäkring för samtliga anställda, förtroendevalda samt elever under studieresor och praktik mm. Försäkringen gäller vid tjänsteresa som beordrats och bekostas av arbetsgivare eller uppdragsgivare. Försäkringen träder i kraft från den tidpunkt den försäkrade lämnar arbetsplatsen, bostaden eller skolan för att påbörja en tjänsteresa. Försäkringen upphör i och med återkomsten till någon av nämnda utgångspunkter. Detta betyder att även resor inom verksamhetsorten omfattas av denna försäkring.Försäkringen gäller i hela världen.

Avtalsperiod: 1 januari – 31 december

Försäkringsgivare: If

Här nedan hittar du FAQ – vanliga frågor kring försäkringar

FAQ – Person- och sakskador utifrån olyckshändelse

Personal blir vid lek träffad av ”en spark/ett slag” över munnen och måste uppsöka tandläkare akut. Betalar kommunen eller den drabbade?

Svar: AFAs försäkring för medarbetare gäller. Ta kontakt med HR-avdelningen för information. Hade skada gällt barn- eller ungdom har kommunen en olycksfallsförsäkring.

 

Vilket försäkringsskydd gäller för elev som under lunchrasten krockar med ”mopedbil” och behöver uppsöka läkarvård?

Svar:  Alla personskador i samband med trafik omfattas av fordonets trafikförsäkring.

 

Min bil blev utsatt för skada utanför en skola. Inga vittnen finns. Har kommunen en försäkring för detta?

Svar: Egen bilförsäkring gäller här.

 

Vårt barn har fått sin tröja förstörd av färgstänk och vi önskar ersättning?

Svar: Skriftlig anmälan till skolan där era krav klart framgår, gärna foto. Det ska framgå att skada uppkommit genom fel eller försummelse av skolan.

 

Anställd använder egen mobiltelefon för att pricka av barn på fritids. Ett barn sprang in i mig och mobilen föll ner i asfalten. Displayen sprack. Ersätter kommunen?

Svar: Vid ren olyckshändelse ska den anställdes egen hemförsäkring gälla.

 

Vid hemgång från skola tappar en elev sin mobil så illa att skärmen sprack efter att ha blivit knuffad av en annan elev.

Svar: För skada på mobil ska den drabbades familjs hemförsäkring gälla.

 

Skador på glasögon orsakat av barn/vuxna utan uppsåt?

Svar: Egen hemförsäkring alt. försäkring på glasögonen gäller.

 

För drygt 10 år sedan var jag med i en olycka på förskolan som gett komplikationer idag. Är jag berättigad till någon ersättning?

Svar: Efter 10 år preskriberas ärendet och man förlorar all rätt till ersättning.

FAQ – Stöld och skadegörelse

Vilket försäkringsskydd gäller vid skadegörelse/vandalisering av konstverk/staty?

Svar: Anmälan på kommunens utställningsförsäkring, självrisk för utomhuskonst. Ingen självrisk för konst inomhus.

 

Vilket försäkringsskydd gäller vid inbrott i samband med uthyrning av lokal?

Svar: Kommunens egendomsförsäkring gäller med en självrisk. Är gärningsmannen känd riktas krav på personen.

 

Stöld av Ipad på en skola. Hur ska det rapporteras?

Svar: Polisanmäl, dokumentera och hantera internt.

 

Stöld på ett vårdboende av brukares egendom. Hur ska det hanteras?

Svar: Brukaren anmäler till sin hemförsäkring samt gör en polisanmälan.

 

Vad gäller vid stöld under tjänsteresa?

Svar: Kommunens tjänstereseförsäkring gäller.

FAQ – Ansvar

Gäller kommunens patientförsäkring även för elevhälsans medicinska insatser för elev?

Svar: Ja, Elevhälsan omfattas av kommunens ansvarsförsäkring. Enligt definition i patientskadelagen §5 räknas kommunen som vårdgivare.

 

Gäller kommunens patientförsäkring även för bemanningspersonal?

Svar: Ja, se svar ovan.

 

Vad gäller för elever på praktik och något tillbud inträffar?

Svar: Praktikplatsen ska använda sin försäkring i första hand. Praktikplatsen kan därefter rikta krav mot kommunen för självrisken. Tänk på att alltid teckna avtal mellan kommunen/skolan och arbetsgivaren som tar emot praktikant. Gäller även vuxna praktikanter.

 

Person placerad på HVB-hem eller familjehem blir utsatt för stöld, vad gäller?

Svar: Den placerades egna försäkring gäller. Om person är folkbordförd på familjehemmets adress omfattas vanligtvis hen av familjehemmets försäkring.

Kommunens ansvarsförsäkring gäller enbart när kommunen driver hemmet och inte vid placering i andra kommuner/regioner.

FAQ – Skadeståndsanspråk

Vad gäller när kommunen får ett skadeståndsanspråk riktat mot sig?

Svar: Anmäl till kommunens ansvarsförsäkring. Skadelidande ska bevisa varför kommunen varit vållande till skadan. Samla in så mycket information som möjligt om skadetillfället.

 

Skadeanmälan – under wikisen “Anmälan ansvarsförsäkring” finns blanketter för anmälan och mer information.

 

Kontakt

Åsa Johansson
Försäkringsansvarig

Telefon: 0157-43 01 28
E-post


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Åsa Johansson

Controller Inköp & Upphandling

0157 - 43 01 28