Hoppa till huvudinnehåll

Försäkringar

Flens kommun har försäkringsskydd för sin egendom och alla verksamhetsområden enligt gällande kommunallag.

Flens kommun har försäkringsskydd för sin egendom och alla verksamhetsområden enligt gällande kommunallag.

Kommunen har tecknat bland annat en kollektiv olycksfalls- försäkring på heltid för barn och ungdomar till och med gymnasiet samt ett antal övriga grupper. Kommunen har även en tjänstereseförsäkring för elever och personal vid resor. Vilka som omfattas av försäkringarna och vilka villkor som gäller kan du läsa om här.

De personuppgifter som du lämnar till Flens kommun vid en skadeanmälan registreras och lagras för att kommunen ska kunna uppfylla de skyldigheter enligt lag och andra författningar som ställs på verksamheten som exempelvis diarieföring. Personuppgifterna kommer att lämnas ut till de försäkringsbolag som kommunen har avtal med för att de ska kunna handlägga skadeärendet.

För mer information om hur dina personuppgifter behandlas av kommunen och dina rättigheter hänvisas till Flens kommuns hemsida.

Skadestånd

Har du råkat ut för en personskada, (t ex halkat omkull och brutit armen) eller drabbats av en egendomsskada (t ex en gren som blåst ner och skadat din bil) och Flens kommun antingen:

  • är fastighetsägare (d v s äger aktuell mark eller byggnad
  • är ansvarig väghållare (d v s svarar för gatans eller gångbanans skötsel)
  • är ansvarig för verksamheten (d v s driver t ex skolverksamheten)där skadan inträffat och du anser att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse, kan du göra en anmälan om detta till kommunen. Observera dock att du alltid i första hand bör nyttja egna försäkringar (t ex fordonsförsäkring, hem- eller olycksfallsförsäkring mm) för skadan.

Kommunens ansvar

För att kommunen ska anses vara skadeståndsskyldig krävs som regel att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse. Enbart det faktum att en skada inträffar är dock inte tillräckligt i sig för att kommunen ska bli skadeståndsskyldig. Det inträffade kan t ex anses vara en ren olyckshändelse, som du då får stå för själv, helt eller delvis, beroende på om du har försäkring eller ej.

Handläggning och besked

När anmälan kommer in gör kommunen, och i vissa fall kommunens försäkringsbolag, en utredning och bedömning av det inträffade. När utredningen är klar får du besked om Flens kommun är ersättningsskyldig eller inte för det inträffade.

Anmälan ansvarsförsäkring

Du kan enkelt göra din anmälan här genom en blankett här nedan. Fyll i blanketten och skicka den tillsammans med eventuella bilagor till kommunens försäkringshandläggare.

Mer information

Har du frågor angående skadeanmälan kontaktar du kommunens försäkringshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du till höger.

Olycksfallsförsäkring

Sedan 1 januari 2021 har Flens kommun en kollektiv olycksfallsförsäkring hos försäkringsbolaget Svedea. Försäkringen gäller vid olycksfallsskador.

Försäkrade dygnet runt:

  • Barn- och ungdom inom skola och förskola.
  • Vuxna på institution enligt SOL, LVM och LSS
  • Barn i kontakt- och familjehem, barn och ungdomar i omsorgsverksamhet.

Försäkrade under verksamhetstid:

  • Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, praktik, dagcenterverksamhet samt personer som studerar inom Komvux.

I försäkringsbeskedet kan du se mer om vilka grupper som omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring.

Anmälan olycksfallsförsäkring

Du kan enkelt göra din skadeanmälan här direkt på Svedeas hemsida genom att följa länken nedan:

Anmälan olycksfallsförsäkring Svedea

Tjänstereseförsäkring

Flens kommun har tecknat en tjänstereseförsäkring för samtliga anställda, förtroendevalda samt elever under studieresor och praktik mm. Försäkringen gäller vid tjänsteresa som beordrats och bekostas av arbetsgivare eller uppdragsgivare. Försäkringen träder i kraft från den tidpunkt den försäkrade lämnar arbetsplatsen, bostaden eller skolan för att påbörja en tjänsteresa. Försäkringen upphör i och med återkomsten till någon av nämnda utgångspunkter. Detta betyder att även resor inom verksamhetsorten omfattas av denna försäkring.Försäkringen gäller i hela världen.

Avtalsperiod: 1 januari – 31 december

Försäkringsgivare: If

Kontakt

Åsa Johansson
Försäkringsansvarig

Telefon: 0157-43 01 28
E-post


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Åsa Johansson

Controller Inköp & Upphandling

0157 - 43 01 28